Ktl-icon-tai-lieu

Một số cấu trúc viết lại câu trong Tiếng Anh

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 653 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MỘT SỐ CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU
Các Trường Hợp Viết Lại Câu
Dùng 1 cấu trúc nào đó trong tiếng anh
Dùng dạng khác của từ
Chuyển từ chủ động sang bị động
Chuyển từ câu trực tiếp sng gián tiếp
Các trường hợp về đảo ngữ…Chú ý khi viết lại câu
Chú ý về thì: câu được viết lại phải cùng thì với cau đã cho.
Chú ý về ngữ pháp : câu được viết lại phải đúng về ngữ pháp.
Chú ý về nghĩa của câu sau khi viết phải không đổi so với câu ban đầuPhương pháp học
dạng bài này
Phương pháp : sưu tập và làm càng nhiều mẫu câu càng tốt, sau đó đọc đi đọc lại nhiều
lần cho thuộc lòng. Một số dạng bài cơ bản
1.It takes sb khoảng thời gian to do sth= sb spend khoảng thời gian doing sth
VD: it took her 3 hours to get to the city centre.= she spent 3 hours getting to the city
centre.
2. Understand = tobe aware of
VD: do you understand the grammar structure?= are you aware of the grammar
structure?
3. Like = tobe interested in = enjoy = keen on
VD: she likes politics = she is interested in politics
4.Because + clause = because of + N
VD: he can’t move because his leg was broken= he can’t move because of his broken leg
Một số dạng bài cơ bản
5. Although + clause = despite + N = in spite of + N
VD: although she is old, she can compute very fast= Despite / In spite of her old age, she
can compute very fast
6.Succeed in doing sth = manage to do sth
VD: we succeeded in digging the Panama cannel= we managed to dig the Panama
cannel
Các mẫu câu thường gặp
7. Cấu trúc : …..too + adj (for sb) to do sth : quá để làm gì
VD: my father is too old to driveso + adj + that Clause = it is such a/ an N that: quá đến
nỗi mà
VD: she is so beautiful that everybody loves her.= it is such a beautiful girl that
everybody loves her.Adj/ Adv + enough (for sb) to do sth: đủ để làm gì

VD: This car is enough safe for him to drive
VD: The policeman ran quickly enough to catch the robberMột số dạng bài cơ bản
8.Cấu trúc : prefer sb to do sth = would rather sb Vpast sth: thích, muốn ai làm gì
VD: I’prefer you (not) to smoke here I’d rather you (not) smoked here
9.Prefer doing sth to doing sth : thích làm gì hơn làm gì
Would rather do sth than do sth
VD: She prefers staying at home to going out
She’d rather stay at home than go out
10. Can = tobe able to = tobe possible
11. Harly + had +S + Vpp when S + Vpast: ngay sau khi ..thi…
No sooner + had +S + Vpp than S + Vpast
VD: As soon as I left the house, he appeared
Harly had I left the house when he appeared
No sooner had I left the house than he appeared
12.Not………..any ...
MỘT SỐ CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU
Các Trưng Hợp Viết Li Câu
Dùng 1 cấu trúc nào đó trong tiếng anh
Dùng dạng khác của từ
Chuyển từ chủ đng sang bị động
Chuyển từ câu trực tiếp sng gián tiếp
Các trường hợp về đảo ngữ…Chú ý khi viết lại câu
Chú ý về thì: câu được viết lại phải cùng thì với cau đã cho.
Chú ý về ngữ pháp : câu được viết lại phải đúng về ngữ pháp.
Chú ý về nghĩa của câu sau khi viết phải không đổi so với câu ban đầuPhương pháp học
dạng bài này
Phương pháp : sưu tập và làmng nhiều mẫu câu càng tốt, sau đó đọc đi đọc lại nhiều
ln cho thuộc lòng. Một số dạng bài cơ bản
1.It takes sb khoảng thời gian to do sth= sb spend khoảng thời gian doing sth
VD: it took her 3 hours to get to the city centre.= she spent 3 hours getting to the city
centre.
2. Understand = tobe aware of
VD: do you understand the grammar structure?= are you aware of the grammar
structure?
3. Like = tobe interested in = enjoy = keen on
VD: she likes politics = she is interested in politics
4.Because + clause = because of + N
VD: he can’t move because his leg was broken= he can’t move because of his broken leg
Một số dạng bài cơ bản
5. Although + clause = despite + N = in spite of + N
VD: although she is old, she can compute very fast= Despite / In spite of her old age, she
can compute very fast
6.Succeed in doing sth = manage to do sth
VD: we succeeded in digging the Panama cannel= we managed to dig the Panama
cannel
Các mu câu thường gặp
7. Cấu trúc : …..too + adj (for sb) to do sth : quá để làm gì
VD: my father is too old to driveso + adj + that Clause = it is such a/ an N that: quá đến
nỗi
VD: she is so beautiful that everybody loves her.= it is such a beautiful girl that
everybody loves her.Adj/ Adv + enough (for sb) to do sth: đủ để làm
Một số cấu trúc viết lại câu trong Tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số cấu trúc viết lại câu trong Tiếng Anh - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Một số cấu trúc viết lại câu trong Tiếng Anh 9 10 369