Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH _LỚP 3

Được đăng lên bởi Bửu San
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Kimdong-Tiểu học Hải Ba sưu tầm và biên soạn năm 2012

ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH _LỚP 3_ VÒNG 1- 35
Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its
English equivalence.

Section 2:
1. Alice ……. A cat.
A. you
B. he
C. she
D. has
2. My ….. is Jenny.
A. your
B. name
C. game
D. name’s
3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- …….., Bob.
A. Nice to meet you
B. See you later
C. Goodbye
D. Good night
4. I ….. Andy
A. are
B. am
C. is
D. you
5. Stand ……, please.
A. down
B. up
C. in
D. on
6. You …….. Long
A. is
B. be
C. are
D. am
7. Goodbye ……..
A. Nice to meet you.
B. See you later
C. Goodmorning
D. Goodevening
8. …… to …… you, Nam.
A. Nice – meet
B. Fine – hi
C. You – me
D. He – she
9. Sit ……., please.
A. down
B. up
C. in
D. on
10. ……… your name?
A. What
B. What’s
C. How’s
D. Why’s
Section 3: Fill the blank
Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a
meaningful
1.
EI _ HT
2.

My name _ _ Peter
1

Kimdong-Tiểu học Hải Ba sưu tầm và biên soạn năm 2012

3.

TAB _ E

4.

SCHOOL-B _ G

5.

TH _ EE

6.

T _ ank you very much

7.

Hi, Alice. I _ _ Tommy

8.

TEACH _ R

9.

Hello, Mary. How _ _ _ you?

10.

Hi. How _ _ _ you?

LỚP 3 - VÒNG 2 – NĂM HỌC 2011 - 2012
Section 1: Find the honey- Answer the question.
u

y

c

e

t

k

c

b

e

w

h

n

e

s

a

o

t

h

w

q

t

h

n

r

are

is

you

bye

w

s

a

t

e
w
y
a
are
is
and
end
Section 1:The teacher is coming
Put the words or letter in the right order to make a complete sentence or a complete words

1.

2.

3.

4.
2

Kimdong-Tiểu học Hải Ba sưu tầm và biên soạn năm 2012

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Section 3: Smart monkey
Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

LỚP 3 - VÒNG 3 – NĂM HỌC 2011 - 2012
Section 1: Cool Pair Matching
3

Kimdong-Tiểu học Hải Ba sưu tầm và biên soạn năm 2012

Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.

Section 2: Fill the blank
Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a
meaningful
1.
Wh _ t is this?
6.
Bye. See you late _.
2.

Lis _ en to me, please.

7.

Is this a penc _ l?

3.

Let’s sing a s _ ng.

8.

This is _ doll.

4.

St _ nd up!

9.

_ ice to meet you.

5. See _ _ _ again
Section 3:Safe Driving
1

10.

No, it is n _ t.

3

4

2

4

Kimdong-Tiểu học Hải Ba sưu tầm và biên soạn năm 2012

LỚP 3 - VÒNG 4 – NĂM HỌC 2011 - 2012
Section 1: Defeath the Goal Keeper
Question 1:
o
Question 2:

u

i

a

h
Question 3:

y

i

o

in
Question 4:

il
...
Kimdong-Tiểu học Hải Ba sưu tầm và biên soạn năm 2012
ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH _LỚP 3_ VÒNG 1- 35
Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its
English equivalence.
Section 2:
1. Alice ……. A cat.
A. you B. he C. she D. has
2. My ….. is Jenny.
A. your B. name C. game D. name’s
3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- …….., Bob.
A. Nice to meet you B. See you later
C. Goodbye D. Good night
4. I ….. Andy
A. are B. am C. is D. you
5. Stand ……, please.
A. down B. up C. in D. on
6. You …….. Long
A. is B. be C. are D. am
7. Goodbye ……..
A. Nice to meet you. B. See you later
C. Goodmorning D. Goodevening
8. …… to …… you, Nam.
A. Nice – meet B. Fine – hi
C. You – me D. He – she
9. Sit ……., please.
A. down B. up C. in D. on
10. ……… your name?
A. What B. What’s C. How’s D. Why’s
Section 3: Fill the blank
Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a
meaningful
1. EI _ HT
2. My name _ _ Peter
1
ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH _LỚP 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH _LỚP 3 - Người đăng: Bửu San
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH _LỚP 3 9 10 443