Ktl-icon-tai-lieu

passive voice

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Mai
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 556 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Phương Hoài

Passive Voice

PASSIVE VOICE
Active: S

Passive: S
I.

+

+

V

+

O

BE + V3/ ED + by O

Tense forms of Passive Verb : (Các dạng thì của động từ thể bị động)
Active

Passive

2. Passive form of The past tense (Dạng bị
động của thì Quá khứ đơn)
S + Was / Were + V3

Ex : The news surprises
me.
Ex : The news surprises
Sam.
Ex : They bought this
house last year.
Ex : I saw them yesterday.

3. Passive form of The Past Progressive
tense (Dạng bị động của thì Quá khứ tiếp
diễn)
S + Was / Were + Being + V3
4. Passive form of The Present Progressive
tense (Dạng bị động của thì Hiện tại tiếp
diễn)
S + Am / Is / Are + being + V3
5. Passive form of The Present Perfect
tense (Dạng bị động của thì Hiện tại hoàn
thành)
S + Has / Have + Been + V3

Ex : Mai was cooking
dinner at 6 p.m yesterday.
Ex : She was talking to
them when I came.
Ex : The secretary is
copying some letters now.
Ex : Someone is building a
new hospital.
Ex : I have just bought a
car.
Ex : Phong has done these
excercises for 3 hours.

6. Passive form of The Past Perfect
(Dạng bị động của thì Quá khứ hoàn thành)
S + Had + Been + V3
7. Passive form of The Future tense
(Dạng bị động của thì Tương Lai)
S + Will + Be + V3
8. Passive form of The Future continuous
tense
(Dạng bị động của thì Tương lai tiếp diễn)
S + Will + Be + Being + V3

Ex : They had phoned me
before they left.

Ex : I am surprised by the
news.
Ex : Sam is surprised by the
news.
Ex This house was bought
last year.
Ex : They were seen
yesterday.
Ex : Dinner was being cooked
by Mai at 6 p.m yesterday.
Ex : They were being talked
to when I came.
Ex : Some letters are being
copied by the secretary now.
Ex : A new hospital is being
built.
Ex : A car has just been
bought.
Ex : These exercises have
been done for 3 hours by
Phong.
Ex : I had been phoned before
they left.

1.Passive form of The present tense (Dạng
bị động của thì Hiện tại đơn)
S + Am / Is / Are + V3

Ex: Mai will visit Cuc
Phuong national park next
week.
Ex : They will be writing
the lesson at 8 a.m
tomorrow.
1

Ex : Cuc Phuong national
park will be visited by Mai
next week.
Ex : The lesson will be being
written at 8 a.m tomorrow.

Nguyễn Phương Hoài

Passive Voice

9. Passive form of The Future perfect tense
(Dạng bị động của thì Tương lai hoàn
thành)
S + Will + Have + Been + V3
10. Passive form of The Future perfect
continuous tense
(Dạng bị động của thì Tương lai hoàn thành
tiếp diễn)
S +Will + Have Been + Being+V3
11. Passive form of The present and past
pe...
Nguyễn Phương Hoài Passive Voice
PASSIVE VOICE
Active: S + V + O
Passive: S + BE + V
3/ ED
+ by O
I. Tense forms of Passive Verb : (Các dạng thì của động từ thể bị động)
Active Passive
1.Passive form of The present tense (Dạng
bị động của thì Hiện tại đơn)
S + Am / Is / Are + V
3
Ex : The news surprises
me.
Ex : The news surprises
Sam.
Ex : I am surprised by the
news.
Ex : Sam is surprised by the
news.
2. Passive form of The past tense (Dạng bị
động của thì Quá khứ đơn)
S + Was / Were + V
3
Ex : They bought this
house last year.
Ex : I saw them yesterday.
Ex This house was bought
last year.
Ex : They were seen
yesterday.
3. Passive form of The Past Progressive
tense (Dạng bị động của thì Quá khứ tiếp
diễn)
S + Was / Were + Being + V
3
Ex : Mai was cooking
dinner at 6 p.m yesterday.
Ex : She was talking to
them when I came.
Ex : Dinner was being cooked
by Mai at 6 p.m yesterday.
Ex : They were being talked
to when I came.
4. Passive form of The Present Progressive
tense (Dạng bị động của thì Hiện tại tiếp
diễn)
S + Am / Is / Are + being + V
3
Ex : The secretary is
copying some letters now.
Ex : Someone is building a
new hospital.
Ex : Some letters are being
copied by the secretary now.
Ex : A new hospital is being
built.
5. Passive form of The Present Perfect
tense (Dạng bị động của thì Hiện tại hoàn
thành)
S + Has / Have + Been + V
3
Ex : I have just bought a
car.
Ex : Phong has done these
excercises for 3 hours.
Ex : A car has just been
bought.
Ex : These exercises have
been done for 3 hours by
Phong.
6. Passive form of The Past Perfect
(Dạng bị động của thì Quá khứ hoàn thành)
S + Had + Been + V
3
Ex : They had phoned me
before they left.
Ex : I had been phoned before
they left.
7. Passive form of The Future tense
(Dạng bị động của thì Tương Lai)
S + Will + Be + V
3
Ex: Mai will visit Cuc
Phuong national park next
week.
Ex : Cuc Phuong national
park will be visited by Mai
next week.
8. Passive form of The Future continuous
tense
(Dạng bị động của thì Tương lai tiếp diễn)
S + Will + Be + Being + V
3
Ex : They will be writing
the lesson at 8 a.m
tomorrow.
Ex : The lesson will be being
written at 8 a.m tomorrow.
1
passive voice - Trang 2
passive voice - Người đăng: Nguyễn Thị Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
passive voice 9 10 462