Ktl-icon-tai-lieu

Đề Thi Olimpic tiếng anh Lớp 4 Bài 5

Được đăng lên bởi minhthu-teacher-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 790 lần   |   Lượt tải: 16 lần
TRUNG TÂM ANH NGỮ SMARTLEARN
TÀI LIỆU LUYỆN THI OLYMPIC TIẾNG ANH TIỂU HỌC - BÀI LUYỆN SỐ 5
---o0o--I - Bài tập 1: Cool pair matching (Tìm cặp ñôi thích hợp rồi ñánh số tương ứng vào hình vẽ)

1 - Bicycle

2 - Red Circle

3 - Plane

4 - Two Dolls

5 - Motorbike

6 - Boat

7- Red Hair

8 - Three combs

9 - Crocodile

10 - Three Socks

11 - Horse

12 - Green Square

13 - Bicycle

14 - Hat

15 - Blue Duck

16 - River

II - Bài tập 2: Find the way to honey. (Điền từ thích hợp vào mỗi dấu “_”)
1. _ _ _ many people are there?
2. There _ _ _ five people.
3. _ _ _ you swim?
4. _ _ you like English?
5. They _ _ _ singing.
6. She gets up _ _ six o’lock.
7. He _ _ playing soccer.
1

III - Sentence Order (Sắp xếp lại câu cho ñúng).

am

I

years

old

two

are

There

apples.

is

The

monkey swinging.

eight.

is

tree.

This

green

a

chicken

He

very

likes

much.

sister

fish.

His

likes

name

is

Nam.

His

can

well.

speak

She

English

Mary

bed

to

at

goes

five

o’clock.

IV. Em hãy ñiền các con chữ vào ô trống ñể ñược 5 từ chỉ các ñồ vật ở hàng ngang theo 1 từ
cho sẵn và viết từ khóa ở hàng dọc và bên dưới.

D

O

G

Từ khóa: ……………………………………………
2

...
1
TRUNG TÂM ANH NG SMARTLEARN
TÀI LIU LUYN THI OLYMPIC TING ANH TIU HC - BÀI LUYN S 5
---o0o---
I - Bài tp 1: Cool pair matching (Tìm cp ñôi thích hp ri ñánh s tương ng vào hình v)
1 - Bicycle
2 - Red Circle
3 - Plane
4 - Two Dolls
5 - Motorbike
6 - Boat
7- Red Hair
8 - Three combs
9 - Crocodile
10 - Three Socks
11 - Horse
12 - Green Square
13 - Bicycle
14 - Hat
15 - Blue Duck
16 - River
II - Bài tp 2: Find the way to honey. (Đin t thích hp vào mi du “_”)
1. _ _ _ many people are there?
2. There _ _ _ five people.
3. _ _ _ you swim?
4. _ _ you like English?
5. They _ _ _ singing.
6. She gets up _ _ six o’lock.
7. He _ _ playing soccer.
Đề Thi Olimpic tiếng anh Lớp 4 Bài 5 - Trang 2
Đề Thi Olimpic tiếng anh Lớp 4 Bài 5 - Người đăng: minhthu-teacher-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề Thi Olimpic tiếng anh Lớp 4 Bài 5 9 10 179