Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Toefl

Được đăng lên bởi thanhdanh-le
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 4700 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguy n Hoàng Cương

Trang 1



Nguy n Hoàng Cương

FOR MOR INFORMATION, PLEASE CONTACT


1.

Chủ ngữ (subject). 7

= 1.1
= 1.2
= 1.3
= 1.4
= 1.5
= 1.6

Danh từ đếm đ−ợc và không đếm đ−ợc.


2.

Động từ ( verb)

Quán từ a (an) và the
Cách sử dụng Other và another.
Cách sử dụng litter/ a litter, few/ a few
Sở hữu cách

Some, any

= 2.1 Hiện tại (present)
ư2.1.1
Hiệntại đơn giản (simple present)
ư2.1.2
Hiện tại tiếp diễn (present progressive)
ư2.1.3
Present perfect ( hiện tại hoàn thành)
ư2.1.4
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn ( preset perfect progressive)
= 2.2 Quá khứ ( Past)
ư2.2.1
Quá khứ đơn giản (simple past)
ư2.2.2
Quá khứ tiếp diễn (Past progresive).
ư2.2.3
Quá khứ hoàn thành (past perfect).
ư2.2.4
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (past perfect progressive).
= 2.3 T−ơng lai
ư2.3.1
T−ơng lai đơn giản (simple future)
ư2.3.2
T−ơng lai tiếp diễn ( future progressive)
ư2.3.3
T−ơng lai hoàn thành (future perfect)


3.

Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ.

= 3.1 Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ.

Trang 2



Nguy n Hoàng Cương

= 3.2 Các danh từ luôn đòi hỏi động từ và đại từ số it.
= 3.3 Cách sử dụng none, no
= 3.4 Cách sử dụng cấu trúc either ... or và neither ... nor.
= 3.5 Các danh từ tập thể
= 3.6 Cách sử dụng A number of/ the number of
= 3.7 Các danh từ luôn dùng ở số nhiều.
= 3.8 Cách dùng các thành ngữ There is, there are


4.

Đại từ

= 4.1 Đại từ nhân x−ng chủ ngữ (Subject pronoun)
= 4.2 Đại từ nhân x−ng tân ngữ
= 4.3 Tính từ sở hữu
= 4.4 Đại từ sở hữu
= 4.5 Đại từ phản thân (reflexive pronoun)


5.

Động từ dùng làm tân ngữ

= 5.1 Động từ nguyên thể làm tân ngữ
= 5.2 Ving dùng làm tân ngữ
= 5.3 3 động từ đặc biệt
= 5.4 Các động từ đứng đằng sau giới từ
= 5.5 Vấn đề đại từ đi tr−ớc động từ nguyên thể hoặc Ving làm tân ngữ.


6.

Cách sử dụng động từ bán khiếm khuyết need và dare

= 6.1 need
= 6.2 Dare


7.

8.

Cách dùng động từ to be + infinitive
Câu hỏi

= 8.1 Câu hỏi yes và no
= 8.2 Câu hỏi thông báo
ư8.2.1
who và what làm chủ ngữ.

Trang 3



Nguy n Hoàng Cương

ư8.2.2
Whom và what là tân ngữ của câu hỏi
ư8.2.3
Câu hỏi dành cho các bổ ngữ (when, where, why, how)
= 8.3 Câu hỏi gián tiếp (embedded questions)
= 8.4 Câu hỏi có đuôi


9.

Lối nói phụ hoạ khẳng định và phủ định.

= 9.1 Lối nói phụ hoạ khẳng định.
= 9.2 Lối nói phụ hoạ phủ định


10.

Câu phủ định


11.

Mệnh lệnh thức

= 11.1
= 11.2


12.

Mệnh lệnh thức trực tiếp.
Mệnh lệnh thức gi...
www.nhipsongcongnghe.net Nguyễn Hoàng Cương
Trang 1
Giáo Trình Toefl - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Toefl - Người đăng: thanhdanh-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
Giáo Trình Toefl 9 10 881