Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình cơ bản TOEFL

Được đăng lên bởi dangtapta
Số trang: 124 trang   |   Lượt xem: 1625 lần   |   Lượt tải: 4 lần
© 
© 

euclid1990@yahoo.com.vn

FOR MOR INFORMATION, PLEASE CONTACT

☞1.

Chñ ng÷ (subject). 7

❂ 1.1
❂ 1.2
❂ 1.3
❂ 1.4
❂ 1.5
❂ 1.6

Danh tõ ®Õm ®−îc vµ kh«ng ®Õm ®−îc.

☞2.

§éng tõ ( verb)

Qu¸n tõ a (an) vµ the
C¸ch sö dông Other vµ another.
C¸ch sö dông litter/ a litter, few/ a few
Së h÷u c¸ch

Some, any

❂ 2.1 HiÖn t¹i (present)
➢2.1.1
HiÖnt¹i ®¬n gi¶n (simple present)
➢2.1.2
HiÖn t¹i tiÕp diÔn (present progressive)
➢2.1.3
Present perfect ( hiÖn t¹i hoµn thµnh)
➢2.1.4
HiÖn t¹i hoµn thµnh tiÕp diÔn ( preset perfect progressive)
❂ 2.2 Qu¸ khø ( Past)
➢2.2.1
Qu¸ khø ®¬n gi¶n (simple past)
➢2.2.2
Qu¸ khø tiÕp diÔn (Past progresive).
➢2.2.3
Qu¸ khø hoµn thµnh (past perfect).
➢2.2.4
Qu¸ khø hoµn thµnh tiÕp diÔn (past perfect progressive).
❂ 2.3 T−¬ng lai
➢2.3.1
T−¬ng lai ®¬n gi¶n (simple future)
➢2.3.2
T−¬ng lai tiÕp diÔn ( future progressive)

Trang 1

© 
© 

➢2.3.3

☞3.

euclid1990@yahoo.com.vn

T−¬ng lai hoµn thµnh (future perfect)

Sù hoµ hîp gi÷a chñ ng÷ vµ ®éng tõ.

❂ 3.1 Chñ ng÷ ®øng t¸ch khái ®éng tõ.
❂ 3.2 C¸c danh tõ lu«n ®ßi hái ®éng tõ vµ ®¹i tõ sè it.
❂ 3.3 C¸ch sö dông none, no
❂ 3.4 C¸ch sö dông cÊu tróc either ... or vµ neither ... nor.
❂ 3.5 C¸c danh tõ tËp thÓ
❂ 3.6 C¸ch sö dông A number of/ the number of
❂ 3.7 C¸c danh tõ lu«n dïng ë sè nhiÒu.
❂ 3.8 C¸ch dïng c¸c thµnh ng÷ There is, there are

☞4.

§¹i tõ

❂ 4.1 §¹i tõ nh©n x−ng chñ ng÷ (Subject pronoun)
❂ 4.2 §¹i tõ nh©n x−ng t©n ng÷
❂ 4.3 TÝnh tõ së h÷u
❂ 4.4 §¹i tõ së h÷u
❂ 4.5 §¹i tõ ph¶n th©n (reflexive pronoun)

☞5.

§éng tõ dïng lµm t©n ng÷

❂ 5.1 §éng tõ nguyªn thÓ lµm t©n ng÷
❂ 5.2 Ving dïng lµm t©n ng÷
❂ 5.3 3 ®éng tõ ®Æc biÖt
❂ 5.4 C¸c ®éng tõ ®øng ®»ng sau giíi tõ
❂ 5.5 VÊn ®Ò ®¹i tõ ®i tr−íc ®éng tõ nguyªn thÓ hoÆc Ving lµm t©n ng÷.

☞6.

C¸ch sö dông ®éng tõ b¸n khiÕm khuyÕt need vµ dare

❂ 6.1 need
❂ 6.2 Dare

☞7.
☞8.

C¸ch dïng ®éng tõ to be + infinitive
C©u hái

❂ 8.1 C©u hái yes vµ no
Trang 2

© 
© 

euclid1990@yahoo.com.vn

❂ 8.2 C©u hái th«ng b¸o
➢8.2.1
who vµ what lµm chñ ng÷.
➢8.2.2
Whom vµ what lµ t©n ng÷ cña c©u hái
➢8.2.3
C©u hái dµnh cho c¸c bæ ng÷ (when, where, why, how)
❂ 8.3 C©u hái gi¸n tiÕp (embedded questions)
❂ 8.4 C©u hái cã ®u«i

☞9.

Lèi nãi phô ho¹ kh¼ng ®Þnh vµ phñ ®Þnh.

❂ 9.1 Lèi nãi phô ho¹ kh¼ng ®Þnh.
❂ 9.2 Lèi nãi phô ho¹ phñ ®Þnh

☞10.
☞11.

C©u phñ ®Þnh

❂ 11.1
❂ 11.2

MÖnh lÖnh thøc trùc tiÕp.

☞12.

§é...
© http://ebook.top1.vn euclid1990@yahoo.com.vn
© http://maichoi.vuicaida.com
Trang 1
FOR MOR INFORMATION, PLEASE CONTACT
1. Chñ ng÷ (subject). 7
1.1 Danh tõ ®Õm ®−îc vµ kh«ng ®Õm ®−îc.
1.2 Qu¸n tõ a (an) vµ the
1.3 C¸ch sö dông Other vµ another.
1.4 C¸ch sö dông litter/ a litter, few/ a few
1.5 Së h÷u c¸ch
1.6 Some, any
2. §éng tõ ( verb)
2.1 HiÖn t¹i (present)
2.1.1 HiÖnt¹i ®¬n gi¶n (simple present)
2.1.2 HiÖn t¹i tiÕp diÔn (present progressive)
2.1.3 Present perfect ( hiÖn t¹i hoµn thµnh)
2.1.4 HiÖn t¹i hoµn thµnh tiÕp diÔn ( preset perfect progressive)
2.2 Qu¸ khø ( Past)
2.2.1 Qu¸ khø ®¬n gi¶n (simple past)
2.2.2 Qu¸ khø tiÕp diÔn (Past progresive).
2.2.3 Qu¸ khø hoµn thµnh (past perfect).
2.2.4 Qu¸ khø hoµn thµnh tiÕp diÔn (past perfect progressive).
2.3 T−¬ng lai
2.3.1 T−¬ng lai ®¬n gi¶n (simple future)
2.3.2 T−¬ng lai tiÕp diÔn ( future progressive)
Giáo trình cơ bản TOEFL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình cơ bản TOEFL - Người đăng: dangtapta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
124 Vietnamese
Giáo trình cơ bản TOEFL 9 10 692