Ktl-icon-tai-lieu

E TOEFL Grammar Review

Được đăng lên bởi Thuyết Quang Lê
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 4968 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Mục lục
Grammar Review _______________________________________________ 7
Quán từ không xác định "a" và "an"_________________________________ 8
Quán từ xác định "The" __________________________________________ 9
Cách sử dụng another và other. ___________________________________ 12
Cách sử dụng little, a little, few, a few______________________________ 13
Sở hữu cách __________________________________________________ 14
Verb ________________________________________________________ 15
1.

Present _______________________________________________________ 15
1)
2)
3)
4)

Simple Present __________________________________________________________________________ 15
Present Progressive (be + V-ing) ____________________________________________________________ 15
Present Perfect : Have + PII_______________________________________________________________ 15
Present Perfect Progressive : Have been V-ing _________________________________________________ 16

1)
2)
3)
4)

Simple Past: V-ed________________________________________________________________________ 16
Past Progresseive: Was/Were + V-ing ________________________________________________________ 16
Past Perfect: Had + PII ___________________________________________________________________ 17
Past Perfect Progressive: Had + Been + V-ing _________________________________________________ 17

1)
2)
3)
4)

Simple Future: Will/Shall/Can/May + Verb in simple form ________________________________________ 17
Near Future ____________________________________________________________________________ 17
Future Progressive: will/shall + be + verb_ing _________________________________________________ 18
Future Perfect: Will/ Shall + Have + PII ______________________________________________________ 18

2.

Past__________________________________________________________ 16

3.

Future ________________________________________________________ 17

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ _______________________________ 19
Các trường hợp Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ _____________________ 20
1.

Các danh từ luôn đòi hỏi các động từ và đại từ đi theo chúng ở ngôi thứ 3 số ít 20

2.

Cách sử dụng None và No _________________________________________ 20

3. Cách sử dụng cấu trúc either...or (hoặc...hoặc) và neither...nor (không...mà cũng
không) ___________________________________________________________ 21
4.

V-ing làm chủ ngữ______________________...
1
Mục lục
Grammar Review _______________________________________________ 7
Quán từ không xác định "a" và "an"_________________________________ 8
Quán từ xác định "The" __________________________________________ 9
Cách sử dụng another và other. ___________________________________ 12
Cách sử dụng little, a little, few, a few______________________________ 13
Sở hữu cách __________________________________________________ 14
Verb ________________________________________________________ 15
1.
Present _______________________________________________________ 15
1) Simple Present __________________________________________________________________________ 15
2) Present Progressive (be + V-ing) ____________________________________________________________ 15
3) Present Perfect : Have + PII_______________________________________________________________ 15
4) Present Perfect Progressive : Have been V-ing_________________________________________________ 16
2.
Past__________________________________________________________ 16
1) Simple Past: V-ed________________________________________________________________________ 16
2) Past Progresseive: Was/Were + V-ing ________________________________________________________ 16
3) Past Perfect: Had + PII ___________________________________________________________________ 17
4) Past Perfect Progressive: Had + Been + V-ing _________________________________________________ 17
3.
Future ________________________________________________________ 17
1) Simple Future: Will/Shall/Can/May + Verb in simple form ________________________________________ 17
2) Near Future ____________________________________________________________________________ 17
3) Future Progressive: will/shall + be + verb_ing _________________________________________________ 18
4) Future Perfect: Will/ Shall + Have + PII______________________________________________________ 18
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ _______________________________ 19
Các trường hợp Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ _____________________ 20
1.
Các danh từ luôn đòi hỏi các động từ và đại từ đi theo chúng ngôi thứ 3 số ít 20
2.
Cách sử dụng None và No _________________________________________ 20
3.
Cách sử dụng cấu trúc either...or (hoặc...hoặc) và neither...nor (không...mà cũng
không) ___________________________________________________________ 21
4.
V-ing làm chủ ngữ_______________________________________________ 21
5.
Các danh từ tập thể______________________________________________ 21
6.
Cách sử dụng a number of, the number of:____________________________ 22
7.
Các danh từ luôn dùng ở số nhiều___________________________________ 22
8.
Thành ngữ there is, there are ______________________________________ 22
Đại từ_______________________________________________________ 24
1.
Đại từ nhân ng (Chủ ngữ)_______________________________________ 24
2.
Đại từ nhân ng tân ngữ_________________________________________ 24
3.
Tính từ sở hữu__________________________________________________ 24
4.
Đại từ sở hu __________________________________________________ 25
5.
Đại từ phản thân________________________________________________ 25
Tân ngữ _____________________________________________________ 26
Động từ nguyên thể là tân ngữ ___________________________________ 26
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
E TOEFL Grammar Review - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
E TOEFL Grammar Review - Người đăng: Thuyết Quang Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
E TOEFL Grammar Review 9 10 537