Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 9

Được đăng lên bởi xunngo123
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 638 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ÔN TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 9
ÔN TẬP NGỮ PHÁP LỚP 9 HỌC KỲ 1
1.Thì quá khứ đơn:
a.Cấu trúc câu:
- Thể khẳng định:
Subject + verb ( past tense)
Có hai cách chia động từ ở thì quá khứ đơn”
Đối với động từ có quy tắc: ta thêm –ed vào sau động từ nguyên mẫu.
Vd:
Visit > visited
work > worked
watch > watched
Đặc biệt:
Nếu động từ tận cùng bằng –e thì chỉ thêm –d:
bake > baked
race > raced
Nếu động từ tận cùng bằng một phụ âm + y hãy đổi y thành i và thêm ed: dry > dried
Nhưng : stay > stayed
enjoy > ẹnoyed
Nếu là động từ một vần tận cùng là một nguyên âm đơn + phụ âm, hãy gấp đôi phụ âm cuối cùng rồi
thêm ed: shop > shopped
wrap > wrapped
plan > planned
Nếu động từ có hai vần trở lên, tận cùng bằng một nguyên âm đơn + phụ âm, và có dấu nhấn ở trên vần
cuối cùng, thì hãy gấp đôi vần cuối cùng rồi hãy thêm ed. Không gấp đôi phụ âm cuối cùng nếu dấu nhấn không
rơi vào âm cuối cùng:
Occur > occurred
prefer > preferred
Nhưng : enter > entered
Không gấp đôi những phụ âm cuối cùng như x, w, y: snow > snowed
fix > fixed
Đối với động từ bất quy tắc: động từ quá khứ được chia ở cột 2 trong bảng động từ bất quy tắc
Vd: do > did
give > gave
go > went
-Thể phủ định:
Với động từ thường: Subject + did not + verb ( bare inf.)
Vd:
you didn’t understand me.
Với động từ to be ( was, were) ta thêm not sau be
Vd: That was not a good story
-Thể nghi vấn:
Với động từ to be: ta đặt be ở đầu câu hỏi
Vd: Were you sick?
Với động từ thường: ta đặt trợ động từ did ở đầu câu hỏi:
Did + subject + verb ( bare inf. )
Vd: What did you do at Christmas?
b.Áp dụng: thì qua khứ đơn được dùng để chỉ:
- Hành động, sự kiện đã xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ
Tom died in 1895
Vy visited China last year

hành động đã xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ thường được dùng với các trạng từ chỉ thời gian: ago,
last night/ week/ month…, yesterday….
- Hành động sự kiện đã thực hiện trong một khoảng thời gian ở quá khứ, nhưng nay hoàn toàn chấm dứt
He lived in Hanoi from 1990 to 2000. ( hiện nay anh ta không còn sống ở Hà Nội)
- Hành động thường làm hay quen làm trong quá khứ
I often went swimming every Sunday last year.
When she was young, she often went fishing.
c. Phát âm: 3 cách phát âm của những động từ có quy tắc ở dạng quá khứ đơn –ed:
- Nếu động từ tận cùng bằng các âm /t/ hoặc /d/, thì ed thêm vào được đọc là /id/
Need > needed
want > wanted
decide > decided
- Nếu những động từ tận cùng bằng các âm /f/, /k/, /p/, /s/, /∫/, /f∫/, / ks/, thì ed thêm vào được đọc là /t/
Wash ...
ÔN TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 9
ÔN TẬP NGỮ PHÁP LỚP 9 HỌC KỲ 1
1.Thì quá khứ đơn:
a.Cấu trúc câu:
- Thể khẳng định:
Subject + verb ( past tense)
Có hai cách chia động từ ở thì quá khứ đơn”
Đối với động từ có quy tắc: ta thêm –ed vào sau động từ nguyên mẫu.
Vd:
Visit > visited work > worked watch > watched
Đặc biệt:
Nếu động từ tận cùng bằng –e thì chỉ thêm –d: bake > baked race > raced
Nếu động từ tận cùng bằng một phụ âm + y hãy đổi y thành i và thêm ed: dry > dried
Nhưng : stay > stayed enjoy > ẹnoyed
Nếu là động từ một vần tận cùng là một nguyên âm đơn + phụ âm, hãy gấp đôi phụ âm cuối cùng rồi
thêm ed: shop > shopped wrap > wrapped plan > planned
Nếu động từ có hai vần trở lên, tận cùng bằng một nguyên âm đơn + phụ âm, và có dấu nhấn ở trên vần
cuối cùng, thì hãy gấp đôi vần cuối cùng rồi hãy thêm ed. Không gấp đôi phụ âm cuối cùng nếu dấu nhấn không
rơi vào âm cuối cùng:
Occur > occurred prefer > preferred
Nhưng : enter > entered
Không gấp đôi những phụ âm cuối cùng như x, w, y: snow > snowed fix > fixed
Đối với động từ bất quy tắc: động từ quá khứ được chia ở cột 2 trong bảng động từ bất quy tắc
Vd: do > did give > gave go > went
-Thể phủ định:
Với động từ thường: Subject + did not + verb ( bare inf.)
Vd: you didn’t understand me.
Với động từ to be ( was, were) ta thêm not sau be
Vd: That was not a good story
-Thể nghi vấn:
Với động từ to be: ta đặt be ở đầu câu hỏi
Vd: Were you sick?
Với động từ thường: ta đặt trợ động từ did ở đầu câu hỏi:
Did + subject + verb ( bare inf. )
Vd: What did you do at Christmas?
b.Áp dụng: thì qua khứ đơn được dùng để chỉ:
- Hành động, sự kiện đã xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ
Tom died in 1895
Vy visited China last year
Ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 - Người đăng: xunngo123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 9 10 456