Ktl-icon-tai-lieu

Mẹo nhấn trọng âm

Được đăng lên bởi anchangdeptrainha2sh-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 635 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất
Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
Ví dụ:
Danh từ: REcord, PENcial, CHIna, TAble
Tính từ: PREtty, LAzy, CLEver, STORmy
Đối với động từ nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm ngắn và kết thúc không nhiều hơn một phụ âm
thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.
Ví dụ: ENter, TRAvel, Open...
Các động từ có âm tiết cuối chứa ow thì trọng âm cũng rơi vào âm tiết đầu.
Ví dụ: NArrow, BOrrow...
Các động từ 3 âm tiết có âm tiết cuối chưa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc nhiều
hơn một phụ âm thì âm tiết đầu nhận trọng âm.
Ví dụ: ADvertise, MOdernize…
2. Trọng âm vào âm tiết thứ hai
Hầu hết động từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.
Ví dụ: to preSENT, to reCORD, to preFER, to beGIN
Nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài, nguyên âm đôi hoặc kết thúc với nhiều hơn một phụ âm thì
âm tiết đó nhận trọng âm.
Ví dụ: proVIDE, proTEST, aGREE...
Đối với động từ 3 âm tiết quy tắc sẽ như sau: Nếu âm tiết cuối chứa nguyên âm ngắn hoặc kết thúc
không nhiều hơn một nguyên âm thì âm tiết thứ 2 sẽ nhận trọng âm.
Ví dụ: deTERmine, reMEMber, enCOUNter...
3. Trọng âm rơi vào âm thứ 2 tính từ dưới lên
Những từ có tận cùng bằng –ic, -sion, tion thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 tính từ dưới lên.
Ví dụ:
Những từ có tận cùng bằng –ic: hisTOric, draMAtic, geoLOgic...
Những từ có tận cùng bằng -sion, tion: education, revoLUtion...
Ngoại lệ: TElevision có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
4. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên
Các từ tận cùng bằng –ce, -cy, -ty, -phy, –gy thì trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên:
Ví dụ: deMOcracy, responsiBIlity, phoTOgraphy, geOLogy
Các từ tận cùng bằng –ical cũng có trọng âm rơi váo âm tiết thứ 3 tính từ dưới lên.
Ví dụ: bioLOgical, geoLOgical
5. Từ ghép (từ có 2 phần)
+ Đối với các danh từ ghép trọng âm rơi vào phần đầu: BEDroom, BLACKboard... Đa số danh từ ghép
có trọng âm rơi vào âm tiết đầu: sunrise, bus stop
+ Tính từ ghép có từ đầu tiên là tính từ hoặc trạng từ thì trọng âm rơi vào từ thứ 2, tận cùng bằng ed
Ví dụ: well-MANNERED, sun-DRIED, old-FASHioned...
Đối với các động từ ghép trọng âm rơi vào phần thứ 2: to overCOME, to overFLOW...
Đối với từ ghép có tiếng đầu là con số thì nhấn vào tiếng sau: four-DAY holiday
6. Các từ có trọng âm nằm ở âm tiết cuối là các từ có tận cùng là : -ee, -eer,- ese,- ain, aire,-ique,-esque
Ví dụ: refugee, engi'neer, Vietnamese, contain, questio'naire, unique, pictu'resque
Lưu ý:
1. Các phụ tố không là...
1. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất
Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
Ví dụ:
Danh từ: REcord, PENcial, CHIna, TAble
Tính từ: PREtty, LAzy, CLEver, STORmy
Đối với động từ nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm ngắn kết thúc không nhiều hơn một phâm
thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.
Ví dụ: ENter, TRAvel, Open...
Các động từ có âm tiết cuối chứa ow thì trọng âm cũng rơi vào âm tiết đầu.
Ví dụ: NArrow, BOrrow...
Các động từ 3 âm tiết âm tiết cuối chưa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc nhiều
hơn một phụ âm thì âm tiết đầu nhận trọng âm.
Ví dụ: ADvertise, MOdernize…
2. Trọng âm vào âm tiết thứ hai
Hầu hết động từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.
Ví dụ: to preSENT, to reCORD, to preFER, to beGIN
Nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài, nguyên âm đôi hoặc kết thúc với nhiều hơn một phụ âm t
âm tiết đó nhận trọng âm.
Ví dụ: proVIDE, proTEST, aGREE...
Đối với động từ 3 âm tiết quy tắc sẽ như sau: Nếu âm tiết cuối chứa nguyên âm ngắn hoặc kết thúc
không nhiều hơn một nguyên âm thì âm tiết thứ 2 sẽ nhận trọng âm.
Ví dụ: deTERmine, reMEMber, enCOUNter...
3. Trọng âm rơi vào âm thứ 2 tính từ dưới lên
Những từ có tận cùng bằng ic, -sion, tion thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 tính từ dưới lên.
Ví dụ:
Những từ có tận cùng bằng ic: hisTOric, draMAtic, geoLOgic...
Những từ có tận cùng bằng -sion, tion: education, revoLUtion...
Ngoại lệ: TElevision có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
4. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên
Các từ tận cùng bằng ce, -cy, -ty, -phy, gy thì trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên:
Ví dụ: deMOcracy, responsiBIlity, phoTOgraphy, geOLogy
Các từ tận cùng bằng ical cũng có trọng âm rơi váo âm tiết thứ 3 tính từ dưới lên.
Ví dụ: bioLOgical, geoLOgical
5. Từ ghép (từ có 2 phần)
+ Đối với các danh từ ghép trọng âm rơi vào phần đầu: BEDroom, BLACKboard..
.
Đa số danh từ ghép
có trọng âm rơi vào âm tiết đầu: sunrise, bus stop
+ Tính từ ghép từ đầu tiên là tính từ hoặc trạng từ thì trọng âm rơi vào từ thứ 2, tận cùng bằng -
ed
Ví dụ: well-MANNERED, sun-DRIED, old-FASHioned...
Đối với các động từ ghép trọng âm rơi vào phần thứ 2: to overCOME, to overFLOW...
Đối với từ ghép có tiếng đầu là con số thì nhấn vào tiếng sau: four-DAY holiday
6. Các từ có trọng âm nằm âm tiết cuối các từ tận cùng : -ee, -eer,- ese,- ain, -
aire,-ique,-esque
Ví dụ: refugee, engi'neer, Vietnamese, contain, questio'naire, unique, pictu'resque
Lưu ý:
1. Các phụ tố không làm ảnh hưởng đến trọng âm câu: -able, -age, -al, -en, -ful, -ing, -ish, -
less, -ment, -ous.
2. Các phụ tố bản thân nhận trọng âm câu: -ain (entertain), -ee (refugee,trainee), -ese (Chinese,
Japanese), -ique (unique), -ette (cigarette, laundrette), -esque (picturesque), -
eer (mountaineer), -ality (personality), -oo (bamboo), -oon (balloon), -mental (fundamental)
Mẹo nhấn trọng âm - Trang 2
Mẹo nhấn trọng âm - Người đăng: anchangdeptrainha2sh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẹo nhấn trọng âm 9 10 983