Ktl-icon-tai-lieu

một số tiếp đầu ngữ quan trọng

Được đăng lên bởi trangkhung412
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 604 lần   |   Lượt tải: 10 lần
MỘT SỐ TIẾP ĐẦU NGỮ QUAN TRỌNG

Tiếp đầu ngữ là những mẫu tự, âm tiết hoặc từ xuất hiện ở đầu một từ. Theo Tony Buzan thì:
Tiến sĩ Minninger, thuộc trường Đại học Minnesota, đã ước tính chỉ riêng 14 tiếp đầu ngữ phổ
biến nhất cũng giúp ta hiểu được ý nghĩa của hàng ngàn từ! Các tiếp đầu ngữ dưới đây được tìm
thấy ở 14.000 từ xuất hiện trong một cuốn từ điển khổ nhỏ thông thường và ở gần 100.000 từ
xuất hiện trong cuốn từ điển phiên bản lớn không rút gọn.
Sau đây là các tiếp đầu ngữ quan trọng trong tiếng Anh.
pre- : trước
de- : tách khỏi, xuống
inter- : giữa, trong số
ob- : ngược lại
in- : vào trong
mono- : một mình, một
epi- : dựa trên
ad- : về, về phía
un- : không
com- : cùng nhau, với
non- : không
ex- : vượt quá, vượt khỏi
re- : lại, nữa
pro- : về phía trước, dành cho
in- : không
dis- : tách khỏi, không
over- : trên
sub- : dưới
mis- : sai
trans- : ngang qua, vượt khỏ

...
MỘT SỐ TIẾP ĐẦU NGỮ QUAN TRỌNG
Tiếp đầu ngữ là những mẫu tự, âm tiết hoặc từ xuất hiện ở đầu một từ. Theo Tony Buzan thì:
Tiến sĩ Minninger, thuộc trường Đại học Minnesota, đã ước tính chỉ riêng 14 tiếp đầu ngữ phổ
biến nhất cũng giúp ta hiểu được ý nghĩa của hàng ngàn từ! Các tiếp đầu ngữ dưới đây được tìm
thấy ở 14.000 từ xuất hiện trong một cuốn từ điển khổ nhỏ thông thường và ở gần 100.000 từ
xuất hiện trong cuốn từ điển phiên bản lớn không rút gọn.
Sau đây là các tiếp đầu ngữ quan trọng trong tiếng Anh.
pre- : trước
de- : tách khỏi, xuống
inter- : giữa, trong số
ob- : ngược lại
in- : vào trong
mono- : một mình, một
epi- : dựa trên
ad- : về, về phía
un- : không
com- : cùng nhau, với
non- : không
ex- : vượt quá, vượt khỏi
re- : lại, nữa
pro- : về phía trước, dành cho
in- : không
dis- : tách khỏi, không
over- : trên
sub- : dưới
mis- : sai
trans- : ngang qua, vượt khỏ
một số tiếp đầu ngữ quan trọng - Người đăng: trangkhung412
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
một số tiếp đầu ngữ quan trọng 9 10 632