Ktl-icon-tai-lieu

English

Được đăng lên bởi Hoài Công Anh
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CONTENTS
TRANSCRIBING ....................................................................................................................................... 3
IELTS LISTENING ................................................................................................................................... 6
Basic Information ................................................................................................................................... 6
Test overview .......................................................................................................................................... 6
Advice from Simon ................................................................................................................................. 7
3 useful websites for IELTS listening practice ....................................................................................... 8
Are you doing these things? .................................................................................................................. 8
4 techniques when practising IELTS listening tests from the Cambridge books: .................................... 9
How to use practice tests ....................................................................................................................... 9
No special techniques for the listening test .......................................................................................... 10
Mastering part 1.................................................................................................................................. 10
Advice for section 4 ............................................................................................................................ 10
Section 4............................................................................................................................................. 11
How to use the breaks ......................................................................................................................... 11
Tips to improve your spelling ............................................................................................................. 12
Spelling .............................................................................................................................................. 12
Spelling and capital letters .................................................................................................................. 13
Spe...
CONTENTS
TRANSCRIBING ....................................................................................................................................... 3
IELTS LISTENING ................................................................................................................................... 6
Basic Information ................................................................................................................................... 6
Test overview .......................................................................................................................................... 6
Advice from Simon ................................................................................................................................. 7
3 useful websites for IELTS listening practice ....................................................................................... 8
Are you doing these things? .................................................................................................................. 8
4 techniques when practising IELTS listening tests from the Cambridge books: .................................... 9
How to use practice tests ....................................................................................................................... 9
No special techniques for the listening test .......................................................................................... 10
Mastering part 1 .................................................................................................................................. 10
Advice for section 4 ............................................................................................................................ 10
Section 4............................................................................................................................................. 11
How to use the breaks ......................................................................................................................... 11
Tips to improve your spelling ............................................................................................................. 12
Spelling .............................................................................................................................................. 12
Spelling and capital letters .................................................................................................................. 13
Spelling (noticing and learning) .......................................................................................................... 13
'clubhouse' or 'club house'? ................................................................................................................. 14
One word or two? "bookshop" or "book shop" .................................................................................... 14
Capital letters and plurals .................................................................................................................... 14
How to do multiple choice questions ................................................................................................... 15
IELTS listening toolkit from Dcielts .................................................................................................... 16
Numbers and addresses and dates listening ......................................................................................... 16
How to listen for key words ................................................................................................................ 18
Ielts listening and spelling ................................................................................................................... 19
IELTS listening and taking notes ........................................................................................................ 20
Multiple choice listening – Avoiding distractors .................................................................................. 21
Listening to directions on a map – Compass points ............................................................................. 23
IELTS part 4 listening – signposts words ............................................................................................ 26
English - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
English - Người đăng: Hoài Công Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
English 9 10 204