Ktl-icon-tai-lieu

Irregular vers

Được đăng lên bởi linhnguyen01
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 683 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Irregular Verbs
A Project LA Activity

 

 

COMMON IRREGULAR 
VERBS 

• blow
Present

Past

Past 
Participle

?

?

?

Can you list these verb forms?
 

 

COMMON IRREGULAR 
VERBS 

• blow
Present

Past

Past 
Participle

blow

blew

blown

 

 

• break
Present

Past

Past 
Participle

?

?

?

Can you list these verb forms?
 

 

• break
Present

Past

Past 
Participle

break broke broken
 

 

• catch
Present

Past

Past 
Participle

?

?

?

Can you list these verb forms?
 

 

• catch
Present

Past

Past 
Participle

catch caught caught
 

 

• choose
Present

Past

Past 
Participle

?

?

?

Can you list these verb forms?
 

 

• chose
Present

chose
 

Past

Past 
Participle

chose chosen
 

• come
Present

Past

Past 
Participle

?

?

?

Can you list these verb forms?
 

 

• come
Present

Past

Past 
Participle

come came come
 

 

• do
Present

Past

Past 
Participle

?

?

?

Can you list these verb forms?
 

 

• do
Present

Past

Past 
Participle

do

did

done

 

 

• draw
Present

Past

Past 
Participle

?

?

?

Can you list these verb forms?
 

 

• draw
Present

draw
 

Past

Past 
Participle

drew drawn
 

• drink
Present

Past

Past 
Participle

?

?

?

Can you list these verb forms?
 

 

• drink
Present

Past

Past 
Participle

drink drank drunk
 

 

• dream
Present

Past

Past 
Participle

?

?

?

Can you list these verb forms?
 

 

• dream
Present

dream

 

Past

Past 
Participle

dreamt/ dreamt/ 
dreamed dreamed
 

• drive
Present

Past

Past 
Participle

?

?

?

Can you list these verb forms?
 

 

• drive
Present

Past

Past 
Participle

drive

drove

driven

 

 

• eat
Present

Past

Past 
Participle

?

?

?

Can you list these verb forms?
 

 

• eat
Present

Past

Past 
Participle

eat

ate

eaten

 

 

• fall
Present

Past

Past 
Participle

?

?

?

Can you list these verb forms?
 

 

• fall
Present

Past

Past 
Participle

fall

fell

fallen

 

 

• forgive
Present

Past

Past 
Participle

?

?

?

Can you list these verb forms?
 

 

• forgive
Present

Past

Past 
Participle

forgive forgave forgiven
 

 

• get
Present

Past

Past 
Participle

?

?

?

Can you list these verb forms?
 

 

• get
Present

Past

Past 
Participle

get

got

gotten

 

 

• go
Present

Past

Past 
Participle

?

?

?

Can you list these verb forms?
 

 

• go
Present

Past

Past 
Participle

go

went

gone

 

 

• grow
Present

Past

Past 
Participle

?

?

?

Can you list these verb forms?
 

 

...
Irregular Verbs
A Project LA Activity
Irregular vers - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Irregular vers - Người đăng: linhnguyen01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Irregular vers 9 10 155