Ktl-icon-tai-lieu

List sách hay

Được đăng lên bởi chauhieu93-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Kinh t h c hài h c.ế ướ
2. Siêu kinh t h c hài h c.ế ướ
3. Nhà t nhiên kinh t - T i sao kinh t h c lý gi i c m i i u ế ế đượ đ
4. Nhà t nhiên kinh t _ Nh ng quy t nh cho nh ng th i i m khó kh n ế ế đị đ ă
5. Phi lý trí. Quy n này nói v nh ng nghiên c u c a b môn kinh t h c hành vi-hay hay l m ế
6. Thám t kinh t . Vi t v nh ng ki n th c bao trùm c a b môn kinh t v mô và vi mô ế ế ế ế ĩ
7. ô la hay lá nho-L t tr n cô nàng kinh t h c. Quy n này v i quy n trên na ná nhau v n i dung. B Đ ế
sung cho nhau
8. Vì sao chúng ta mua hàng.
9. S tuy t ch ng c a con ng i kinh t . ườ ế
10. n tr a v i nhà kinh t h cĂ ư ế
11. Kinh t h c và sex- tình d c nhi u h n, tình d c an toàn h nế ơ ơ
12. Hi u kinh t qua m t bài h c ế
13. Ý t ng m i t các kinh t gia ti n b iưở ế
15. Ngh ch lý c a s l a ch n
16. T duy l m kh m. Phát hi n các l i l p lu n trong m i cu c tranh cãi và các b y t duyư ư
17. i m bùng phátĐ
18. Nh ng k xu t chúng
19. Trong ch p m t
20. Chú chó nhìn th y gì. tuy n t p 19 bài báo v các câu chuy n m i l nh v c v nh ng i u bí n trong ĩ đ
cu c s ng
21. T duy kinh t Vi t Nam- Su t m t giai o n tr c th i kì i m i và cho n nh ng n m 90ư ế đ ạ ướ đổ đế ă
22. Phá rào trong n n kinh t - C ng cùng tác gi v i cu n trên, c ng v th i kì bao c p và sát i m i ế ũ ũ đổ
23. Khi r ng mu n th c d y
24. Chuy n th i bao c p- Hai t p 1 và 2
25. Gi c m tr ng vàng ơ
26. ng l c 3.0Độ
27.Nh p môn t duy ph c h p ư
28.Gi i nobel kinh t ế
29.T t ng kinh t k t keynesư ưở ế
30.T i sao tình d c l i thú v
31.Trò ch i tiên oán - D báo và nh tr c t ng lai b ng lý thuy t trò ch iơ đ đị ướ ươ ế ơ
32.Phát tri n là quy n t do
33. Tài ba c a lu t s ư
34.Nh ng con ng i l th ng ườ ườ
35. S p đổ
36.Súng, vi trùng và thép
37.Loài tinh tinh th ba
38.C a c i các qu c gia-Adam Smith (kinh i n) đ
39.Lý thuy t t ng quát v vi c làm, lãi su t và ti n t - John Maynard Keynes(kinh i n)ế đ
40.M t mã tài n ng ă
41.Gi i mã tài n ng ă
42.30 nh lu t th n k trong cu c s ngđị
43.M t t duy hoàn toàn m i ư
44.Cú hích
45. Thiên nga enđ
46. Mi n phí-T ng lai c a m t m c giá cách m ng ươ
47. L ph i c a phi lý trí
48. S nghi p là m t trò ch i ơ
49. Tinh th n ng v t độ
50. N n kinh t t ng tr ng và s p nh th nào ế ă ư đ ư ế
51. Nh ng trào l u m i trong xã h i M ư
52. Cái uôi dàiđ
List sách hay - Người đăng: chauhieu93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
List sách hay 9 10 940