Ktl-icon-tai-lieu

Obesity Influences The Brain

Được đăng lên bởi tuyet._.den
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 8116 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Obesity Influences The Brain
Researchers have discovered a link between obesity and cellular changes in the brain. These
changes take place in the neurons of the hypothalamus. The hypothalamus directs a multitude of
important functions in the body, including the regulation of food and water intake. Certain
receptors in the hypothalamus have been found to either promote or inhibit the release of an
appetite stimulant called orexin A. The study found that stimulated receptors in normal weight
mice decrease orexin A release. In obese mice however, these receptors promote orexin A
release.
According to researcher Ken Mackie, "Before, activating this receptor inhibited the secretion of
orexin; now it promotes it. This identifies potential targets where an intervention could influence
obesity." The researchers believe that the network of systems that help regulate food intake is
reset in obese individuals in order to maintain the excess weight. They suggest that even when
these individuals lose weight, the brain signals the body to consume more food in an effort to
return to the heavier weight.
Béo phì ảnh hưởng đến não
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra mối liên quan giữa béo phì và thay đổi tế bào trong não.
Những thay đổi này diễn ra trong các tế bào thần kinh của vùng dưới đồi. Vùng dưới đồi chỉ đạo
rất nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể, bao gồm quy định về lượng thức ăn và nước. Nhất
định các thụ thể ở vùng dưới đồi đã được tìm thấy hoặc thúc đẩy hoặc ức chế sự phát hành của
một chất kích thích cảm giác ngon miệng gọi là orexin A. Nghiên cứu cho thấy thụ thể kích thích
ở những con chuột trọng lượng bình thường giảm phát hành orexin A. Tuy nhiên ở những con
chuột béo phì, các thụ thể thúc đẩy phát hành orexin A.
Theo nhà nghiên cứu Ken Mackie, “ trước, kích hoạt thụ thể này ức chế sự bài tiết của orexin;
bây giờ nó thúc đẩy. Điều này xác định mục tiêu tiềm năng mà một can thiệp có thể ảnh hưởng
đến bệnh béo phì.” Các nhà nghiên cứu tin rằng mạng lưới của hệ thống có thể giúp điều chỉnh
lượng thức ăn được thiết lập lại ở những người béo phì để duy trì trọng lượng dư thừa. Họ cho
rằng ngay cả khi các cá nhân giảm cân, não đưa ra tín hiệu cơ thể tiêu thụ nhiều thức ăn hơn
trong một nỗ lực để trở về trọng lượng nặng hơn.


...
Obesity Influences The Brain
Researchers have discovered a link between obesity and cellular changes in the brain. These
changes take place in the neurons of the hypothalamus. The hypothalamus directs a multitude of
important functions in the body, including the regulation of food and water intake. Certain
receptors in the hypothalamus have been found to either promote or inhibit the release of an
appetite stimulant called orexin A. The study found that stimulated receptors in normal weight
mice decrease orexin A release. In obese mice however, these receptors promote orexin A
release.
According to researcher Ken Mackie, "Before, activating this receptor inhibited the secretion of
orexin; now it promotes it. This identifies potential targets where an intervention could influence
obesity." The researchers believe that the network of systems that help regulate food intake is
reset in obese individuals in order to maintain the excess weight. They suggest that even when
these individuals lose weight, the brain signals the body to consume more food in an effort to
return to the heavier weight.
Béo phì ảnh hưởng đến não
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra mối liên quan giữa béo phì và thay đổi tế bào trong não.
Những thay đổi này diễn ra trong các tế bào thần kinh của vùng dưới đồi. Vùng dưới đồi chỉ đạo
rất nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể, bao gồm quy định về lượng thức ăn và nước. Nhất
định các thụ thể ở vùng dưới đồi đã được tìm thấy hoặc thúc đẩy hoặc ức chế sự phát hành của
một chất kích thích cảm giác ngon miệng gọi là orexin A. Nghiên cứu cho thấy thụ thể kích thích
ở những con chuột trọng lượng bình thường giảm phát hành orexin A. Tuy nhiên ở những con
chuột béo phì, các thụ thể thúc đẩy phát hành orexin A.
Theo nhà nghiên cứu Ken Mackie, “ trước, kích hoạt thụ thể này ức chế sự bài tiết của orexin;
bây giờ nó thúc đẩy. Điều này xác định mục tiêu tiềm năng mà một can thiệp có thể ảnh hưởng
đến bệnh béo phì.” Các nhà nghiên cứu tin rằng mạng lưới của hệ thống có thể giúp điều chỉnh
lượng thức ăn được thiết lập lại ở những người béo phì để duy trì trọng lượng dư thừa. Họ cho
rằng ngay cả khi các cá nhân giảm cân, não đưa ra tín hiệu cơ thể tiêu thụ nhiều thức ăn hơn
trong một nỗ lực để trở về trọng lượng nặng hơn.
http://biology.about.com/b/2013/05/01/obesity-influences-the-brain.htm
Obesity Influences The Brain - Người đăng: tuyet._.den
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Obesity Influences The Brain 9 10 64