Ktl-icon-tai-lieu

english

Được đăng lên bởi Mai Smile
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 999 lần   |   Lượt tải: 1 lần
STT

Câu hỏi/ Dịch/ Giải thích
It’s too noisy here. Can we go somewhere more quiter?
A
B
C
D

1.

Đáp án
D

Ở đây quá ồn. Chúng ta đi đến nơi khác yên tình hơn được không?
Lỗi chính tả chúng ta cần quiet # quite
Her illness was more seriously that we at first thought
A
B
C
D

2.

Bệnh của cô ấy nghiêm trọng hơn chúng tôi nghĩ lúc đầu.
Cần tính từ đứng sau động từ tobe
They had such a fierce dogs as no one dared to go near their house
A
B
C
D

3.

C

C

Họ có một con chó dữ đến nỗi không ai dám lại gần nhà họ.
Cấu trúc such…. that

A

Him small family is very happy
A
4.

B

C

D

Gia đình nhỏ của anh ấy rất hạnh phúc
Him thành His. Cần 1 tính từ sở hữu trước danh từ.
Students can look for many part-time works in free time
A

5.

B

C

D

D

Sinh viên có thể tìm kiếm nhiều công việc làm thêm trong thời gian rảnh rỗi
Works→jobs
Cần Danh từ đếm được đứng sau many. Work không đếm được.
What’s the more popular of all the new TV shows?
A

6.

B

C

B

D

Sửa: more →most.
So sánh hơn nhất
Don't forget fastening your seatbelt before driving or else you will have car
accident.
Đừng quên thắt dây an toàn trước khi lái xe hoặc không bạn sẽ xảy ra tai nạn ô

7.

tô
Vì forget + Ving : quên việc đã làm
Forget+ to V: quên việc phải làm

A

STT

Đáp án

Câu hỏi/ Dịch/ Giải thích
My son says his new English teacher is modest, generosity, and sociable.
A

B

C

D

C

Con trai của tôi nói thầy giáo tiếng anh mới của nó đơn giản,rộng lượng và
8.

thân thiện
generosity  generous
Vì đây là cấu trúc song song, trong 1 chuỗi liệt kê ta phải dùng cùng 1 loại tính
từ
A.

If he has come to see me yesterday, I would have taken him to the movies
A
9.

B

C

D

Nếu hôm qua nó đến thăm tôi thì tôi đã đưa nó đi xem phim rồi.
Sửa: has =>had. Câu điều kiện loại 3
D

She used to live here, don't she?
A
10.

B

C

D

Cô ấy từng sống ở đây, phải không?
Sửa: Don't=> didn't. Dùng quá khứ với cấu trúc used to do sth
C

I often drink milk if I did not sleep at night.
A
11.

B

C

D

Tôi thường uống sữa nếu như tôi không ngủ vào buổi tối
Sửa: did→do. Câu điều kiện loại 1
B.

How interested that film is!
A
12.

B

C

D

Bộ phim thật thú vị.
How + adj + S + be
Sửa: interested=> interesting
A

Mary suitcase was stolen
A
13.

B

C

Chiếc vali của Mary đã bị ăn cắp
Mary suicase →Mary’s suitcase
Tom is very healthy so he is usually sick
A

14.

B

C

D

Sửa:Usually đổi thành rarely
Tom rất khỏe mạnh nên anh ấy hiếm khi ốm

B

STT

Câu hỏi/ Dịch/ Giải thích
According to the sales person, Nes café is ve...
STT
Câu hi/ Dch/ Gii thích
Đáp án
1.
too noisy here. Can we go somewhere more quiter?
A B C D
c không?
Li chính t chúng ta cn quiet # quite
D
2.
Her illness was more seriously that we at first thought
A B C D
Bnh ca cô y nghiêm tru.
Cn tính t ng t tobe
C
3.
They had such a fierce dogs as no one dared to go near their house
A B C D
H có mt con chó d n ni không ai dám li gn nhà h.
C
C
4.
Him small family is very happy
A B C D

 
A
5.
Students can look for many part-time works in free time
A B C D
 

Cn Danh t ng sau many. c.
D
6.
the more popular of all the new TV shows?
A B C D
S
t
B
7.
Don't forget fastening your seatbelt before driving or else you will have car
accident.
ng quên thc khi lái xe hoc không bn s xy ra tai nn ô
Vì forget + Ving : quên vi
Forget+ to V: quên vic phi làm
A
english - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
english - Người đăng: Mai Smile
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
english 9 10 255