Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Ngữ Âm AEP pronunciation

Được đăng lên bởi Shane Filan
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 839 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LANGMASTER COACHING COMMUNITY
Make the voice of Vietnam be widely heard throughout the world

Bảng phiên âm quốc tế IPA

Website : http://langmaster .edu.vn

Số 9 Ngách 210/28 Ngõ 210 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy , Hà Nội

LANGMASTER COACHING COMMUNITY
Make the voice of Vietnam be widely heard throughout the world

Success chant:
I’m happy !
I’m strong !
I’m confident !
I love myself !
I love people !
I believe I can !
I never give up !
Nothing can stop me !
I was born to succeed !
I don’t stop when I’m tired, I stop when I’m done !
I’m a great English speaker !
Know it – Nothing.
Do it – Not Enough.
Make it – Excellent.
I’m a Champion !
We are Champions !

Website : http://langmaster .edu.vn

Số 9 Ngách 210/28 Ngõ 210 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy , Hà Nội

LANGMASTER COACHING COMMUNITY
Make the voice of Vietnam be widely heard throughout the world

Nghe – ( Phát âm ) – Nói
- Phát âm chính là quá trình nhại lại khi bạn còn là một đứa trẻ.
- Trước khi bạn nói tốt, bạn cần nghe rất nhiều và nhại lại cũng rất nhiều từ những từ, câu
đơn giản nhất.
- Một người bị điếc thì không thể nói thành lời được. Do đó muốn nói tốt cần phải nghe tốt.
- If you want to sound like native speaker, you must practice over 1000 times.
- When you practice, you practice crazily. But when you speak, you speak naturally.
Phiên
Từ mẫu
Câu mẫu
âm
Please
speak English
with practice
me. Hãy nóiover
tiếng 1000
Anh với times.
tôi.
Pleaseto/pliːz/
- /iː/
If you want
sound like a native
speaker,
you must
Difficult
/ˈdɪfɪkəlt/
It’scrazily.
not difficult
speakyou
English.
Nói tiếng
không
khó.
- /ɪ/When you
practice,
you practice
Butto
when
speak,
you Anh
speak
naturally.
/e/

Everything /ˈevriθɪŋ/

/æ/

Practice /ˈpræktɪs/

/ɝ/

Perfect /ˈpɝːfɪkt/

/ə/

Remember /riˈmembər/

/ʌ/

Wonderful /ˈwʌndərfəl/

/ɑː/
/ɑːr/

Bother /ˈbɑːðər/
Charming /ˈtʃɑːrmɪŋ/

/ɔː/

Always /ˈɔːlweɪz/

/ɔːr/

Important /ɪmˈpɔːrtənt/

/ʊ/

Should /ʃʊd/

/uː/

Food /fuːd/

/eɪ/
/aɪ/

Mistake /mɪˈsteɪk/
Like /laɪk/

/ɔɪ/

Enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/

/əʊ/
/aʊ/

Hope /həʊp/
Outstanding/aʊtˈstændɪŋ/

/ɪə/

Clear / klɪə - klɪər/

/eə/

Care /keə - keər/

/ʊə/

Sure /ʃʊə - ʃʊər/

Website : http://langmaster .edu.vn

Everything is ready. Mọi thứ đ~ sẵn sàng
Practice makes perfect. Khổ luyện thành tài.

Có công mài sắt có ngày nên kim.
He speaks perfect English. Anh ấy nói tiếng Anh thành thạo.

Remember to call your mother. Hãy nhớ gọi điện cho mẹ của
bạn.

My mother is a wonderful teacher. Mẹ tôi là một giáo viên
tuyệt vời.

Sorry to bother...
LANGMASTER COACHING COMMUNITY
Make the voice of Vietnam be widely heard throughout the world
Website : http://langmaster .edu.vn S 9 Ngách 210/28 Ngõ 210 Hoàng Quc Vit, Cu Giy , Hà Ni
Bng phiên âm quc tế IPA
Giáo Trình Ngữ Âm AEP pronunciation - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Ngữ Âm AEP pronunciation - Người đăng: Shane Filan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Giáo Trình Ngữ Âm AEP pronunciation 9 10 213