Ktl-icon-tai-lieu

luyện nói tiếng anh

Được đăng lên bởi boyvipta
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2474 lần   |   Lượt tải: 24 lần
A. CÁC CHỦ ĐỀ NÓI TIẾNG ANH THƯỜNG GẶP

1. Your favourite entertainment in your free time.
(Trò giải trí bạn thích trong thời gian rảnh)

I studies during this week, and I have only sunday of. I go to the school every morning.
Sometime I was work even on sunday. And I am attending an evening class improve
my english. I am very busy with my study. When I have free time, I read book,
newspaper, magazine, listen to music. There are many kinds of music avaliable on tapes
including everything : rock, pop, dance ...
Sometime I go to shopping with my friends and my relative. We often go to the
supermaket example : Big C, Vincom, Metro ...
Sometime I go to the zoo, park... but my favourite entertaiment is collection stamp. I
collection stamp when I 15 year old. Now I have 500 in collection stamp : bird, tree,
person…

Tôi bận học suốt trong tuần, và tôi chỉ có một ngày nghỉ chủ nhật. Tôi đi đến trường
mỗi buổi sáng, đôi khi tôi phải làm việc ngay cả ngày chủ nhật. Và tôi tham dự một lớp
học buổi tối cải thiện tiếng anh cho bản thân. Tôi rất bận rộn với việc học tập. Khi tôi có
thời gian rảnh, tôi đọc sách, tạp chí, nghe nhạc. Có nhiều loại âm nhạc có sẵn trên băng
như: rock, pop, dance...
Đôi khi, tôi đi mua sắm với bạn bè và người thân. Chúng tôi thường xuyên đi đến các
siêu thị như : Big C, Vincom, Metro...
Đôi khi tôi đi đến vườn thú, công viên... nhưng giải trí yêu thích của tôi là sưu tập tem.
Tôi sưu tập tem khi tôi 15 tuổi. Bây giờ tôi có 500 con tem bộ sưu tập: chim, cây,
người…
2. Your idea of an interesting job.
(Ý kiến của bạn về một công việc thú vị)

To prepare for a good job, we must be highly education acording to me. Most people
who are going to do professional work must have additional formal education beyond
the high school level.
The amount of time needed for with their education varies acording to me the profesion
for with they are preparing themselves. They must go to colleges and universities to
became an engineer, a architect, a lawyer a professor, a science.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF ()

I opinion an interesting job it tobe helpful to ourselves, our families, our country and
the society.
We will be able to choose a career that suits us best and to lead a happy and useful life.
As for my career : I would like to become a businessman. I will travel to foreign
countries to transact business, visit various places of interest, contact with all kinds of
people and have chances to communicate ...
A. CÁC CH ĐỀ NÓI TIẾNG ANH THƯỜNG GẶP
1. Your favourite entertainment in your free time.
(Trò giải trí bạn thích trong thời gian rảnh)
I studies during this week, and I have only sunday of. I go to the school every morning.
Sometime I was work even on sunday. And I am attending an evening class improve
my english. I am very busy with my study. When I have free time, I read book,
newspaper, magazine, listen to music. There are many kinds of music avaliable on tapes
including everything : rock, pop, dance ...
Sometime I go to shopping with my friends and my relative. We often go to the
supermaket example : Big C, Vincom, Metro ...
Sometime I go to the zoo, park... but my favourite entertaiment is collection stamp. I
collection stamp when I 15 year old. Now I have 500 in collection stamp : bird, tree,
person
Tôi bận học suốt trong tuần, và tôi chỉ có một ngày nghỉ chủ nhật.i đi đến trường
mỗi buổi sáng, đôi khi tôi phải làm việc ngay cả ngày chủ nhật. Và tôi tham dự một lớp
học buổi tối cải thiện tiếng anh cho bản thân. Tôi rất bận rộn với việc học tập. Khi tôi có
thời gian rảnh, tôi đọc sách, tạp chí, nghe nhạc. Có nhiều loại âm nhạc có sẵn trên băng
như: rock, pop, dance...
Đôi khi, tôi đi mua sắm với bạn bè và người thân. Chúng tôi thường xuyên đi đến các
siêu thị như : Big C, Vincom, Metro...
Đôi khi tôi đi đến vườn thú, công viên... nhưng giải trí yêu thích của tôi là sưu tập tem.
i sưu tập tem khi tôi 15 tuổi. Bây giờ tôi có 500 con tem bộ sưu tập: chim, cây,
người…
2. Your idea of an interesting job.
(Ý kiến của bạn về một công việc thú vị)
To prepare for a good job, we must be highly education acording to me. Most people
who are going to do professional work must have additional formal education beyond
the high school level.
The amount of time needed for with their education varies acording to me the profesion
for with they are preparing themselves. They must go to colleges and universities to
became an engineer, a architect, a lawyer a professor, a science.
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
luyện nói tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luyện nói tiếng anh - Người đăng: boyvipta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
luyện nói tiếng anh 9 10 329