Ktl-icon-tai-lieu

ETS TOEIC Test LC 1000

Được đăng lên bởi citycat-molly
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHӲNG BӜ SÁCH KHÔNG THӆ THIӂU TRONG QUÁ TRÌNH LUYӊN THI TOEIC
I SÁCH ACTUAL TEST MÔ PHӒNG ċӄ THI THҰT.

1. ECONOMY TOEIC 1000 VOL 1 2 3 4 5
- Là mӝt trong nhӳng giáo trình ÿѭӧc sӱ dung nhiӅu nhҩt trong các trung tâm luyӋn thi TOEIC uy
tín trên cҧ nѭӟc .
- Mӛi vol gӗm 10 ÿӅ actual test ÿѭӧc chia làm 2 cuӕn ( ECONOMY TOEIC 1000 RC + LC )
- Trúng rҩt nhiӅu câu hӓi trong nhӳng kǤ thi TOEIC gҫn ÿây.
- Ĉһc biӋt là ECONOMY TOEIC 1000 VOL 3 4 5 ( hiӋn vүn chѭa xuҩt bҧn tҥi VN ) cұp nhұt nhӳng ÿӅ thi TOEIC
mӟi trong kǤ thi TOEIC.
- Sách bao gӗm ÿây ÿӫ : Actual test + key + transcipt .
2. ETS TOEIC 1000 RC + LC ( Sách ӫy quyӅn cӫa ETS ).
- Ĉây là bӝ sách ÿѭӧc bán chҥy nhҩt tҥi Hàn Quӕc ( Quӕc gia có thí sinh ÿҥt ÿiӇm Toeic trung bình cao nhҩt
thӃ giӟi ) cùng vӟi bӝ Economy Toeic vol 3 4 5.
- Sách gӗm 2 quyӇn cung cҩp 10 ÿӅ thi TOEIC vӟi nӝi dung sát ÿӅ thi nhҩt'
- Sách ÿѭӧc ӫy quyӅn bӣi ETS nên nӑi dung + giӑng ÿӑc giӕng ÿӃn 99% ÿӅ thi thұt.
- Sách vүn chѭa có tҥi VN nên bҥn có thӇ mua bҧn in chҩt lѭӧng cao tҥi 
3. TӴ LUYӊN TOEIC 900A + 900B soҥn thҧo bӣi cô Mai Phѭѫng ( CEO ngoҥi ngӳ 24h )
- Trӑn bӝ 900A và 900B gӗm 6 cuӕn giҧi chi tiӃt 20 ÿӅ thi TOEIC bҵng tiӃng ViӋt ( Trong mӛi bӝ 900A 900B gӗm
1 cuӕn ÿӅ + 1 cuӕn giҧi phҫn LC + 1 cuӕn giҧi phҫn RC )
- 900A giҧi ÿӅ Economy vol 2 - 900B giҧi ÿӅ Jim's Toeic 1000'
- Giҧi chi tiӃt bҵng tiӃng ViӋt - Chú thích ngӳ pháp - Lӑc tӵ vӵng mӟi.
- Giúp thí sinh nhanh chóng ÿҥt ÿѭӧc sӕ ÿiӇm cao trong kǤ thi TOEIC.
II SÁCH HӐC THEO TӮNG CHӪ ċӄ.

1. BIG STEP TOEIC 1 2 3
- Sách có chú thích bҵng tiӃng ViӋt nên giúp dӉ dàng nҳm bҳt các dҥng bài tұp trong kǤ thi TOEIC . Dành
cho các bҥn nào mӟi bҳt ÿҫu hoһc tӵ luyӋn Toeic tҥi nhà.
2. TOMATO TOEIC INTENSIVE RC + LC
- Sách dành cho bҥn nào ÿһt mөc tiêu > 700 . Sách khá dҫy và ÿҫy ÿӫ các chӫ ÿӅ thѭӡng gһp trong kǤ thi TOEIC
3. BӜ FIRTNEWS TOEIC ( STARTER - DEVELOP - ANALYST - TARGET )
- Ngoài ra các bҥn có thӇ hӑc thêm cuӕn ngӳ pháp cӫa cô Mai Lan Hѭѫng + 600 tӯ vӵng cҫn thiӃt khi mӟi
bҳt ÿҫu.

GIÁ SÁCH TҤI 
- Sách tҥi  ÿѭӧc photo tӯ 100% sách gӕc.
- Cam kӃt sӱ dөng giҩy tӕt 70gsm .
- TiӃt kiêm 40 -70% chi phí mua sách.
- Giao hàng và thanh toán mӝt cách nhanh chóng và tiӃt kiӋm.

1. Economy Toeic 1000 vol 1 2 ( 60k / cuӕn trӑn bӝ 4 cuӕn 240k ) [ Giá sách gӕc 720k ]
2. Economy Toeic 1000 vol 4 5 ( 75k/ cuӕn mua trӑn bӝ 4 cuӕn còn 280k ) [ Giá sách gӕc 1200k mua tҥi HQ ]
3. Economy Toeic 1000 vol 3 ( 75k/ cuӕn trӑn bӝ 2 cuӕn...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ETS TOEIC Test LC 1000 - Người đăng: citycat-molly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
ETS TOEIC Test LC 1000 9 10 603