Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 3 LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG Vòng 1-15

Được đăng lên bởi trucxuycsa09
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2747 lần   |   Lượt tải: 17 lần
ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 3
LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG Vòng 1-15
LỚP 3 - VÒNG 1
Section 1: Cool Pair Matching
Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.

Section 2:
1. Alice ……. A cat.
A. you B. he
C. she
D. has
2. My ….. is Jenny.
A. your
B. name
C. game
D. name’s
3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- …….., Bob.
A. Nice to meet you B. See you later
C. Goodbye
D. Good night
4. I ….. Andy
A. are
B. am
C. is
D. you
5. Stand ……, please.
A. down
B. up
C. in
D. on
6. You …….. Long
A. is
B. be
C. are
D. am
7. Goodbye ……..
A. Nice to meet you. B. See you later
C. Goodmorning
D. Goodevening
8. …… to …… you, Nam.
A. Nice – meet
B. Fine – hi
C. You – me D. He – she
9. Sit ……., please.
A. down
B. up
C. in
D. on
10. ……… your name?
A. What
B. What’s
C. How’s
D. Why’s
Section 3: Fill the blank
Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful
1. EI _ HT
2. My name _ _ Peter
3. TAB _ E
4. SCHOOL-B _ G
5. TH _ EE

1

6. T _ ank you very much
7. Hi, Alice. I _ _ Tommy
8. TEACH _ R
9. Hello, Mary. How _ _ _ you?
10. Hi. How _ _ _ you?
LỚP 3 - VÒNG 2 – NĂM HỌC 2011 - 2012
Section 1: Find the honey- Answer the question.
1
2

3

4

5

6

2

7

8

9

10

Section 1:The teacher is coming
Put the words or letter in the right order to make a complete sentence or a complete words

1.
............................................................................................................................................................

2.
............................................................................................................................................................

3.

3

............................................................................................................................................................

4.
............................................................................................................................................................

5.
............................................................................................................................................................

6.
............................................................................................................................................................

7.
............................................................................................................................................................

8.
............................
ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 3
LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG Vòng 1-15
LỚP 3 - VÒNG 1
Section 1: Cool Pair Matching
Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.
Section 2:
1. Alice ……. A cat.
A. you B. he C. she D. has
2. My ….. is Jenny.
A. your B. name C. game D. name’s
3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- …….., Bob.
A. Nice to meet you B. See you later C. Goodbye D. Good night
4. I ….. Andy
A. are B. am C. is D. you
5. Stand ……, please.
A. down B. up C. in D. on
6. You …….. Long
A. is B. be C. are D. am
7. Goodbye ……..
A. Nice to meet you. B. See you later C. Goodmorning D. Goodevening
8. …… to …… you, Nam.
A. Nice – meet B. Fine – hi C. You – me D. He – she
9. Sit ……., please.
A. down B. up C. in D. on
10. ……… your name?
A. What B. What’s C. How’s D. Why’s
Section 3: Fill the blank
Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful
1. EI _ HT
2. My name _ _ Peter
3. TAB _ E
4. SCHOOL-B _ G
5. TH _ EE
1
ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 3 LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG Vòng 1-15 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 3 LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG Vòng 1-15 - Người đăng: trucxuycsa09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 3 LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG Vòng 1-15 9 10 730