Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ pháp tiếng Nhật hay

Được đăng lên bởi dinhthovcnxh
Số trang: 170 trang   |   Lượt xem: 643 lần   |   Lượt tải: 0 lần
FPT University
Japanese Language Training Division

JAPANESE ELEMENTARY I

GRAMMAR
EXPLANATION
(Lesson 1 – Lesson 10)

FU – 2008

FPT University
Japanese Language Training Division

Giải thích văn phạm

だいいっ か

第1課
N1 は

1.

N2 です

* Ý nghĩa: N1 là N2
* Cách dùng :

- Danh từ đứng trước は là chủ đề hoặc chủ ngữ trong câu.
- です được sử dụng cuối câu khẳng định, biểu lộ sự lịch sự đối với người nghe.
- Đứng trước です là một danh từ hoặc tính từ.

 Chú ý: は khi là trợ từ được đọc là wa, không phải ha
 Ví dụ:
1)

1) わたしは

たなかです。

2) わたしは

2.

N1 は

がくせい

学生です。

Tôi là Tanaka.
Tôi là sinh viên.

N2 ではありません。

* Ý nghĩa: N1 không phải là N2
* Cách dùng:

- ではありません là dạng phủ định của です.
- Trong hội thoại người ta có thể dùng じゃありません thay cho ではありません
 Ví dụ:
ラオさんは エンジニアでは(じゃ)ありません。 Anh Rao không phải là kỹ sư.

 Chú ý :
3.

では

đọc là dewa

S+か

1) Câu hỏi nghi vấn (câu hỏi Có Không)
* Cách dùng:

- Để tạo một câu hỏi chỉ cần thêm か vào cuối câu.
- Câu trả lời cho loại câu hỏi này luôn phải có はい (vâng, đúng) hoặc いいえ (không,
không phải ). Nếu giản lược đi bị xem là thất lễ.

2

FPT University
Japanese Language Training Division

Giải thích văn phạm

 Ví dụ:
じん

1) マイさんは

ベトナム人ですか。

Bạn Mai là người Việt Nam phải không?

じん

…はい、ベトナム人です。
1) 2) ミラさんは

… Đúng, (bạn ấy) là người Việt Nam.

がくせい

学生ですか。

Bạn Mira là học sinh phải không?

がくせい

...いいえ、学生ではありません。

…Không, (bạn ấy) không phải là học sinh.

2) Câu hỏi có từ để hỏi
* Cách dùng:

- Vị trí đặt từ để hỏi chính là chỗ có từ mà bạn muốn hỏi.
- Cuối câu hỏi đặt thêm trợ từ か.
 Ví dụ:
ひと



あの人は

Người kia là ai?

だれですか。
や ま だ

…(あの人は) 山田さんです。

…(Người kia) Là anh Yamada.

 Chú ý: Khi nói thì lên giọng ở trợ từ か
Nも

4.

* Ý nghĩa: N cũng
* Cách dùng: Trợ từ も được sử dụng thay cho は khi những thông tin về chủ đề của

câu giống với những thông tin của chủ đề trước đó.
 Ví dụ:
1) わたしは

じん

ベトナム人です。

タンさんも

5.

Tôi là người Việt Nam.
じん

ベトナム人です。

Anh Tân cũng là người Việt Nam.

N1 の N2
* Ý nghĩa: N2 của N1, N2 thuộc về N1
* Cách dùng:

-

Trợ từ の dùng để nối 2 danh từ.

-

N1 làm rõ nghĩa cho N2.

-

Trong bài này, N1 là một tổ chức, một nhóm mà N2 thuộc vào đó.

 Ví dụ:
わたしは

だいがく

FPT大学の学生です。

Tôi là sinh viên của trường Đại học FPT.

3

FPT University
Japanese Language Training Division

6.

Giải thích văn phạm

~さん
* Cách dùng:

-

Trong tiếng Nhật sử dụng chữ さん đứng ngay sau tên của người nghe hoặc người
thứ 3 để bày tỏ sự kính trọng đối với người đó.

-

Chữ さん không bao giờ sử dụng sau tên ...
FPT University
Japanese Language Training Division
JAPANESE ELEMENTARY I
GRAMMAR
EXPLANATION
(Lesson 1 Lesson 10)
FU 2008
Ngữ pháp tiếng Nhật hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ pháp tiếng Nhật hay - Người đăng: dinhthovcnxh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
170 Vietnamese
Ngữ pháp tiếng Nhật hay 9 10 801