Ktl-icon-tai-lieu

E7 unit 6

Được đăng lên bởi Jame Bond
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Check old lesson:
Matching
A

B

a. be

1. visited

b. buy

2. returned

c. go

3. was/ were

d. visit

4. went

e. return

5. bought

Friday, January 7th 2011

UNIT 9: AT HOME AND AWAY
P56/Lesson 2: A – A holiday in Nha Trang (2, 3)

shark (n): cá mập

dolphin (n): cá heo

turtle (n): con rùa biển

crab (n): con cua

cap (n): mũ lưỡi trai

poster (n): áp phích, tranh khổ lớn

Matching
a)

shark

d)

dolphin
b)

cap

e)

e)

crab
c)

turtle
poster

f)

Tick T/ F.
1. ___
T They saw sharks, dolphins, turtles,
and
F many different types of fish.
2. ___ There was a market near the exit of
F the aquarium.
3. ___
F They bought many fish.
4. ___
F Mr. and Mrs. Robinson ate noodle.
5. ___ Liz ate fish and crab.

Questions.
a. Who went to the aquarium with Liz?
Her parents went to the aquarium with her.
b. What did the Robinsons see there?
They saw sharks, dolphins, turtles, and many
different types of fish.
c. What did they buy in the souvenir shop?
They bought a cap and a poster.
d. Did Liz like the cap? Which sentence tells you this?
Yes, she did. Liz wore the cap all day.
e. Do Mr. and Mrs. Robinson like to eat seafood?
How do you know?
Yes. They ate fish and crab.
f. Why did Liz eat noodles for lunch?
Because she remembered the beautiful fish in the
*Note: What did the Robinsons see there?
aquarium.
They saw ……

Now tell the story of Liz’s trip to Tri Nguyen Aquarium.
Begin with: a) The Robinson family went to the aquarium.
a)

b)

c)

The Robinson family
went to the aquarium.

They saw sharks,
dolphins, turtles and
many colorful fish.

There was a souvenir
shop near the exit of
the aquarium.

d)

e)

Mr. Robinson bought Liz a cap and
Mrs. Robinson bought a poster.

After their visit, they went to a food
stall. Mr. and Mrs. Robinson ate
seafood and Liz ate noodles.

Listen. Write the letter of the sentences you hear.
1

2

3

4

5

Find the difference in each pair of sentences.
a, The Robinsons returned to Ha Noi by train.
b, The Robinsons returned to Ha Noi by bus.
c, This was the second time Liz saw the paddies.
d, This was the first time Liz saw the paddies.
e, They stopped at the restaurant for a short time.
f, They stopped at the restaurant for a long time.
g, Mr. Robinson bought some food for Liz.
h, Mrs. Robinson bought some food for Liz.
i, They arrived home in the afternoon.
j, They arrived home in the evening.

Listen. Write the letter of the sentences you hear.
a, The Robinsons returned to Ha Noi by train.
b, The Robinsons returned to ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
E7 unit 6 - Người đăng: Jame Bond
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
E7 unit 6 9 10 649