Ktl-icon-tai-lieu

Học Tiếng Anh Qua Những Câu Song Ngữ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Học Tiếng Anh Qua
Những Câu Song Ngữ

Time (MT 764 - 2/2/2007)
Against time: chạy đua với thời gian.
Ex: They’ll be working against time to get it finished
(Họ chạy đua với thời gian để hoàn thành công việc).
At all times: luôn luôn.
Ex: I am at your service at all times. (Tôi luôn luôn sẵn sàng phục
vụ ông.)
Ahead of time (at an earlier time than people expected): trước thời
hạn, sớm hơn chờ đợi.
Ex: The plane touched down about half an hour ahead of time. (Máy bay hạ cánh trước thời hạn
khoảng nửa giờ.)
Behind time: chậm, muộn, trễ.
Ex: The plane was an hour behind time (Máy bay trễ một tiếng đồng hồ.)
Tiểu Ngƣ
Grammar point: Cách sử dụng “none” và “no”
- Nếu sau ―none of the‖ là danh từ không đếm được thì động từ chia ở ngôi thứ ba số ít.
Ví dụ: None of the information has been revealed.
- Nếu sau ―none of the‖ là danh từ đếm được ở dạng số nhiều thì động từ chia ở ngôi thứ ba số nhiều.
Ví dụ: None of the students have finished the test.
- Nếu sau ―no‖ là danh từ không đếm được/danh từ số ít thì động từ chia ở ngôi thứ ba số ít.
Ví dụ: No homework needs to be done.
- Nếu sau ―no‖ là danh từ ở dạng số nhiều thì động từ chia ở ngôi thứ ba số nhiều.
Ví dụ: No students are in the class now.
Trần Mỹ Hằng (TP.HCM)
Idioms with "down"
1. Down (adv)
Be down on (sb): có thái độ đối địch với (ai)
Ex: She’s terribly down on people who don’t do things her way (Cô ta hết sức khó chịu với
những người không làm theo ý muốn của cô ta)
Down and out: thất cơ lỡ vận
Ex: He looked completely down and out (Anh ta hoàn toàn cùng khổ)
2. Down (v)
Down tools: ngừng làm việc (thường đột ngột)
Ex: As soon as the clock strikes five, they down tools and off they go (Đồng hồ vừa điểm 5 giờ
là họ ngừng ngay công việc và đi về luôn)
3. Down (n)
Have a down on sb/sth: ghét
Ex: She’s got a down on me; I don’t know why (Cô ấy rất ghét tôi; tôi không hiểu tại sao)

Ups and downs: sự thăng trầm
Ex: He’s stuck by his boss through all life’s ups and downs (Anh ta gắn bó với ô ng chủ của anh
ta qua tất cả những bước thăng trầm của cuộc sống)
Liêu Tú Nguyễn
Laugh out loud:
It’s Hot Down He re!
One winter’s day, a man left the snow-filled streets of Chicagofor a vacation in Florida. His wife was
on a business trip and was planning to meet him there the next day. When he reached his hotel, he
decided to send his wife a quick e- mail. Unfortunately, he sent it wrongly to an old woman, whose
husband had passed away only the day before. When the grieving widow checked her e-mail, she took
one loo...
Học Tiếng Anh Qua
Những Câu Song Ngữ
Học Tiếng Anh Qua Những Câu Song Ngữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học Tiếng Anh Qua Những Câu Song Ngữ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Học Tiếng Anh Qua Những Câu Song Ngữ 9 10 454