Ktl-icon-tai-lieu

Inversion

Được đăng lên bởi Loan Mai
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 534 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề bồi dưỡng ngữ pháp môn Tiếng Anh THPT

INVERSION
(Đảo ngữ)
Trong một số trường hợp các phó từ không đứng ở vị trí bình thường của nó mà đảo lên đứng ở đầu câu nhằm
nhấn mạnh vào hành động của chủ ngữ. Người ta gọi đó là câu đảo ngữ. Trong trường hợp đó ngữ pháp sẽ thay
đổi, đằng sau phó từ đứng đầu câu là trợ động từ rồi mới đến chủ ngữ và động từ chính:
1. Đảo ngữ với NO và NOT
No+ N + auxiliary+S+Verb(inf)
Not any+ N+ auxiliary+ S+ verb(inf)
Eg: No money shall I lend you from now on
= Not any money shall I lend you from now on
2. Đảo ngữ với các trạng từ phủ định: Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,.....hiếm khi mà
Never/ Rarely/ Seldom /Little/ Hardly ever+ auxiliary+ S+ V
Never in mid-summer does it snow
Hardly ever does he speak in the public
Little did I know that he was a compulsive liar.
3. Đảo ngữ với ONLY
Only one
Only one did I meet her
Only later
Chỉ bằng cách này/ kia
Only in this way:
Only in that way:
Only in this way could the problem be solved
Only then + auxiliary+ S+ V
Only after+ N: Chỉ sau khi làm gì
Only after all gest had gone home could we relax
Only by V_ing/ N: Chỉ bằng cách làm gì
Only by practising English everyday can you speak it fluently
Only when+ clause: Chỉ khi làm gì
Only when her friends told me did I know she had been well-known.
Only when I understand her did I like her
Only with+ N: Chỉ với cái gì
Only with the bank's loan could he buy the car.
Only if + clause
Only in + adv of time/ place
4. Đảo ngữ với các cụm từ có No
At no time: Không bao giờ
The result of the match was never in doubt
=> At no time/never was the result of the match in doubt
On no condition
On no account + auxiliary+ S+ N: Dù bất cứ lý do gì cũng không
On no accout must this switch be touched.
On no account should you be late for the Exam.
Under/ in no circumstances: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không
Under no circumstances should you lend him the money.
For no reason
In no way: Không sao có thể
In no way could I agree with you.
No longer: Không còn nữa
Hàn Anh Tuấn* A2- K51* THPT Nông Cống I

1

Chuyên đề bồi dưỡng ngữ pháp môn Tiếng Anh THPT
The money is not tobe paid under any circumstances
= Under no circumsstances is the money tobe paid
On no condition shall we accept their proposal
By no means: Hoàn toàn không
By no means does he intend to criticize your idea.
5. No sooner.......... than.....Vừa mới...thì đã...
Hardly/ Bearly/ Scarely........ When/ before
Hardly had I arrived home when the telephone rang.
(= I had har...
Chuyên đề bồi dưỡng ngữ pháp môn Tiếng Anh THPT
INVERSION
(Đảo ngữ)
Trong một số trường hợp các phó từ không đứng ở vị trí bình thường của nó mà đảo lên đứng ở đầu câu nhằm
nhấn mạnh vào hành động của chủ ngữ. Người ta gọi đó là câu đảo ngữ. Trong trường hợp đó ngữ pháp sẽ thay
đổi, đằng sau phó từ đứng đầu câu là trợ động từ rồi mới đến chủ ngữ và động từ chính:
1. Đảo ngữ với NONOT
No+ N + auxiliary+S+Verb(inf)
Not any+ N+ auxiliary+ S+ verb(inf)
Eg: No money shall I lend you from now on
= Not any money shall I lend you from now on
2. Đảo ngữ với các trạng từ phủ định: Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,.....hiếm khi mà
Never/ Rarely/ Seldom /Little/ Hardly ever+ auxiliary+ S+ V
Never in mid-summer does it snow
Hardly ever does he speak in the public
Little did I know that he was a compulsive liar.
3. Đảo ngữ với ONLY
Only one
Only one did I meet her
Only later
Only in this way:
Only in that way:
Only in this way could the problem be solved
Only then + auxiliary+ S+ V
Only after+ N: Chỉ sau khi làm gì
Only after all gest had gone home could we relax
Only by V_ing/ N: Chỉ bằng cách làm gì
Only by practising English everyday can you speak it fluently
Only when+ clause: Chỉ khi làm gì
Only when her friends told me did I know she had been well-known.
Only when I understand her did I like her
Only with+ N: Chỉ với cái gì
Only with the bank's loan could he buy the car.
Only if + clause
Only in + adv of time/ place
4. Đảo ngữ với các cụm từ có No
At no time: Không bao giờ
The result of the match was never in doubt
=> At no time/never was the result of the match in doubt
On no condition
On no account + auxiliary+ S+ N: Dù bất cứ lý do gì cũng không
On no accout must this switch be touched.
On no account should you be late for the Exam.
Under/ in no circumstances: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không
Under no circumstances should you lend him the money.
For no reason
In no way: Không sao có thể
In no way could I agree with you.
No longer: Không còn nữa
Hàn Anh Tuấn* A
2
- K51* THPT Nông Cống I
1
Chỉ bằng cách này/ kia
Inversion - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Inversion - Người đăng: Loan Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Inversion 9 10 793