Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng anh

Được đăng lên bởi hjrosenguyen
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng anh

Một bài thuyết trình bao giờ cũng có ba phần: phần chào hỏi –
giới thiệu, phần nội dung chính và phần tóm tắt – kết
luận. Mỗi phần lại có những cấu trúc và từ vựng riêng, bạn nên
lưu ý sử dụng đúng những cụm từ này để thu hút sự chú ý của
người nghe và điều đó cũng thể hiện kỹ năng thuyết trình
chuyên nghiệp của bạn.
I. Phần mở đầu (Chào hỏi – Giới thiệu)
Trong phần mở đầu, sau khi chào hỏi, bạn nên giới thiệu qua
bài thuyết trình: những đầu mục chính trong bài thuyết trình,
thời gian thuyết trình và bạn sẽ xử lý với các câu hỏi như thế
nào (sẽ trả lời ngay trong khi thuyết trình hay để tất cả các
câu hỏi tới cuối buổi thuyết trình mới trả lời). Phần mở đầu này
khá quan trọng, bạn phải làm sao để thu hút được sự chú ý
của khán giả ngay trong những phút đầu tiên thì mới có thể hy
vọng họ chú ý lắng nghe bạn được. Có một vài cách để bạn
cuốn hút người nghe ngay trong phần đầu tiên này ví dụ như
bạn có thể bắt đầu bằng những chủ đề nóng, được nhiều người
quan tâm và mang tính thời sự. Chẳng hạn như:
• Inflation is hot topic today, so I will talk about it in my
presentation today. (Lạm phát là chủ đề nóng bỏng hiện nay vì
vậy bài thuyết trình của tôi ngày hôm nay sẽ nói về vấn đề
này).
Hay bạn cũng có thể lôi cuốn sự chú ý của khán giả bằng cách
bắt đầu bài thuyết trình bằng những con số gây ấn tượng. Ví
dụ:
• As you all know, this company is losing its market share. But
we are being asked to increase sales by 20 – 25%. How can
we possibly increase sales in shrinking market? You will know
after listening my presentation. (Như các bạn đã biết công ty

này đang mất dần thị phần, thế mà chúng tôi lại bị buộc phải
tăng doanh số bán hàng thêm 20 – 25% cơ đấy. Làm sao
chúng tôi có thể làm được điều này trong khi thị trường đang
xuống dốc? Bạn sẽ biết điều đó ngay sau khi nghe bài thuyết
trình của tôi).
Ngoài ra còn rất nhiều cách khác để bắt đầu một bài thuyết
trình, sau đây là một vài cụm từ và câu thường dùng trong
phần mở đầu của bài thuyết trình, chúng sẽ giúp bạn bắt đầu
dễ dàng hơn.
• Welcome! (Chào mừng các bạn!)
• Hello everyone! (Xin chào mọi người!)
• Ladies and gentlemen! (Kính chào quý vị đại biểu!)
• My presentation is in three parts. (Bài thuyết trình của tôi
gồm ba phần).
• My presentation is divided into three main sections. (Bài
thuyết trình của tôi gồm ba phần).
• Firstly…… Secondly……….Thirdly………Finally……
(Đầu tiên là…….Phần thứ hai là…….Thứ ba là…….Cuối cùng
là………)
• I’m going to talk about…… (Tôi sẽ nói về………...
K n ng thuy t trình b ng ti ng anh ă ế ế
M t bài thuy t trình bao gi c ng có ba ph n: ế ũ ph n chào h i –
gi i thi u, ph n n i dung chính và ph n tóm t t – k t ế
lu n. M i ph n l i có nh ng c u trúc và t v ng riêng, b n nên
l u ý s d ng úng nh ng c m t này thu hút s chú ý c a ư đ để
ng i nghe và i u ó c ng th hi n k n ng thuy t trình ườ đ đ ũ ă ế
chuyên nghi p c a b n.
I. Ph n m u (Chào h i – Gi i thi u) đầ
Trong ph n m u, sau khi chào h i, b n nên gi i thi u qua đầ
bài thuy t trình: nh ng u m c chính trong bài thuy t trình, ế đầ ế
th i gian thuy t trình và b n s x lý v i các câu h i nh th ế ư ế
nào (s tr l i ngay trong khi thuy t trình hay t t c các ả ờ ế để
câu h i t i cu i bu i thuy t trình m i tr l i). Ph n m u này ế ả ờ đầ
khá quan tr ng, b n ph i làm sao thu hút c s chú ý để đượ
c a khán gi ngay trong nh ng phút u tiên thì m i có th hy đầ
v ng h chú ý l ng nghe b n c. Có m t vài cách b n đượ để
cu n hút ng i nghe ngay trong ph n u tiên này ví d nh ườ đầ ư
b n có th b t u b ng nh ng ch nóng, c nhi u ng i đ đề đượ ườ
quan tâm và mang tính th i s . Ch ng h n nh : ư
• Inflation is hot topic today, so I will talk about it in my
presentation today. (L m phát là ch nóng b ng hi n nay vì đề
v y bài thuy t trình c a tôi ngày hôm nay s nói v v n ế đề
này).
Hay b n c ng có th lôi cu n s chú ý c a khán gi b ng cách ũ
b t u bài thuy t trình b ng nh ng con s gây n t ng. Ví đầ ế ượ
d :
• As you all know, this company is losing its market share. But
we are being asked to increase sales by 20 – 25%. How can
we possibly increase sales in shrinking market? You will know
after listening my presentation. (Nh các b n ã bi t công ty ư đ ế
Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng anh - Người đăng: hjrosenguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng anh 9 10 984