Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn phát âm chuẩn spanish

Được đăng lên bởi meiheng
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn phát âm tiếng Tây Ban Nha
1. Nguyên âm: a
Nguyên âm này được phát âm như âm ''''a'''' trong tiếng Việt: nada (không có gì), cama (cái giường),
hasta (cho đến), papa (khoai tây), mamá (mẹ), papá (bố)
2. Nguyên âm: e
Nguyên âm này được phát âm như âm ''''ê'''' trong tiếng Việt: bebé (en bé), tendré (tôi sẽ có), lentes
(kính mắt), sede (chỗ ngồi), cereza (anh đào), leche (sữa)
3. Nguyên âm: i
Nguyên âm này được phát âm như âm ''''i'''' trong tiếng Việt: idioma (tiếng, ngôn ngữ), tímido (nhút
nhát), italiano (người Italia), bíblico (thuộc kinh thánh), difícil (khó khăn), finito (xác định, có hạn)
4. Nguyên âm: o
Nguyên âm này được phát âm như âm ''''ô'''' trong tiếng Việt: loco (điên), poco (ít), como (như),
ocho (tám), coco (dừa), roto (vỡ)
5. Nguyên âm: u
Nguyên âm này được phát âm như âm ''''u'''' trong tiếng Việt: tú (anh), rubio (vàng nhạt), anuncio
(quảng cáo), mucho (nhiều), música (âm nhạc), cultura (văn hoá)
6. Phụ âm: d
Chữ d trong tiếng Tây Ban Nha có hai âm khác biệt nhau. Khi chữ d nằm giữa hai nguyên âm, nó sẽ
được phát âm như chữ th trong tiếng Anh, còn nếu được phát âm giống chữ đ trong tiếng Việt thì lại
là chữ r: dar (đưa cho), cuando (khi nào, bao giờ), dos (hai), día (ngày), donde (ở đâu), falda (váy)
7. Phụ âm: r
Tiếng Tây Ban Nha có hai âm r và rr. Âm r được phát gần giống với chữ đ, lưỡi rung nhẹ. Âm rr được
phát như r tiếng Việt ở một số tỉnh (như Thái Bình) với độ rung của lưỡi dài: pero (nhưng), caro (đắt),
cero (số 0), hablar (nói), comer (ăn), triste (buồn)
8. Phụ âm: rr
perro (chó), carro (xe hơi), zorro (con cáo), cerro (đồi), aburrido (chán chường), arriba (ở trên), raro
(hiếm), romper (làm hỏng), carrera (sự chạy đua), correr (chạy), cerrar (đóng), carretera (đường cao
tốc), trabalenguas (người nhiều chuyện)
9. Trọng âm
"Trọng âm" liên quan đến độ lớn của một âm tiết. Trong tiếng Tây Ban Nha, một âm tiết trong một từ
thường được phát âm to hơn những âm tiết khác. Trọng âm quan trọng vì nó có thể làm thay đổi
hoàn toàn ý nghĩa của từ. Các từ sau đây giống hệt nhau, chỉ khác vị trí của trọng âm:
papá ?" bố

papa ?" khoai tây
compró ?" anh ấy đã mua
compro ?" tôi mua
Quy tắc của trọng âm
Trong tiếng Tây Ban Nha, từ viết thế nào được phát âm như thế. Để tận dụng hệ thống phát âm đơn
giản và gần như hoàn hảo này, đầu tiên ta phải nắm được quy luật của trọng âm ?" tức là, làm sao để
biết được âm tiết nào được phát ra to nhất.
1. Từ có đuôi là nguyên am, -n hoặc ?"s thì trọng âm ở âm tiết trước âm tiết cuối cùng:
nada
na - d...


 !"#$%&'()*+%##,*+
-%!*+%&!#*+%.*+%/0*
12
 !"#$/2/3%2/3*+2 3%'#-4(*+522-
%&67*+-22%89#*+2 2:%!*+522%-;*
<#
# !"#$##!%+';*+=#!%>
*+#5#!%,#?5#*+/6/5#!%@&#*+#A#5%&(&B*+C#!%DE+(F*
G!
' !"#$5!!%#*+!!%6*+!!%*+
!!%*+!!%H*+ !!%IJ*
K
 !"#$>%*+ /#!%IF*+#!
%LM!*+!%#N*+>-#%F*+5 %IB!*
OPQ
R; !(#&/#$S#;T#;#+(-4
; !U+V#0; !"#$)5F#
5;  %!*+!%&#!+/!#,*+!-%#*+6%*+!2%W*+X5%I*
YPQ
#(# I Z [#0I#;+5J# .Z 
 "#$W@-0\%#)*I#@ ]5J##2 !%*+ !%7*+
2 !%-0^*+/5 %(#*+!2 %B*+ #-2%/9*
_PQ
2 !%(*+ !%D2`#*+:! !%!!*+2 !%9#*+/ #!%,*+ #/%W *+ !
%#*+ !2 %5a*+ 2 %-bF*+! 2 %F*+2  %(*+ 22 %,!
0*+ /52-%,##N$*
c d
e de5#L@5]@ !+@ !@H
,!`;& dL dI)((f5g#
!!hi]HRH-#0$+\&IE 6] d
je/0
Hướng dẫn phát âm chuẩn spanish - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn phát âm chuẩn spanish - Người đăng: meiheng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hướng dẫn phát âm chuẩn spanish 9 10 191