Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ pháp thường dùng

Được đăng lên bởi mi-su
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 3515 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngữ Pháp Thông Dụng trong Tiếng Anh www.facebook.com/tienganhthatde
Mọi chi tiết xin liên hệ fanpage www.facebook.com/tienganhthatde
MAO TU BAT DINH
1/ A ®øng tr-íc mét phô ©m hoÆc mét nguyªn ©m(o,y,e,u,a) cã ©m lµ phô ©m.
VÝ dô:
- a game (mét t ch¬i); a boat (mét chiÕc tµu thñy)
- a university (mét tr-êng ®¹i häc); a year (mét n¨m)
- a European (mét ng-êi ¢u); a one-legged man (mét ng-êi thät ch©n)
2/ An ®øng tr-íc mét nguyªn ©m hoÆc mét
h
c©m.
VÝ dô:
- an egg (mét qu¶ trøng); an ant (mét con kiÕn)
- an honour (mét niÒm vinh); an hour (mét giê ®ång hå)
3/ An ng ®øng tr-íc c¸c mÉu tù ®Æc biÖt ®äc nh- mét nguyªn ©m.
:
- an SOS (mét tÝn hiÖu cÊp cøu); an MSc (mét th¹c sÜ khoa häc), an X-ray (mét tia X)
4/ A/An cã h×nh thøc gièng nhau ë tÊt c¶ c¸c gièng.
VÝ dô:
- a tiger (mét con cäp); a tigress (mét con cäp c¸i)
- an uncle (mét «ng chó); an aunt (mét bµ d×)
1/ Tr-íc mét danh tõ sè Ýt ®Õm ®-îc.
VÝ dô:
- We need a microcomputer (Chóng t«i cÇn mét m¸y vi tÝnh)
- He eats an ice-cream (Anh ta ¨n mét c©y kem)
2/ Tr-íc mét danh tõ lµm bæ tóc tõ (kÓ c¶ danh tõ chØ nghÒ nghiÖp)
VÝ dô:
- It was a tempest (§ã lµ mét trËn b·o d÷ déi)
- She'll be a musician (C« ta sÏ lµ mét nh¹c sÜ)
- Peter is an actor (Peter lµ mét diÔn viªn)
3/Trong c¸c thµnh ng÷ chØ sè l-îng nhÊt ®Þnh
VÝ dô:
- a lot (nhiÒu); a couple (mét cÆp/®«i); a third (mét phÇn ba)
- a dozen (mét t¸); a hundred (mét tr¨m); a quarter (mét phÇn t-)
L-u ý
a còng ®-îc dïng tr-íc
half
(nöa, r-ìi), khi
half
theo sau mét sè nguyªn vÑn. Ch¼ng h¹n, 2 1/2 kilos =
two and half kilos
hoÆc
two kilos and a half
(hai kÝ r-ìi), nh-ng 1/2 Kg =
half a kilo
(nöa kÝ) [kh«ng
a tr-íc
half
]. §«i khi ngi ta vÉn dïng a + half + danh, ch¼ng h¹n nh- a half-dozen (nöa t¸), a half-
length (bøc ¶nh chôp nöa ng-êi); a half-hour (nöa giê).
4/ Trong c¸c thµnh ng÷ chØ gi¸ c¶, tèc ®é, tØ lÖ ...
VÝ dô:
- 90 kilometres an hour (chÝn m-¬i kÝ l« mÐt/giê)
- 4 times a day (bèn lÇn mçi ngµy)
- 2 dollars a litre (hai ®« lat lÝt)
- a/an = per (mçi)
Ngữ pháp thường dùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ pháp thường dùng - Người đăng: mi-su
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Ngữ pháp thường dùng 9 10 512