Ktl-icon-tai-lieu

Let's Go Let's Begin Final Test

Được đăng lên bởi Tuan Dang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 525 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Final Test

Name:

page 1

See instructions on pp. 124–125

A Match.

•
I’m 8.

•
144  Let’s Go Let’s Begin	

Thank you.

OK. Let’s play tag.

•

D.

•

4.

Here you are.

C.

•

Let’s play.

3.

That’s OK.

•

B.

•

2.

A.

•

Oops! I’m sorry.

1.

© Oxford University Press. Permission granted to reproduce for instructional use.

Final Test

Name:

page 2

See instructions on pp. 124–125

B Match.

B.

Stamp your feet.

C.

•

•

•

Jump.

•

•
A.

4.

Make a line.

•

Go to the board.

3.

•

2.

•

1.

D.

C Connect.

efgh

ijkl

•

•

•

abcd

xyz

•

•

uvw

•

qrst

•

mnop

© Oxford University Press. Permission granted to reproduce for instructional use. 	

Let’s Go Let’s Begin  145

Final Test

Name:

page 3

See instructions on pp. 124–125

D Listen and ✔ or ✘.

CD1

20

1.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

2.

3.

4.

146  Let’s Go Let’s Begin	

© Oxford University Press. Permission granted to reproduce for instructional use.

Final Test

Name:

page 4

See instructions on pp. 124–125

E Listen and ✔ or ✘.

CD1

21

1.

A.

B.

C.

A.

B.

C.

2.

F Listen and color.
1.

CD1

22

2.

3.

© Oxford University Press. Permission granted to reproduce for instructional use. 	

4.

Let’s Go Let’s Begin  147

...
Name:
Match.
A
Final Test
page 1
1. A.
2. B.
3. C.
4. D.
OK. Let’s play tag.
Let’s play.
Oops! I’m sorry.
That’s OK.
I’m 8.
Here you are.
Thank you.
144 Lets Go Lets Begin © Oxford University Press. Permission granted to reproduce for instructional use.
See instructions on pp. 124125
Let's Go Let's Begin Final Test - Trang 2
Let's Go Let's Begin Final Test - Người đăng: Tuan Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Let's Go Let's Begin Final Test 9 10 313