Ktl-icon-tai-lieu

đề thi học sinh giỏi huyện Anh 8

Được đăng lên bởi thuphuongbg76
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1307 lần   |   Lượt tải: 5 lần
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI THCS

HUYỆN Ý YÊN

NĂM HỌC 2013-2014
MÔN : TIẾNG ANH - LỚP 8

ĐỀ CHÍNH THỨC

Thời gian làm bài: 150 phút
Đề thi gồm 09 trang

Điểm của bài thi

Số phách

Họ tên, chữ ký của 2 giám khảo

Bằng số:…………………….

GK 1:…………………………………..…..

Bằng chữ:…………………..

GK 2:………………………………..……..

(Do trưởng ban chấm thi ghi)

Lưu ý: Thí sinh làm bài vào đề thi này.
A. LISTENING: (4.0 điểm)
Hướng dẫn phần thi nghe hiểu:
-

Nội dung nghe gồm 4 phần, mỗi phần thí sinh được nghe 2 lần, đĩa CD tự chạy 2 lần;

-

Mở đầu và kết thúc phần nghe có tín hiệu nhạc;

-

Hướng dẫn làm bài chi tiết cho thí sinh (bằng tiếng Anh) đã có trong bài nghe.

Part 1: Questions 1 – 7 (1,4 điểm)
There are seven questions in this part.
For each question, choose the correct answer, A, B or C.
Example: What is the boy going to buy?
A. golf balls
B. a new mobile
©. a mobile case
1. Where will the girl meet her friend?
A. the cinema
B. the library
C. the art gallery
2. When does the man want to watch a television programme?
A. 5. 30
B. 7. 30
C. 8. 05
3. Which sport does the girl prefer to take part in?
A. water sports
B. hockey
C. tennis
4. What should the girl avoid eating?
A. biscuits
B. ice-cream
C. fruit
5. What was the weather like during their walk?
A. sunny
B. cloudy
C. rainy
6. What does the boy borrow?
A. a laptop
B. the dictionary
C. a note book
7. Which shorts did the woman see in the shop window?
A. with pockets
B. with flowers
C. plain shorts
Page 1 of 9

Part 2: Questions 8-13 (1,2 điểm)
You’ll hear Joel Jones, an actor, being interviewed about a cartoon film called Basil the Bee
which he wrote and helped to make. For each question, choose the correct answer A, B or C.
8. What were Joel's first thoughts about making the movie?
A. The story will be hard to plan. B. It will be a quick job.
C. It will be lots of fun.
9. What does Joel say about Basil the Bee?
A. Basil's appearance is based on Joel.
B. Joel's face is fatter than Basil's.
C. They look quite similar.
10 Joel says his little daughter …..
A. is afraid of bees.
B. isn't really old enough to enjoy the movie.
C. doesn't understand her father's connection to the movie.
11. Who did Joel originally plan the movie for?
A. young children
B. teenagers
C. people of all ages
12. Joel thinks people approve of bees because
A. bees are like humans in several ways.
B. people enjoy eating honey.
C. people can make money from keeping bees.
13. How does Joel feel about most insects?
A . He t...
Page 1 of 9
PHÒNG GIÁO DC - ĐÀO TO
HUYN Ý YÊN
ĐỀ KHO SÁT CHT LƯỢNG HC SINH GII THCS
M HC 2013-2014
MÔN : TING ANH - LỚP 8
Thi gian làm bài: 150 phút
Đề thi gm 09 trang
Đim ca bài thi
Bằng s:…………………….
Bằng ch:…………………..
Họ tên, ch ký ca 2 giám kho
GK 1:…………………………………..…..
GK 2:………………………………..……..
Số phách
(Do trưng ban chm thi ghi)
Lưu ý: Thí sinh làm bài vào đề thi này.
A. LISTENING: (4.0 điểm)
Hướng dn phn thi nghe hiu:
- Nội dung nghe gm 4 phn, mi phn thí sinh được nghe 2 ln, đĩa CD t chy 2 ln;
- Mở đầu và kết thúc phn nghe có tín hiu nhc;
- Hướng dn làm bài chi tiết cho thí sinh (bng tiếng Anh) đã có trong bài nghe.
Part 1: Questions 1 – 7 (1,4 điểm)
There are seven questions in this part.
For each question, choose the correct answer, A, B or C.
Example: What is the boy going to buy?
A. golf balls B. a new mobile ©. a mobile case
1. Where will the girl meet her friend?
A. the cinema B. the library C. the art gallery
2. When does the man want to watch a television programme?
A. 5. 30 B. 7. 30 C. 8. 05
3. Which sport does the girl prefer to take part in?
A. water sports B. hockey C. tennis
4. What should the girl avoid eating?
A. biscuits B. ice-cream C. fruit
5. What was the weather like during their walk?
A. sunny B. cloudy C. rainy
6. What does the boy borrow?
A. a laptop B. the dictionary C. a note book
7. Which shorts did the woman see in the shop window?
A. with pockets B. with flowers C. plain shorts
ĐỀ CHÍNH THC
đề thi học sinh giỏi huyện Anh 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi học sinh giỏi huyện Anh 8 - Người đăng: thuphuongbg76
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
đề thi học sinh giỏi huyện Anh 8 9 10 977