Ktl-icon-tai-lieu

Đề Thi Olimpic tiếng anh Lớp 4 Bài 4

Được đăng lên bởi minhthu-teacher-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 744 lần   |   Lượt tải: 14 lần
TRUNG TÂM ANH NGỮ SMARTLEARN
TÀI LIỆU LUYỆN THI OLYMPIC TIẾNG ANH TIỂU HỌC - BÀI LUYỆN SỐ 4
---o0o--I - Bài tập 1: Cool pair matching (Tìm cặp ñôi thích hợp rồi ñánh số tương ứng vào hình vẽ)

1 - Fan

2 - Nose

3 - Rainbow

4 - Living room

5 - Vegetable

6 - Nurse

7- Play chess

8 - Fork

9 - Toilet

10 - Curtain

11 - Bathroom

12 - Worker

13 - Kitchen

14 - Truck

15 - Bowl

16 - Finger

17 - Forest

18 - Foot

19 - Cat

20 - Knife
1

II - Bài tập 2: Find the way to honey. (Tìm ñường ñến lọ mật ong)
1. Ho_ many people are there?
2. Th_ _ e are five people.
3. C_ _ you swim?
4. Do you _ _ke English?
5. They _ _e singing.
III - Sử dụng từ gợi ý ñể viết thành câu hoàn chỉnh.
1. My mother / teacher
………………………………………………………………………………..
2. When / have / English?
………………………………………………………………………………..
3. I / to school / 6.30 a.m
………………………………………………………………………………..
4. Nice to / you
………………………………………………………………………………..
5. There / four / books / the table
………………………………………………………………………………..
IV. ÑOÁ VUI : Em haõy ñieàn caùc chöõ vaøo oâ troáng ñeå ñöôïc 6 töø haøng ngang ( theo gôïi yù tranh
beân döôùi), vieát töø khoaù ôû haøng doïc vaø dòch nghóa tieáng Vieät cuûa töø ñoù

Töø khoaù: ……………………………………………..

2

...
1
TRUNG TÂM ANH NG SMARTLEARN
TÀI LIU LUYN THI OLYMPIC TING ANH TIU HC - BÀI LUYN S 4
---o0o---
I - Bài tp 1: Cool pair matching (Tìm cp ñôi thích hp ri ñánh s tương ng vào hình v)
1 - Fan
2 - Nose
3 - Rainbow
4 - Living room
5 - Vegetable
6 - Nurse
7- Play chess
8 - Fork
9 - Toilet
10 - Curtain
11 - Bathroom
12 - Worker
13 - Kitchen
14 - Truck
15 - Bowl
16 - Finger
17 - Forest
18 - Foot
19 - Cat
20 - Knife
Đề Thi Olimpic tiếng anh Lớp 4 Bài 4 - Trang 2
Đề Thi Olimpic tiếng anh Lớp 4 Bài 4 - Người đăng: minhthu-teacher-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề Thi Olimpic tiếng anh Lớp 4 Bài 4 9 10 807