Ktl-icon-tai-lieu

Đề Thi Olimpic tiếng anh Lớp 4 Bài 2

Được đăng lên bởi minhthu-teacher-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 922 lần   |   Lượt tải: 13 lần
TRUNG TÂM ANH NGỮ SMARTLEARN
TÀI LIỆU LUYỆN THI OLYMPIC TIẾNG ANH TIỂU HỌC - BÀI LUYỆN SỐ 2
---o0o--I - Bài tập 1: Hoàn thành bài hội thoại sử dụng từ cho sẵn
1.
thanks
have
Math
are

What

A. Hi, Nam. How (1)……………. you?
B. I’m fine, (2)………………
A. Do you (3)………………. English today?
B. No, we don’t
A. (4)………… subjects do you have today?
B. (5)………… and science.

2.

English

like

What

read

Monday

A: Do you like English?
B: Yes, I do. I (1) ……………very much.
A: When do you have (2) ………………………?
B: I have it on (3) …………………..and in Friday.
A: (4) ………………….do you do during English lesson?
B: I learn to (5) …………………….and write in English.
3.

what

like

drink

favourite

Lan: I like fish. __________ about you?
Peter: I like chicken. It’s my ___________ food.
Lan: Do you ___________ fruit juice?
Peter: Yes. I like orange juice. It’s my favourite ____________.
4.

bookshop

post office

want

books

Lili: I __________ some stamps.
Mai: Let’s go to the ___________.
Lili: I want some ___________.
Mai: Let’s go to the ___________.
5.

animals

jump

circus

dance

climb

swing

Linda and her friends are at the ___________ now. They like the ___________ very much. Linda
likes monkeys because they can ___________. Peter likes tigers because they can ____________.
John likes bears because thay can ___________. Nga likes elephants because they can
____________.

II - Bài tập 2: Hoàn thành câu sau sử dụng tranh gợi ý

6. He is ……………………………

7. She is …………………………….

8. They are …………………..football.

9. There is a……………………….

10. There are four ……………………….

...
TRUNG TÂM ANH NG SMARTLEARN
TÀI LIU LUYN THI OLYMPIC TING ANH TIU HC - BÀI LUYN S 2
---o0o---
I - Bài tp 1: Hoàn thành bài hi thoi s dng t cho sn
1.
A. Hi, Nam. How (1)……………. you?
B. I’m fine, (2)……………
A. Do you (3)………………. English today?
B. No, we don’t
A. (4)………… subjects do you have today?
B. (5)………… and science.
2.
A: Do you like English?
B: Yes, I do. I (1) ……………very much.
A: When do you have (2) ………………………?
B: I have it on (3) …………………..and in Friday.
A: (4) ………………….do you do during English lesson?
B: I learn to (5) …………………….and write in English.
3.
Lan: I like fish. __________ about you?
Peter: I like chicken. It’s my ___________ food.
Lan: Do you ___________ fruit juice?
Peter: Yes. I like orange juice. It’s my favourite ____________.
4.
Lili: I __________ some stamps.
Mai: Let’s go to the ___________.
Lili: I want some ___________.
Mai: Let’s go to the ___________.
5.
Linda and her friends are at the ___________ now. They like the ___________ very much. Linda
likes monkeys because they can ___________. Peter likes tigers because they can ____________.
John likes bears because thay can ___________. Nga likes elephants because they can
____________.
thanks have Math are What
English like What read Monday
what like drink favourite
bookshop post office want books
animals jump circus dance climb swing
Đề Thi Olimpic tiếng anh Lớp 4 Bài 2 - Trang 2
Đề Thi Olimpic tiếng anh Lớp 4 Bài 2 - Người đăng: minhthu-teacher-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề Thi Olimpic tiếng anh Lớp 4 Bài 2 9 10 482