Ktl-icon-tai-lieu

Phân phối chương trình Tiếng Anh 6

Được đăng lên bởi Trang Dung
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 928 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH 6 MỚI
NĂM HỌC 2015-2016

Tên bài dạy

nit 1 Lesson 1: Getting started

nit 1 Lesson 2: A closer look 1

nit 1 Lesson 3: A closer look 2

nit 1 Lesson 4 Communication

nit 1 Lesson 5: Skill 1 - Reading and speaking

nit 1 Lesson 6: Listening and writing

nit 1 Lesson 7: Looking back and project

nit 2 Lesson 1: Getting started

nit 2 Lesson 2: A close look 1

nit 2 Lesson 3: A closer look 2

nit 2 Lesson 4: Communication

nit 2 Lesson 5 - Skill 1: Reading and speaking

nit 2 Lesson 6 - Skill 2: Listening and writing

nit 2 Lesson 7: Looking back and project

nit 3 - Lesson 1: Getting started

nit 3 - Lesson 2: A closer look 1

nit 3 Lesson 3: A closer look 2

nit 3 Lesson 4: Communication

nit 3 Lesson 5 - Skill 1: Reading and speaking

nit 3 Lesson 6 - Skill 2: Listening and writing

nit 3 Lesson 7: Looking back and project

eview 1

eview 1

est 45 ms

nit 4 Lesson 1: Getting started

nit 4 Lesson 2: A closer look 1

nit 4 Lesson 3: A closer look 2

nit 4 Lesson 4: Communication

nit 4 Lesson 5 - Skill 1: Reading and speaking

hữa bài kiểm tra

nit 4 Lesson 6 - Skill 2: Listening and writing

nit 4 Lesson 7: Looking back and project

nit 5 Lesson 1: Getting started

nit 5 Lesson 2: A closer look 1

nit 5 Lesson 3: A closer look 2

nit 5 Lesson 4: Communication

nit 5 Lesson 5 - Skill 1: Reading and speaking

Ghi chú

...
PHÂN PHI CHƯƠNG TRNH MÔN TING ANH 6 MI
NĂM HỌC 2015-2016
Phân phối chương trình Tiếng Anh 6 - Trang 2
Phân phối chương trình Tiếng Anh 6 - Người đăng: Trang Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phân phối chương trình Tiếng Anh 6 9 10 238