Ktl-icon-tai-lieu

Ioe

Được đăng lên bởi Lan Dang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 126 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Round 17:
Task 1: Leave me out
1. Mafrch
2. Soufnd
3. Brobwn
4. Deslk
5. Rouvnd
6. Biwke

7. Meegt
8. Mialk
9. Doxll
10. Studegnt
11.

12. Task 2: Cool pair matching
13.

14.
15. Task 3: What’s the order?
16. 1.
17.
18. ………………………………………………………………………………………
….
19. 2.
20.
21.
22. ………………………………………………………………………………………
….
23.
24. 3.
25.
26. ………………………………………………………………………………………
….
27.
28. 4.

29.

30. ………………………………………………………………………………………
….
31.
32. 5.
33.

34. ………………………………………………………………………………………
….
35.
36. 6.
37.
38. ………………………………………………………………………………………
….
39.
40. 7.
41.

42. ………………………………………………………………………………………
….
43.
44. 8.
45.

46. ………………………………………………………………………………………
….
47.
48. 9.
49.
50. ………………………………………………………………………………………
….
51.
52. 10.

53.

54. ………………………………………………………………………………………
….
55.
56.
57. Task 4:
1. My teacher is …..and kind
a. Pretty
b. lovely
c. friendly
d. happy
2. He likes ……….very much.
a. Walking
b. dancing
c. cooking
d. joking
3. This is my mother. She isn’t…………..
a. Slim
b. small
c. short
d. sporty
4. She’s very …………….
a. Nice
b.fine
c. careful
d. kind
5. Her mother looks…………
a. Lucky
b. pretty
c. sporty
d. ready
6. What’s she like? – She’s……….
a. Joyful
b. beautiful
c. cheerful
d. careful
7. Tom’s mother is kind and………
a. Cheerful
b. careful
c. beautiful
d. wonderful
8. That’s my mother……….
a. Over there
b. there
c. here
d. very
nice
9. Linda’s mother is…………….
a. Cheerful
b. careful
c. beautiful
d. wonderful
10. My dad and mum like ………….. very much.
a. Beef
b. fish
c. fishes
d. meat
58.
59.
60.
61.
62.
63.
1. a
2. d
3.c
4.d
5.c
6.c
7.b
8.a
9.c
10.b

...
Round 17:
Task 1: Leave me out
1. Mafrch
2. Soufnd
3. Brobwn
4. Deslk
5. Rouvnd
6. Biwke
7. Meegt
8. Mialk
9. Doxll
10. Studegnt
11.
Ioe - Trang 2
Ioe - Người đăng: Lan Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ioe 9 10 856