Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết câu đảo ngữ

Được đăng lên bởi thuhoainguyen2811
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 163 lần   |   Lượt tải: 1 lần
T H E I N V E R S I O N
( ÑAÛO NGÖÕ GIÖÕA CHUÛ TÖØ VAØ ÑOÄNG TÖØ )
I. Ñaûo ngöõ traïng töø chæ nôi choán hoaëc phöông höôùng.
Traïng töø chæ nôi choán goàm coù HERE vaø THERE, vaø nhoùm chöõ giôùi töø chæ nôi choán.
Ta ñaët trang töø ( hoaëc nhoùm chöõ chæ nôi choán ) ñöùng ñaàu caâu, ñoäng töø ñi tröôùc chuû töø, vaø
khoâng duøng TRÔÏ ÑOÄNG TÖØ ñeå ñaûo.
Thí duï : - The bus comes here --> Here comes the bus.
- A frog sat on the grass. --> On the grass sat a frog.
- Thirteen candles are on the birthday cake On the birthday cake are thirteen
candles.
II. Ñaûo ngöõ caâu ñieàu kieän.
1. CAÂU ÑIEÀU KIEÄN LOAÏI 1.
Ta boû IF vaø ñaët SHOULD ñaàu caâu.
Thí duï : - If you have difficulty finding a job, ask him for help.
--> Should you have difficulty finding a job, ask him for help.
2. CAÂU ÑIEÀU KIEÄN LOAÏI 2. : Coù 2 tröôøng hôïp :
a. Caâu ñieàu kieän vôùi WERE.
Ta boû IF, ñaët WERE ñuùng ñaàu caâu.
Thí duï : - If I were you, I would take the job.
--> Were I you, I would take the job.
b. Caâu ñieàu kieän vôùi caùc ñoäng töø khaùc.
Ta boû IF, ñaët WERE ñöùng ñaàu caâu, ñoäng töø ôû meänh ñeà Ifù traû veà daïng "to infinitive"
Thí duï : - If you worked for him, you would have the opportunity to promote.
--> Were you to work for him, you would have the opportunity to promote.
3. CAÂU ÑIEÀU KIEÄN LOAÏI 3.
Ta boû IF vaø ñöa HAD ra ñöùng ñaàu caâu.
Thí duï : - If he had got up early, he would have caught the first train.
Had he got up early, he would have caught the first train.
III. Ñaûo ngöõ meänh ñeà traïng töø chæ keát quaû.
Ta ñaët So + Adj ra ñöùng ñaàu caâu roài ñeán"to be" hoaëc trôï ñoäng töø tröôùc chuû töø.
Thí duï : - He is so lazy that he always gets bad marks.
--> So lazy is he that he always gets bad marks.
- She looks so fat that everyone laughs at her.
--> So fat does she look that everyone laughs at her.
- She bought so many things that she couldn't bring all of them home.
Lý thuyết câu đảo ngữ - Trang 2
Lý thuyết câu đảo ngữ - Người đăng: thuhoainguyen2811
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lý thuyết câu đảo ngữ 9 10 9