Ktl-icon-tai-lieu

English_Tense

Được đăng lên bởi 9xpro
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 424 lần   |   Lượt tải: 1 lần
EXERCISE 1
Tearcher: Ánh sociu
Student: Hùng sociu
Tense
Present
simple

-

-

-

Present
continou
s

-

-

-

=Present
Perfect

-

-

Use
Diễn tả những chân lí,
sự thực hiển nhiên.
Diễn tả những hành
động được lặp đi lặp
lại.
Diễn tả một hành động
chắc chắn xảy ra ở
tương lai
Dùng để nói về những
thói quen, sở thích.
Nhân dạng: Các từ đi
kèm như often, always,
usually, …
Diễn tả một hành động
đang diễn ra tại thời
điểm nói
Diễn tả một hành động
xảy ra trong tương lai
Chỉ những hành động
xảy ra nhiều hơn mức
bình thường (đi với
always)
Nhận dạng: Hay đi với
các từ: now, at the
moment, …
Chỉ những hành động
xảy ra trong quá khứ và
vẫn còn tiếp diễn đến
hiện tại.
Thông báo 1 hành động
vừa mới xảy ra hoặc

Form

S + V(s, es)

-

-

S + V-ing

-

-

S + have/has +
V(PII)

-

-

Eg
The sun rises
in the east.
I often go to
school by
motorbike.
I like playing
football

Hurry up!
Every body is
waiting our at
the bus stop.
I am typing
document
now.

I have just
eatten some
candy.
I haven’t
eatten Cari in
Indian.

-

Present
perfect
continou
s

-

-

Past
simple

-

-

-

Past
continou
s

-

-

-

vừa hoàn tất
Nói về những trải
nghiệm đã xảy ra hay
chưa (Eg)
Chỉ những hành động
xảy ra trong quá khứ và
vẫn còn tiếp diễn đến
hiện tại nhưng chúng ta
chú ý đến quá trình,
tính liên tục của hành
động.
Hay đi với các từ như:
how long, …
Không sử dụng với các
động từ diễn tả trạng
thái như: like, think,
have, …
Diễn tả 1 hành động đã
xảy ra và kết thúc trong
quá khứ.
Thường dùng để kể
những câu chuyện đã
xảy ra trong quá khứ.
Nhận dạng: Hay đi với
các từ: Yesterday, last,
ago.
Diễn tả một hành động
đang diễn ra tại một
thời điểm xác định
trong quá khứ
Diễn tả một hành động
đang diễn ra thì có một
hành động khác xen vào
khi đó hành động đang
diễn ra được chia ở Past
continous, hành động
xen vào chia ở Past
simple.

S + have/has +
been + V(PII)

-

I have gone
to Quang Tri
once time.

-

I have been
learning
English for 2
hours.
How long
have you not
been to your
hours.

-

S + V(PI)

S + was/were +
V-ing

-

Albe was a
musician, he
was born in
1884. His
home was at
German and
he was
exillent.

- When I came to
the company,
everybody was
working hardly.
- When the phone
rang, I was
cooking.

Past
pefect

-

Diễn tả một hành động
xảy ra trước một hành
động khác trong quá
khứ

S + had + V(PII)

-

-

Past
perfect
continou
s

-

-

Future
simple

-

Future
continou
s
Future
perfect

-

-

-

When I came
to the party,
my friends
had came to
their home.
When I went
to the class,...
EXERCISE 1
Tearcher: Ánh sociu
Student: Hùng sociu
Tense Use Form Eg
Present
simple
- Diễn tả những chân lí,
sự thực hiển nhiên.
- Diễn tả những hành
động được lặp đi lặp
lại.
- Diễn tả một hành động
chắc chắn xảy ra ở
tương lai
- Dùng để nói về những
thói quen, sở thích.
- Nhân dạng: Các từ đi
kèm như often, always,
usually, …
S + V
(s, es)
- The sun rises
in the east.
- I often go to
school by
motorbike.
- I like playing
football
Present
continou
s
- Diễn tả một hành động
đang diễn ra tại thời
điểm nói
- Diễn tả một hành động
xảy ra trong tương lai
- Chỉ những hành động
xảy ra nhiều hơn mức
bình thường (đi với
always)
- Nhận dạng: Hay đi với
các từ: now, at the
moment, …
S + V
-ing
- Hurry up!
Every body is
waiting our at
the bus stop.
- I am typing
document
now.
=Present
Perfect
- Chỉ những hành động
xảy ra trong quá khứ và
vẫn còn tiếp diễn đến
hiện tại.
- Thông báo 1 hành động
vừa mới xảy ra hoặc
S + have/has +
V(P
II
)
- I have just
eatten some
candy.
- I haven’t
eatten Cari in
Indian.
English_Tense - Trang 2
English_Tense - Người đăng: 9xpro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
English_Tense 9 10 214