Ktl-icon-tai-lieu

iDIOM ABOUT WORK

Được đăng lên bởi hoangttk
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 551 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lượt
0 xem: 3437

Work idioms - Các thành ngữ tiếng Anh liên quan đến công việc
Bài viết giới thiệu các thành ngữ tiếng Anh liên quan đến công việc và những ví dụ minh họa cho
các thành ngữ đó.
take on = thuê ai đó
Ví dụ:
They're taking on more than 500 people at the canning factory.
Họ sẽ thuê hơn 500 người vào nhà máy đóng hộp.

get the boot = bị sa thải
Ví dụ:
She got the boot for being lazy.
Cô ta bị sa thải vì lười biếng.

give someone the sack = sa thải ai đó
Ví dụ:
He was given the sack for stealing.
Anh ta đã bị sa thải.

give someone their marching orders = sa thải ai đó
Ví dụ:
After the argument, he was given his marching orders.
Sau trận cãi nhau, anh ta đã bị sa thải.

How do you work?( Bạn làm việc như thế nào?)

get your feet under the table = làm quen công việc
Ví dụ:
It only took him a week to get his feet under the table, then he started to make
changes.
Anh ấy chỉ mất một tuần để làm quen với công việc, sau đó anh ấy đã bắt đầu tạo nên
sự thay đổi.

burn the candle at both ends = làm việc ngày đêm
Ví dụ:
He's been burning the candle at both ends to finish this project.
Anh ấy làm việc ngày đêm để hoàn thành dự án này.

knuckle under = ngừng lãng phí thời gian và bắt đầu làm việc
Ví dụ:
The sooner you knuckle under and start work, the better.
Anh thôi lãng phí thời gian và bắt đầu làm việc càng sớm thì càng tốt.

put pen to paper = bắt đầu viết
Ví dụ:
She finally put pen to paper and wrote the letter.

Cuối cùng cô ấy cũng bắt đầu viết thư.

work all the hours that God sends = làm việc càng nhiều càng tốt
Ví dụ:
She works all the hours that God sends to support her family.
Cô ấy làm việc càng nhiều càng tốt để giúp đỡ gia đình của cô.

work your fingers to the bone = làm việc rất chăm chỉ
Ví dụ:
I work my fingers to the bone for you.
Vì em tôi làm việc rất chăm chỉ.

go the extra mile = làm nhiều hơn dự kiến của bạn
Ví dụ:
She's a hard worker and always goes the extra mile.
Cô ấy là một nhân viên chăm chỉ và luôn làm việc vượt bậc.

pull your weight = làm tròn phần việc của mình
Ví dụ:
He's a good team worker and always pulls his weight.
Anh ta là một người làm việc tốt trong đội và luôn làm tròn phần việc của mình.

pull your socks up = nỗ lực nhiều hơn
Ví dụ:
You'll have to pull your socks up and work harder if you want to impress the boss!
Cô sẽ phải nỗ lực nhiều hơn và làm việc chăm chỉ hơn nếu cô muốn gây ấn tượng với
ông chủ!

put your feet up = thư giãn
Ví dụ:
At last that's over - now I can put my feet up for a while.
Cuối cùng ...
Lượt xem: 3437 0
Work idioms - Các thành ngữ tiếng Anh liên quan đến công việc
Bài viết giới thiệu các thành ngữ tiếng Anh liên quan đến công việc và những ví dụ minh họa cho
các thành ngữ đó.
take on = thuê ai đó
Ví dụ:
They're taking on more than 500 people at the canning factory.
Họ sẽ thuê hơn 500 người vào nhà máy đóng hộp.
get the boot = bị sa thải
Ví dụ:
She got the boot for being lazy.
Cô ta bị sa thải vì lười biếng.
give someone the sack = sa thải ai đó
Ví dụ:
He was given the sack for stealing.
Anh ta đã bị sa thải.
give someone their marching orders = sa thải ai đó
Ví dụ:
After the argument, he was given his marching orders.
Sau trận cãi nhau, anh ta đã bị sa thải.
iDIOM ABOUT WORK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
iDIOM ABOUT WORK - Người đăng: hoangttk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
iDIOM ABOUT WORK 9 10 477