Ktl-icon-tai-lieu

Grade 5 from 01st July to 31st July 2014

Được đăng lên bởi hangqtt-liocun
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 411 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học Tiếng Anh (19/06/2014 – 01/08/2014)
STT

Tên

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tổng số
buổi
học

T.
5

T.
6

T.
2

T.
3

T.
5

T.
6

T.
2

T.
3

T.
5

T.
6

T.
2

T.
3

T.
5

T.
6

T.
2

T.
3

T.
5

T.
6

T.
2

T.
3

T.
5

T.
6

T.
2

T.
3

T.
5

T.
6

19/
06

20/
06

23/
06

24/
06

26/
06

37/
06

30/
06

01/
07

03/
07

04/
07

07/
07

08/
07

10/
07

11/
07

14/
07

15/
07

17/
07

18/
07

21/
07

22/
07

24/
07

25/
07

28/
07

29/
07

31/
07

01/
08

1

Hiep

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

x

x

24

2

Bich

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

0

x

x

x

x

0

x

x

x

x

x

x

x

18

3

Trang

x

x

x

x

x

x

0

0

0

0

0

0

x

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

19

4

Dat

-

-

-

-

-

-

--

0

x

x

0

x

x

0

0

0

x

x

0

x

x

x

x

x

0

x

12

5

Ha Anh

-

-

-

-

-

-

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

x

0

x

x

x

x

x

6

Chú thích:
X: đi học
--- : Chưa đi học
0: Vắng

ĐIỂM TỔNG KẾT:

STT

Tên

Kiểm tra
đầu vào

Bài
kiểm
tra

Bài
kiểm
tra

Bài
kiểm
tra

Bài
kiểm
tra

Bài
kiểm
tra

Bài
kiểm
tra

19/0
6

24/0
6

27/06

01/07

03/07

04/07

Viết
đoạ
n
văn
t.
Anh

Bài
kiểm
tra

Bài
kiểm
tra

Bài
kiểm
tra

Bài
kiểm
tra

08/0
7

15/0
7

22/0
7

29/0
7

Tổng
điểm
trung
bình

1

Hiep

7

8,1

9,7

7

8,1

9

8,4

8,5

9

9,1

9,4

10

8,6

2

Bich

7,7

---

---

---

8,9

8,7

8,3

8,5

8,7

8,6

8,2

9,5

8,5

3

Trang

9

8,5

10

8,9

Vắng

Vắng

Vắng

Vắn
g

Vắng

8,8

8

9,4

8,9

4

Dat

6,8

---

---

---

6,8

6,7

8

9,1

5

Ha Anh

- --

---

- --

---

---

---

---

---

---

---

5

8,6

NHẬN XÉT:
Nhìn chung các em đều rất yêu thích, say mê học tiếng Anh với kết quả ngày càng tiến bộ nhanh
Cả lớp mỗi em Trang được học theo sách giáo khoa chương trình mới ở trên trường nên khi mới bắt đầu học các em còn
bỡ ngỡ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên sau một thời gian các em đã bắt nhịp rất nhanh. Học và bắt chiếc theo sự phát
âm của cô giáo tốt, do đó kỹ năng phát âm và nghe đã được cải thiện và tốt hơn trước nhiều.
-

Em Hiệp có sự tiến bộ rõ rệt nhất. Càng về sau em càng bộc lộ được năng khiếu học tiếng Anh, kỹ năng làm bài
rất tốt với kết quả luôn đứng đầu lớp, ngược lại với kết quả học tập của thời gian đầu so với các bạn.
Em Trang học cũng rất tốt, với kết quả rất cao. Tuy nhiên, vẫn cần luyện tính phản xạ, cách ghi chép nhanh hơn
nữa.

6,8

...
Học Tiếng Anh (19/06/2014 – 01/08/2014)
STT Tên Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tổng số
buổi
học
T.
5
19/
06
T.
6
20/
06
T.
2
23/
06
T.
3
24/
06
T.
5
26/
06
T.
6
37/
06
T.
2
30/
06
T.
3
01/
07
T.
5
03/
07
T.
6
04/
07
T.
2
07/
07
T.
3
08/
07
T.
5
10/
07
T.
6
11/
07
T.
2
14/
07
T.
3
15/
07
T.
5
17/
07
T.
6
18/
07
T.
2
21/
07
T.
3
22/
07
T.
5
24/
07
T.
6
25/
07
T.
2
28/
07
T.
3
29/
07
T.
5
31/
07
T.
6
01/
08
1 Hiep x x x x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x 0 x x 24
2 Bich - - - - - - x x x x x x x 0 x x x x 0 x x x x x x x 18
3 Trang x x x x x x 0 0 0 0 0 0 x 0 x x x x x x x x x x x x 19
4 Dat - - - - - - -- 0 x x 0 x x 0 0 0 x x 0 x x x x x 0 x 12
5 Ha Anh - - - - - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x 0 x x x x x 6
Chú thích:
X: đi học
--- : Chưa đi học
0: Vắng
Grade 5 from 01st July to 31st July 2014 - Trang 2
Grade 5 from 01st July to 31st July 2014 - Người đăng: hangqtt-liocun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Grade 5 from 01st July to 31st July 2014 9 10 560