Ktl-icon-tai-lieu

Luyện thi IOE Lớp 4 (vòng 1 đến 35)

Được đăng lên bởi kutekoolboy8x
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 464 lần   |   Lượt tải: 7 lần
ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 4
Vòng 1: Bài 1: Choose the correct answer
1. What ……..his name ?
a. is
b. are
c. this
2. May I ………..out ?
a. open
b. go
c. come
3. What colour is this ? – It’s………book.
a. a green
b. green
c. pencil
4. I’m in ……….4 A.
a. grade
b. class
c. classes
5. They …………from France.
a. is
b. am
c. is
6. Where …………you from ? –I’m from Laos.
a. is
b. are
c. am
7. ……….is Tom from ? – England.
a. What
b. When
c. Where
8. Is ………..school big ?
a. you
b. your
c. yous
9. Tom is my ……….., too.
a. he
b. she
c. friend
10. Your book …………..small.
a. it
b. is
c. it’s

d. bye
d. say
d. ruler
d. grades
d. are
d. do
d. How
d. yours
d. be
d. are

Bài 2: Fill in the blank
1. Good mo _ _ ing, Peter.
2. I like orange jui _ e.
3. This _ _ a ruler.
4. Where is Minh from ? - _ _ is from Paris.
5. _ esk
6. f _ ower
7. _ m
8. b _ _ k
9. This is my r _ om.
10. chi _ ken

Bài 3: Matching
1. Notebook
2. book
3. question
4. kite
5. pen
6. sofa
7. teacher
8. window
9. house
10. orange
a. giáo viên
b. cửa sổ
c. con diều
d. quyển sách
e. cây bút
f. ngôi nhà
g. quyển tập
h. trái cam
i. ghế đệm
j. câu hỏi
1……….2………..3……….4……….5………..6……….7………8………9……..10……….

Vòng 2: Bài 1: Matching
1. friend
2. violin
3. butterfly
4. plane
5. cow
6. fish
7. mother
8. ice cream
9. family
10. star
a. ngôi sao
b. bạn
c. đàn vi ô lông
d. bò cái
e. mẹ
f. cá
g. kem
h. gia đình
i. bướm
j. máy bay
1……….2………..3……….4……….5………..6……….7………8………9……..10……….

Bài 2: Reoder the words to make sentences
1. How
old
is
she ?
________________________________________________________________
2. is
name
His
Long.
________________________________________________________________
3. Miss
is
my
teacher.
Lien
________________________________________________________________
4. This
an
is
apple
________________________________________________________________
5. many
There
are
rooms
in
the
house.
________________________________________________________________
6. is
your
old
sister ?
How
________________________________________________________________
7. How
you
now ?
are
________________________________________________________________
8. teacher
mother
a
My
is
________________________________________________________________
9. My
Nga.
name
is
________________________________________________________________
10. Nice
to
you,
meet
Tommy.
________________________________________________________________

Bài 3: Fill in the blank
1. I’m seven years o _ _ .
2. H _ _ name is Mary.
3. Your scho_ _ is big.
4. St _ _ d up, please.
5. ...
ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 4
Vòng 1: Bài 1: Choose the correct answer
1. What ……..his name ?
a. is b. are c. this d. bye
2. May I ………..out ?
a. open b. go c. come d. say
3. What colour is this ? – It’s………book.
a. a green b. green c. pencil d. ruler
4. I’m in ……….4 A.
a. grade b. class c. classes d. grades
5. They …………from France.
a. is b. am c. is d. are
6. Where …………you from ? –I’m from Laos.
a. is b. are c. am d. do
7. ……….is Tom from ? – England.
a. What b. When c. Where d. How
8. Is ………..school big ?
a. you b. your c. yous d. yours
9. Tom is my ……….., too.
a. he b. she c. friend d. be
10. Your book …………..small.
a. it b. is c. it’s d. are
Bài 2: Fill in the blank
1. Good mo _ _ ing, Peter.
2. I like orange jui _ e.
3. This _ _ a ruler.
4. Where is Minh from ? - _ _ is from Paris.
5. _ esk
6. f _ ower
7. _ m
8. b _ _ k
9. This is my r _ om.
10. chi _ ken
Bài 3: Matching
1. Notebook 2. book 3. question 4. kite 5. pen
6. sofa 7. teacher 8. window 9. house 10. orange
a. giáo viên b. cửa sổ c. con diều d. quyển sách e. cây bút
f. ngôi nhà g. quyển tập h. trái cam i. ghế đệm j. câu hỏi
1……….2………..3……….4……….5………..6……….7………8………9……..10……….
Vòng 2: Bài 1: Matching
1. friend 2. violin 3. butterfly 4. plane 5. cow
6. fish 7. mother 8. ice cream 9. family 10. star
a. ngôi sao b. bạn c. đàn vi ô lông d. bò cái e. mẹ
f. cá g. kem h. gia đình i. bướm j. máy bay
1……….2………..3……….4……….5………..6……….7………8………9……..10……….
Luyện thi IOE Lớp 4 (vòng 1 đến 35) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luyện thi IOE Lớp 4 (vòng 1 đến 35) - Người đăng: kutekoolboy8x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Luyện thi IOE Lớp 4 (vòng 1 đến 35) 9 10 891