Ktl-icon-tai-lieu

Đề Thi Olimpic tiếng anh Lớp 4 Bài 3

Được đăng lên bởi minhthu-teacher-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 704 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TRUNG TÂM ANH NGỮ SMARTLEARN
TÀI LIỆU LUYỆN THI OLYMPIC TIẾNG ANH TIỂU HỌC - BÀI LUYỆN SỐ 3
---o0o--I - Bài tập 1: Cool pair matching (Tìm cặp ñôi thích hợp rồi ñánh số tương ứng vào hình vẽ)

1 - Hand

2 - Bee

3 - Duck

4 - Bus

5 - Ant

6 - Smile

7- Comb

8 - Fire

9 - Cloud

10 - Cry

11 - Farmer

12 - Cow

13 - Stove

14 - Tree

15 - Ear

16 - Eyes

17 - Frog

18 - Two breads

19 - Sink

20 - Spoon

II - Bài tập 2: Find the way to honey. (Tìm ñường ñến lọ mật ong)
1. Where are you _ _ om?
2. What a _ _ you doing?
3. I am _ _ stening to music.
1

4. How _ _d are you?
5. There are _ _ven cows.
6. My moth_ _ is cooking.
7. I ha_ _ English class on Tuesday and Fri_ _y.
8. I wa_ _ some apples.
9. Do you _ _ke bread? - Yes, I do.
10. I have two sp_ _ ns.
11. There are n_ _ e frogs.
12. This paper is wh_ _e.
13. What co_ _r is it? - It is black.
14. There are ten _ _ ees in the garden.
15. He _ _ ten years old.
III - Leave me out (Tìm một từ thừa và loại bỏ)
1. C O S L D
5. M O H K E Y
9. B O A S R D
13. C O G M E

2. T E Z A C H E R
6. C O M Q P U T E R
10. C Z L O U D
14. S A Y T U R D A Y

17. T H S E R E
21. Y E T A R
25. P I G C T U R E
29. W Q A R M

18. E A W R
22. E L U E P H A N T
26. C K L A S S
30. R A U I N Y

3. E N J G I N E E R
7. E I N G H T
11. S T W I N G
15. C O N M B
19. H A M N D
23. B E O A R
27. W T H E R E
31. T H E H I R

4. S T P O O N
8. F A L R M E R
12. B A X N A N A
16. D T U C K
20. W V A N T
24. T U E R S D A Y
28. L E N T T E R
32. M W U S I C

IV - Smart monkey (Chú khỉ thông minh - Đánh số tương ứng vào hình vẽ)

1 - Candle

2 - Umbrella

3 - Sad

4 - Jump rope

5 - Scissors

6 - Angry

7 - Bed

8 - Towel

2

...
1
TRUNG TÂM ANH NG SMARTLEARN
TÀI LIU LUYN THI OLYMPIC TING ANH TIU HC - BÀI LUYN S 3
---o0o---
I - Bài tp 1: Cool pair matching (Tìm cp ñôi thích hp ri ñánh s tương ng vào hình v)
1 - Hand 2 - Bee 3 - Duck 4 - Bus
5 - Ant 6 - Smile 7- Comb 8 - Fire
9 - Cloud 10 - Cry 11 - Farmer 12 - Cow
13 - Stove 14 - Tree 15 - Ear 16 - Eyes
17 - Frog 18 - Two breads 19 - Sink 20 - Spoon
II - Bài tp 2: Find the way to honey. (Tìm ñường ñến l mt ong)
1. Where are you _ _ om?
2. What a _ _ you doing?
3. I am _ _ stening to music.
Đề Thi Olimpic tiếng anh Lớp 4 Bài 3 - Trang 2
Đề Thi Olimpic tiếng anh Lớp 4 Bài 3 - Người đăng: minhthu-teacher-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề Thi Olimpic tiếng anh Lớp 4 Bài 3 9 10 148