Ktl-icon-tai-lieu

Luyện nghe tiếng Anh qua tin tức

Được đăng lên bởi hamaibk
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luyện nghe tiếng Anh qua tin tức
Unit1
---------------------------------------------------------------------------------------------

Hunger Rates Fall, but the
Decrease Slows

Tỉ lệ đói giảm, nhưng giảm chậm

This is the VOA Special English
Development Report.

Đây là bản tin Phát triển của chương
trình học tiếng Anh qua đài VOA.

The latest Global Hunger Index
report says the number of hungry
people worldwide has fallen twentyfive percent since nineteen ninety.

Báo cáo mới nhất về Chỉ số Nạn đói
Toàn cầu cho biết số người bị đói trên
toàn thế giới đã giảm 25% kể từ năm
1990.

Last year the estimate topped one
billion for the first time.

Năm ngoái lần đầu tiên con số ước
tính lên tới 1 tỷ.

But this year's report says the
number of people not getting enough
to eat has fallen to nine hundred
twenty-five million.

Nhưng báo cáo năm nay cho thấy số
người không có đủ thức ăn để ăn đã
giảm xuống 925 triệu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 1

Luyện nghe tiếng Anh qua tin tức
Unit1
--------------------------------------------------------------------------------------------Still, many experts worry that hunger Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn lo
rates are not falling fast enough to
ngại rằng tỉ lệ đói kém chưa giảm đủ
meet United Nations goals.
nhanh để đáp ứng những mục tiêu của
Liên Hiệp Quốc.
One of the first of the Millennium
Development Goals is to reduce the
hunger rate by fifty percent between
nineteen ninety and twenty fifteen.

Một trong những Mục tiêu Phát triển
Thiên niên kỷ đầu tiên là giảm tỉ lệ
đói kém xuống 50% trong giai đoạn
1990-2015.

Caroline Hurford at the U.N. World
Food Program says the reduction in
hunger rates has slowed in recent
years.

Caroline Hurford của Chương trình
Lương thực Toàn cầu Liên Hiệp
Quốc nói rằng việc giảm tỉ lệ đói kém
đã chậm lại trong những năm gần
đây.

CAROLINE HURFORD: "There has
been a slight dropping off in the
number of hungry people in the late
nineteen nineties. But then it rose
again, of course, during the financial
crisis of two thousand seven-two
thousand eight.

CAROLINE HURFORD: “Có một
sự giảm nhẹ về số lượng người bị đói
kém vào cuối những năm 1990.
Nhưng sau đó con số đó lại tăng lên,
tất nhiên, trong thời kỳ khủng hoảng
tài chính năm 2007-2008.

And then the very high food prices,
together with the high fuel prices,
really knocked everything off track
again. And then, of course, climate
change has come in and that's ...
Luyện nghe tiếng Anh qua tin tức
Unit1
---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Page | 1
Hunger Rates Fall, but the
Decrease Slows
This is the VOA Special English
Development Report.
The latest Global Hunger Index
report says the number of hungry
people worldwide has fallen twenty-
five percent since nineteen ninety.
Last year the estimate topped one
billion for the first time.
But this year's report says the
number of people not getting enough
to eat has fallen to nine hundred
twenty-five million.
Tỉ lệ đói giảm, nhưng giảm chậm
Đây là bản tin Phát triển của chương
trình học tiếng Anh qua đài VOA.
Báo cáo mới nhất về Chỉ số Nạn đói
Toàn cầu cho biết số người bị đói trên
toàn thế giới đã giảm 25% kể từ năm
1990.
Năm ngoái lần đầu tiên con số ước
tính lên tới 1 tỷ.
Nhưng báo cáo năm nay cho thấy số
người không có đủ thức ăn để ăn đã
giảm xuống 925 triệu.
Luyện nghe tiếng Anh qua tin tức - Trang 2
Luyện nghe tiếng Anh qua tin tức - Người đăng: hamaibk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Luyện nghe tiếng Anh qua tin tức 9 10 378