Ktl-icon-tai-lieu

ioe lop 5

Được đăng lên bởi Triet Nguyen
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1071 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRUNG TÂM ANH NGỮ SMARTLEARN
TÀI LIỆU LUYỆN THI OLYMPIC TIẾNG ANH TIỂU HỌC - BÀI LUYỆN SỐ 8
---o0o--Bài tập 1. Em hãy khoanh tròn một từ khác với các từ còn lại.
Ví dụ:
A. student
B. worker
C. teacher
D. cooker
1.
2.
3.
4.
5.

A. chicken
A. math
A. breakfast
A. house
A. headache

B. bread
B. subject
B. lunch
B. father
B. toothache

C. food
C. science
C. dinner
C. mother
C. doctor

D. rice
D. music
D. have
D. brother
D. fever

Bài tập 2. Em hãy hoàn thành các tranh sau, sử dụng các tranh gợi ý:
I’d like a ………hambergur……………..

1. My father is a …………………

2. I am ……………….. at the moment.

3. Nam and Alan is going to ……………….next Sunday

4.Mai always …………………… at 7 a.m

5. Would you like an ……………….
Bài tập 3. Em hãy xếp các câu trong cột B sao cho phù hợp với nội dung các
câu trong cột A.
A
1. Where are you from?
2. How often do you play football?
3. I like milk very much.
4. What did you do yesterday?
5. Are you going to ride a bike tomorrow?
6. Why do you go to the food stall?
Em hãy ghi ñáp án vào ô sau:
1. …c…….
2………… 3………..

B
a. Because I want a hamburger.
b. It’s my favorite drink.
c. I’m from London.
d. Yes, I am.
e. Sometimes.
f. We went to the cinema.
4………… 5………… 6……….

Bài tập 4. Em hãy hoàn thành ñoạn hội thoại sau, sử dụng các từ cho sẵn:
works

thirty- nine

her

nurse

where

A: What’s your mother’s name?
B: (1)………. name is Lan.
A: How old is she?
B: She is ( 2 )………..
A: What does she do?
B: She works as a ( 3 ) …………..
A: ( 4 )...……..does she work?
B: She ( 5 ) ………… in a hospital.
PHẦN II. ĐỌC HIỂU

10 Câu

10 ñiểm

Bài tập 1. Em hãy ñọc ñoạn văn và ñiền các thông tin vào bảng sau:
My best friend is Le Van Tam. He’s ten years old. He lives at 26 Ly Thuong Kiet
Street in Hanoi with his mother, father and his elder brother. He’s a student at Quang
Trung Primary School. He’s tall and thin. He has short black hair. His close friends
are Minh, Bao and me. His telephone number is 04.3.668.752.
Name:
1. Age
2. Home Address
3. Job
4. School

Le Van Tam

5. Telephone Number
Bài tập 2. Em hãy ñọc ñoạn văn sau rồi ñánh dấu ( √ ) vào ý True ( ñúng )
hoặc False ( sai ) cho các câu dưới ñây.
There are four seasons in Vietnam. They are spring, summer, autumn and winter.
The weather in spring is usually fine and warm. Summer is always very hot and it
often rains. It is a rainy season. It is cool and windy in autumn. Winter is a dry
season. It is often cloudy and cold. The days in winter are short and the nights are
long.

1. There are four seasons in Vietnam.
2. ...
TRUNG TÂM ANH NG SMARTLEARN
TÀI LIU LUYN THI OLYMPIC TING ANH TIU HC - BÀI LUYN S 8
---o0o---
Bài tp 1. Em hãy khoanh tròn mt t khác vi các t còn li.
Ví d:
A. student B. worker C. teacher D. cooker
1. A. chicken B. bread C. food D. rice
2. A. math B. subject C. science D. music
3. A. breakfast B. lunch C. dinner D. have
4. A. house B. father C. mother D. brother
5. A. headache B. toothache C. doctor D. fever
Bài tp 2. Em hãy hoàn thành các tranh sau, s dng các tranh gi ý:
I’d like a ………hambergur……………..
1. My father is a …………………
2. I am ……………….. at the moment.
3. Nam and Alan is going to ……………….next Sunday
4.Mai always …………………… at 7 a.m
ioe lop 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ioe lop 5 - Người đăng: Triet Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
ioe lop 5 9 10 360