Ktl-icon-tai-lieu

đề thi english

Được đăng lên bởi Cuong Tran
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 3475 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mục lục
 Grammar Review                                                                                                        
 
.......................................................................................................
   
 9
 Quán từ không xác định "a" và "an"                                                                      
 
.....................................................................
    
 11
 Quán từ xác định "The"                                                                                           
 
..........................................................................................
    
 12
 Cách sử dụng another và other.                                                                             
 
............................................................................
    
 15
 Cách sử dụng little, a little, few, a few                                                                   
 
..................................................................
    
 16
 Sở hữu cách                                                                                                              
 
.............................................................................................................
    
 17
 Verb                                                                                                                            
 
...........................................................................................................................
    
 18
 1.  Present                                                                                                                          
 
.........................................................................................................................
    
 18
 1) Simple Present                                                                                                                                         
 
........................................................................................................................................
    
 18
 2) Present Progressive (be + V­ing)                                                                                                              
 
.............................................................................................................
    
 18
 3) Present Perfect :  Have + PII                                                                                        ...
Mc lc
Grammar Review ....................................................................................................... 9
Quán t không xác định "a" và "an" ..................................................................... 11
Quán t xác định "The" .......................................................................................... 12
Cách s dng another và other. ............................................................................ 15
Cách s dng little, a little, few, a few .................................................................. 16
S hu cách ............................................................................................................. 17
Verb ........................................................................................................................... 18
1. Present ......................................................................................................................... 18
1) Simple Present ........................................................................................................................................ 18
2) Present Progressive (be + V-ing) ............................................................................................................. 18
3) Present Perfect : Have + PII ................................................................................................................... 18
4) Present Perfect Progressive : Have been V-ing ...................................................................................... 19
2. Past ............................................................................................................................... 19
1) Simple Past: V-ed .................................................................................................................................... 19
2) Past Progresseive: Was/Were + V-ing ..................................................................................................... 20
3) Past Perfect: Had + PII ............................................................................................................................ 20
4) Past Perfect Progressive: Had + Been + V-ing ........................................................................................ 20
3. Future ........................................................................................................................... 21
1) Simple Future: Will/Shall/Can/May + Verb in simple form ....................................................................... 21
2) Near Future ............................................................................................................................................. 21
3) Future Progressive: will/shall + be + verb_ing .......................................................................................... 21
4) Future Perfect: Will/ Shall + Have + PII ................................................................................................... 22
S hòa hp gia ch ng và động t .................................................................... 23
1. Các danh t luôn đòi hi các động t và đại t đi theo chúng ngôi th 3 s ít
23
2. Cách s dng None và No ......................................................................................... 23
3. Cách s dng cu trúc either...or (hoc...hoc) và neither...nor (không...mà
cũng không) ...................................................................................................................... 24
4. V-ing làm ch ng ....................................................................................................... 24
5. Các danh t tp th .................................................................................................... 25
6. Cách s dng a number of, the number of: ............................................................. 26
7. Các danh t luôn dùng s nhiu ........................................................................... 26
8. Thành ng there is, there are .................................................................................... 26
Đại t ........................................................................................................................ 28
1. Đại t nhân xưng (Ch ng) ...................................................................................... 28
1
đề thi english - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi english - Người đăng: Cuong Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
đề thi english 9 10 449