Ktl-icon-tai-lieu

ngữ pháp TOEFL

Được đăng lên bởi Ngố Ngố
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 2774 lần   |   Lượt tải: 2 lần
luyÖn thi ToEFL

FOR MOR INFORMATION, PLEASE CONTACT


1.

Chủ ngữ (subject). 7

1.1 Danh từ đếm được và không đếm được.
1.2 Quán từ a (an) và the
1.3 Cách sử dụng Other và another.
1.4 Cách sử dụng litter/ a litter, few/ a few
1.5 Sở hữu cách
1.6 Some, any

2.

Động từ ( verb)

2.1 Hiện tại (present)
2.1.1

Hiệntại đơn giản (simple present)

2.1.2

Hiện tại tiếp diễn (present progressive)

2.1.3

Present perfect ( hiện tại hoàn thành)

2.1.4

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn ( preset perfect progressive)

2.2 Quá khứ ( Past)
2.2.1

Quá khứ đơn giản (simple past)

2.2.2

Quá khứ tiếp diễn (Past progresive).

2.2.3

Quá khứ hoàn thành (past perfect).
häc - häc n÷a -häc m·i

2

luyÖn thi ToEFL

2.2.4

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (past perfect progressive).

2.3 Tương lai
2.3.1

Tương lai đơn giản (simple future)

2.3.2

Tương lai tiếp diễn ( future progressive)

2.3.3

Tương lai hoàn thành (future perfect)

3.

Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ.

3.1 Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ.
3.2 Các danh từ luôn đòi hỏi động từ và đại từ số it.
3.3 Cách sử dụng none, no
3.4 Cách sử dụng cấu trúc either ... or và neither ... nor.
3.5 Các danh từ tập thể
3.6 Cách sử dụng A number of/ the number of
3.7 Các danh từ luôn dùng ở số nhiều.
3.8 Cách dùng các thành ngữ There is, there are

4.

Đại từ

4.1 Đại từ nhân xưng chủ ngữ (Subject pronoun)
4.2 Đại từ nhân xưng tân ngữ
4.3 Tính từ sở hữu
4.4 Đại từ sở hữu
4.5 Đại từ phản thân (reflexive pronoun)

5.

Động từ dùng làm tân ngữ

5.1 Động từ nguyên thể làm tân ngữ
5.2 Ving dùng làm tân ngữ

3

häc - häc n÷a -häc m·i

TiÕng Anh c¬ b¶n

5.3 3 động từ đặc biệt
5.4 Các động từ đứng đằng sau giới từ
5.5 Vấn đề đại từ đi trước động từ nguyên thể hoặc Ving làm tân ngữ.

6.

Cách sử dụng động từ bán khiếm khuyết need và dare

6.1 need
6.2 Dare

7.

Cách dùng động từ to be + infinitive

8.

Câu hỏi

8.1 Câu hỏi yes và no
8.2 Câu hỏi thông báo
8.2.1

who và what làm chủ ngữ.

8.2.2

Whom và what là tân ngữ của câu hỏi

8.2.3

Câu hỏi dành cho các bổ ngữ (when, where, why, how)

8.3 Câu hỏi gián tiếp (embedded questions)
8.4 Câu hỏi có đuôi

9.

Lối nói phụ hoạ khẳng định và phủ định.

9.1 Lối nói phụ hoạ khẳng định.
9.2 Lối nói phụ hoạ phủ định

10.

Câu phủ định

11.

Mệnh lệnh thức

11.1

Mệnh lệnh thức trực tiếp.

11.2

Mệnh lệnh thức gián tiếp.

Kh«ng häc - kh«ng biÕt. Häc råi - sÏ biÕt

4

luyÖn thi ToEFL

12.

Động từ khiếm khuyết.

12.1

D...
lun thi ToEFL
FOR MOR INFORMATION, PLEASE CONTACT
HTTP://HOCTIENGANH.INFO
1. Chủ ngữ (subject). 7
1.1 Danh từ đếm được và không đếm được.
1.2 Quán từ a (an) và the
1.3 Cách sử dụng Other another.
1.4 Cách sử dụng litter/ a litter, few/ a few
1.5 Sở hữu cách
1.6 Some, any
2. Động từ ( verb)
2.1 Hiện tại (present)
2.1.1 Hiệntại đơn giản (simple present)
2.1.2 Hiện tại tiếp diễn (present progressive)
2.1.3 Present perfect ( hiện tại hoàn thành)
2.1.4 Hiện tại hoàn thành tiếp diễn ( preset perfect progressive)
2.2 Quá khứ ( Past)
2.2.1 Quá khứ đơn giản (simple past)
2.2.2 Quá khứ tiếp diễn (Past progresive).
2.2.3 Quá khứ hoàn thành (past perfect).
häc - häc n÷a -häc m·i
2
ngữ pháp TOEFL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngữ pháp TOEFL - Người đăng: Ngố Ngố
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
ngữ pháp TOEFL 9 10 527