Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết thì quá khứ đơn

Được đăng lên bởi Hien Te
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thì quá khứ đơn
Cấu trúc
I.

Đối với động từ tobe: was/were : thì, là, ở, bị

Was: I, he, she, it + danh từ số ít
Were: you, we, they + danh từ số nhiều
1. Khẳng định
S+ was/were + N/Adj
E.g: they were students last year.
S: She
Tobe: was
N: student
It was sunny yesterday
2. Phủ định : thêm not sau động từ tobe
S + was not / were not + N/Adjư
E.g
They were not students last year.
It was not sunny yesterday.
*note:
Was not : wasn’t
Were not : weren’t
2. Nghi vấn
Was/were + S + N/Adj

Were they students last year?
was it sunny yesterday?
II.

Đối với động từ thường Verb (V)

1. Khẳng định
S + V ( theo quy tắc hoặc bất quy tắc )
*note: động từ theo quy tắc khi chuyển sang quá khứ đơn được thêm “ed”
động từ bất quy tắc là động từ thuộc cột thứ 2 trong bảng động từ bất quy tắc.
e.g
She came back last Friday.
Dạng bất quy tắc của động từ “come” là “came”


They worked in London from Monday to Thursday of last week.
Dạng theo quy tắc của động từ ‘work” là “worked”


2. phủ định
Khi chuyển sang câu phủ định, ta dùng trợ động từ “did’ + not : “didn’t” sau chủ
ngữ và trước động từ .
- S + did not/didn't + V (+ O)
e.g



She didn't come back last Friday
They did not work in London from Monday to Thursday of last week.

*note: khi dùng trợ động từ, động từ trong câu trở về nguyên thể.

3. Nghi vấn
Khi chuyển sang câu nghi vấn, ta đảo trợ động từ ‘did” lên trước chủ ngữ.
a. Câu hỏi yes/no
- Did + S + V (nguyên thể) + (O).
e.g


Did they work London from Monday to Thursday of last week?
b. Câu hỏi có từ để hỏi : wh question : when, which, what, how, why, where , who
- Từ để hỏi (wh question) + did + S + V + not + (O)











When did she come back?
cách dùng
Thì quá khứ đơn (The simple past) được dùng thường xuyên để diễn tả :
Sự việc diễn ra trong một thời gian cụ thể trong quá khứ và đã kết thúc ở hiện tại:
She came back last Friday.
Cô ấy đã trở lại từ thứ Sáu tuần trước.
I saw her in the street.
Tôi đã gặp cô ấy trên đường.
They didn't agree to the deal.
Họ đã không đồng ý giao dịch đó.
Sự việc diễn ra trong một khoảng thời gian trong quá khứ và đã kết thúc ở hiện tại:
She lived in Tokyo for seven years.
Cô ấy đã sống ở Tokyo trong 7 năm.
They were in London from Monday to Thursday of last week.
Tuần vừa rồi họ ở London từ thứ Hai đến thứ Năm.
When I was living in New York, I went to all the art exhibitions I could.
Lúc tôi còn sống ở New York, tôi đã đi xem tất cả các cuộc triển lãm nghệ thuật
mà tôi có thể.

Các cụm từ thường dùng với thì quá khứ...
Thì quá khứ đơn
Cấu trúc
I. Đối với động từ tobe: was/were : thì, là, ở, bị
Was: I, he, she, it + danh từ số ít
Were: you, we, they + danh từ số nhiều
1. Khẳng định
S+ was/were + N/Adj
E.g: they were students last year.
S: She
Tobe: was
N: student
It was sunny yesterday
2. Phủ định : thêm not sau động từ tobe
S + was not / were not + N/Adjư
E.g
They were not students last year.
It was not sunny yesterday.
*note :
Was not : wasn’t
Were not : weren’t
2. Nghi vấn
Was/were + S + N/Adj
Lý thuyết thì quá khứ đơn - Trang 2
Lý thuyết thì quá khứ đơn - Người đăng: Hien Te
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Lý thuyết thì quá khứ đơn 9 10 272