Ktl-icon-tai-lieu

mẫu kế hoạch giảng dạy Tiếng Anh cho trẻ

Được đăng lên bởi moutian123
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 490 lần   |   Lượt tải: 3 lần
SMART KIDS

--------***--------

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH THÁNG 1/2014
HAPPY NEW YEAR!

NỘI DUNG BÀI HỌC

TUẦN
BÀI HỌC

1

TỪ MỚI

-

cake: bánh
Candy: kẹo
Jam: mứt
Fruit: trái cây

NGỮ PHÁP

What is it?

CÁC HOẠT
ĐỘNG KHÁC

GHI CHU

Ask and answer
Hỏi và trả lời
Discribe Tet in
Viet Nam

Homework: coloring
Review

NEW YEAR’S
EVE

-

What is this?
Đây là cái gì.
Learn more:
 This is +___.
Đây là cái gì đó
- Money: tiền
- What is that?
- Fire works :
Kia là cái gì
pháo hoa
- -> That is+ ___.
- Balloon: bóng
Kia là cái gì đó
bay

Musical games:
Listen and sing
“happy new
year” song

NEW YEAR’S
EVE

- Homelink
-Bé có bài
tập về nhà
tuần 1

Các bé chia

-

2

What is this?
Đây là cái gì.
- Flower: hoa
 This is +___.
- Kumquat : cây
quất
Đây là cái gì đó
- Peach tree: cây
- What is that?
đào
Kia là cái gì
- Mai tree: cây mai
- -> That is+ ___.
Kia là cái gì đó
Home work: coloring
- What is this?
Đây là cái gì.
Review
 This is +___.
- Calendar: lịch
- Clock: đồng hồ
Đây là cái gì đó
- Party: tiệc( cỗ)
- What is that?
Kia là cái gì
- -> That is+ ___.
Kia là cái gì đó
Homework: coloring

Extra activities:

thành từng

Extra activities:
Practice:
Group works

nhóm rồi chơi
nào
- Homelink
bé có bài về
nhà tuần 2

Extra activities:
Musical game
Practice with
another words
Sing:hát
Finger on my
hands song
- Bé có bài vể
nhà tuần 3

-

Puzzle: đồ chơi
Doll: búp bê
Teddy Bear: con
gấu.

I have a______.
Ex: I have a doll
Tôi có 1 con búp bê.

3
-

NEW YEAR’S
EVE

-

Chiken: thịt gà
Beef: thịt bò
Pork: thịt lợn

Grape: quả nho
Banana: quả
chuối
Mango: quả xoài

- papaya: quả đu đủ
- Orange: quả cam
- Grape fruite: quả
bưởi

4
NEW YEAR’S
EVE

HAPPY NEW
YEAR!

Extra activities:
Jump to the card
I like _____
Tôi thích món ____
I don’t like ____.
Tôi không thích
món____
I like _____
Tôi thích quả ____
I don’t like ____.
Tôi không thích
quả____
I like _____
Tôi thích quả ____
I don’t like ____.
 Tôi không thích
quả____
CHUC MỪNG NĂM
MỚI!

Ôn lại tất cả những từ mới và cấu trúc đã được
học và liên hệ ngoài chương trình học
Homework: coloring

-

Identifying
cards
Listen and sing
Group work
Extra activities:
Guessing cards,
missing the
card. ….
song
Extra activities:
practice follow
the teacher

Extra activities:
team-work and
musical games

Ôn lại từ
vựng,cấu trúc,
bài hát của
chủ điểm đã
học trước khi
sang chủ
điểm mới

...



HAPPY NEW YEAR!


 

! 
"
#$ %&&




'()*+,+*-

 !"#$
%&
'(
./01.2345.6.2+78
9'9:
9;9
) 
*
+,

-
.##/0

'()*+,*(+,-
!<=6>5?+8@A
(+,+,BCCCA
!<=6>5?+8@DE
'()*+,*()*-
+)6>5?+8@
F()*+,BCCCA
+)6>5?+8@DE
12 
+#0
*0
G()HH=701
=0)2I,.78
#
.3/!
4- ,!
5
6
9'9:
9;9
#
78
89
:
;!
+
'()*+,*(+,-
!<=6>5?+8@A
(+,+,BCCCA
!<=6>5?+8@DE
'()*+,*()*-
+)6>5?+8@
F()*+,BCCCA
+)6>5?+8@DE
12 
:
2.JH1.23,
3
!<0
/=>
!
#
3/! ,
!56
.3/! ?
!5@
#0
) 
##A
#;=0=
:BCDE
'()*+,*(+,-
!<=6>5?+8@A
(+,+,BCCCA
!<=6>5?+8@DE
'()*+,*()*-
+)6>5?+8@
F()*+,BCCCA
+)6>5?+8@DE
12 
+#0
:

F0
0
0
./01.2345.6.2+78
mẫu kế hoạch giảng dạy Tiếng Anh cho trẻ - Trang 2
mẫu kế hoạch giảng dạy Tiếng Anh cho trẻ - Người đăng: moutian123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
mẫu kế hoạch giảng dạy Tiếng Anh cho trẻ 9 10 128