Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình ngữ nghĩa học tiếng anh

Được đăng lên bởi minnieheehee
Số trang: 252 trang   |   Lượt xem: 1523 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC XAÕ HOÄI VAØ NHAÂN VAÊN

Toâ Minh Thanh
GIAÙO TRÌNH

NHAØ XUAÁT BAÛN ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA
TP HOÀ CHÍ MINH — 2007

LÔØI NOÙI ÑAÀU
Giaùo trình Ngöõ nghóa hoïc tieáng Anh ñöôïc biên soạn một
cách có hệ thống, dựa trên cơ sở tham khảo có chọn lọc nhöõng tư
liệu cuûa nước ngoài, kết hợp với kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm
về môn học này của tác giả và tập thể giảng viên trong Bộ môn Ngữ
học Anh. Đây là tập giáo trình được biên soạn duøng để giảng dạy
môn học Ngữ nghĩa học tiếng Anh (English Semantics) cho sinh
viên năm thứ tư Khoa Ngữ văn Anh, Trường Đại học Khoa học Xã
hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Giaùo trình gồm bốn phaàn:
1.
2.
3.
4.

Introduction (phaàn daãn nhaäp)
Word meaning (nghóa cuûa töø);
Sentence meaning (nghóa cuûa caâu);
Utterance meaning (nghóa cuûa phaùt ngoân)

Lần đầu tiên biên soạn giáo trình này, chúng tôi không tránh
khỏi những sai sót, những khuyết điểm. Rất mong nhận được nhiều
ý kiến đóng góp của bạn đọc vaø của bạn bè đồng nghiệp để giáo
trình ngày càng hoàn thiện hơn, phục vụ giảng dạy sinh viên đạt chất
lượng toát hơn. Ý kiến đóng góp về tập giáo trình này xin gửi về Hội
đồng Khoa học Khoa Ngữ văn Anh, Trường Đại học Khoa học Xã
hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, số 1012 Đinh Tiên Hoàng Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại:
(08)8243328.
Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ngaøy 14 thaùng 12 naêm 2006
Toâ Minh Thanh
iii

CONTENTS
Preface ....................................................................................... iii
Contents .......................................................................................v
Notational symbols ................................................................... vii

1 INTRODUCTION...................................................................... 9
1.1 What is semantics? ......................................................... 9
1.2 Semantics and its possible included aspects ............. 10
2 WORD MEANING .................................................................. 12
2.1 Semantic features ........................................................ 12
2.2 Componential analysis .................................................. 20
2.3 Semantic fields ............................................................. 21
2.4 Lexical gaps .................................................................... 25
2.5 Referent, reference and sense ...............................
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC XAÕ HOÄI VAØ NHAÂN VAÊN
Toâ Minh Thanh
GIAÙO TRÌNH
NHAØ XUAÁT BAÛN ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA
TP HOÀ CHÍ MINH — 2007
giáo trình ngữ nghĩa học tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình ngữ nghĩa học tiếng anh - Người đăng: minnieheehee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
252 Vietnamese
giáo trình ngữ nghĩa học tiếng anh 9 10 795