Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi lớp 10 môn tiếng Anh

Được đăng lên bởi anhtuanabc74
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 721 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Bài tập tham khảo giúp các bạn ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh.Đề cương gồm một số đề tham khảo gồm
các bài tập cơ bản.
ĐỀ THAM KHẢO SỐ 1
I. Chọn một từ có phần gạch dưới có cách phát âm khác so với những từ còn lại trong cùng một nhóm.
1. A. thank

B. this

C. there

D. those

2. A. city

B. my

C. sky

D. cry

3. A. know

B. now

C. how

D. cow

4. A. speak

B. beach

C. heart

5. A. teacher

B. children

D. leave

C. lunch

D. school

II. Chọn một phương án thích hợp nhất trong số các phương án A,B,C, hoặc D để hòa tất mỗi câu sau.
6. Minh got wet, ________ he forgot his umbrella.
A. so

B. because

C. and

D. therefore

7. The girl _____________ is standing near the window is my sister.
A. who

B. whom

C. whose

D. to whom

8. We ____________ her since she left school.
A. meet

B. met

C. have met

D. haven’t met

C. happy

D. unhappily

9. All of us feel very _______ today.
A. happily

B. happiness

10. If I ______________ you, I’d work hard before the exam.
A. was

B. be

C. were

D. would be

C. are

D. would be

11. I wish you _________ here with us now.
A. be

B. were

12. I haven’t seen her ___________ 2 weeks.

A. for

B. since

C. in

D. from

C. of

D. at

13. He was born ____________ 1994.
A. on

B. in

14. If he _______________ soon, he will miss the last train.
A. doesn’t come

B. isn’t coming

C. didn’t come

D. won’t come

15. Peter and David ________ part in the competition last week.
A. take

B. takes

C. took

D. have taken

16. _____________ I was really tired, I couldn’t sleep.
A. Therefore

B. Because of

C. Although

D. So

17. I suggest _______ a picnic on the weekend.
A. to have

B. having

C. had

D. have

18. Vietnam is a country _____________ exports a lot of rice.
A. this

B. what

C. when

D. which

C. pollute

D. pollutant

19. Solar energy doesn’t cause __________.
A. pollution

B. polluted

20. It was _____________ hot day that we decided to leave work early.
A. such

B. so

C. so a

D. such a

III. Xác định một phần gạch chân có đánh dấu A,B,C, hoặc D trong mỗi câu sau sai cần chỉnh sửa.
21. Is that the most interested film you have ever seen?
A

B

C

D

22. My grandmother enjoys to walk in the park in the late afternoons.
A

B

23. If it rain, I will stay at home and read books.

C

D

A

B

C

D

24. He is biggest student in his class.
A

B

C

D

25. Mrs. Brown who play tennis very well is my English teacher.
A

B

C

D

IV. Đọc kĩ đoạn văn sau, chọn phương án thích hợp nhất trong số A,B,C, hoặc D để điền vào mỗi ...
Bài tập tham khảo giúp các bạn ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh.Đề cương gồm một số đề tham khảo gồm
các bài tập cơ bản.
ĐỀ THAM KHẢO SỐ 1
I. Chọn một từ có phần gạch dưới có cách phát âm khác so với những từ còn lại trong cùng một nhóm.
1. A. thank B. this C. there D. those
2. A. city B. my C. sky D. cry
3. A. know B. now C. how D. cow
4. A. speak B. beach C. heart D. leave
5. A. teacher B. children C. lunch D. school
II. Chọn một phương án thích hợp nhất trong số các phương án A,B,C, hoặc D để hòa tất mỗi câu sau.
6. Minh got wet, ________ he forgot his umbrella.
A. so B. because C. and D. therefore
7. The girl _____________ is standing near the window is my sister.
A. who B. whom C. whose D. to whom
8. We ____________ her since she left school.
A. meet B. met C. have met D. haven’t met
9. All of us feel very _______ today.
A. happily B. happiness C. happy D. unhappily
10. If I ______________ you, I’d work hard before the exam.
A. was B. be C. were D. would be
11. I wish you _________ here with us now.
A. be B. were C. are D. would be
12. I haven’t seen her ___________ 2 weeks.
Ôn thi lớp 10 môn tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn thi lớp 10 môn tiếng Anh - Người đăng: anhtuanabc74
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Ôn thi lớp 10 môn tiếng Anh 9 10 751