Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích đối chiếu ngôn ngữ

Được đăng lên bởi Jack Logan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 506 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích đối chiếu ngôn ngữ trong việc dạy và học tiếng

Phân tích đối chiếu ngôn ngữ
trong việc dạy và học tiếng
Bởi:
TS Đào Hồng Thu

Dẫn nhập
Theo các nghiên cứu ban đầu của chúng tôi, cần thiết phải có các tài liệu ngữ pháp đối
với các văn bản mang đặc tính chuyên ngành dưới dạng đối chiếu giữa tiếng mẹ đẻ và
ngoại ngữ được học hoặc nghiên cứu nhằm giúp người học hoặc nghiên cứu tiếp nhận
một cách nhanh chóng các kiến thức tiên tiến bằng ngoại ngữ. Hơn thế nữa, trên cơ sở
ngữ pháp được học, người học có thể nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn bằng
chính tiếng mẹ đẻ của mình và làm phong phú thêm ngôn ngữ dân tộc.
Thực tế lịch sử phát triển của tri thức khoa học thể hiện một quá trình liên tục và có tính
kế thừa. Nội dung của các thuật ngữ về nghiên cứu đối chiếu cũng được xác định trong
quá trình phát triển biện chứng lịch sử đó.
Thuật ngữ "đối chiếu" thường được dùng để chỉ phương pháp hoặc phân ngành nghiên
cứu lấy đối tượng chủ yếu là hai hay nhiều ngôn ngữ. Mục đích của nghiên cứu đối
chiếu ngôn ngữ là làm sáng tỏ những nét tương đồng và không tương đồng hoặc chỉ làm
sáng tỏ những nét không tương đồng của hai hay nhiều ngôn ngữ. Nguyên tắc nghiên
cứu chủ yếu của đối chiếu ngôn ngữ là nguyên tắc đồng đại.
Trong các tài liệu bằng tiếng Nga, thuật ngữ "đối chiếu ngôn ngữ" (phương pháp đối
chiếu, ngôn ngữ học đối chiếu) được đưa vào sử dụng khá sớm bởi các nhà ngôn ngữ học
như E.D.Polivanov (1933), V.D.Arakin (1946), V.H.Jaxeva (1960), V.G.Gak (1961),
N.P.Fedorov (1961), O.C.Akanova (1966) và v.v. Từ 1970 đến nay, trong ngôn ngữ học
hiện đại, thuật ngữ được sử dụng nhiều hơn cả là "ngôn ngữ học đối chiếu" (contrastive
linguistics.
Trong các tài liệu bằng tiếng Anh, lúc đầu được phổ biến là thuật ngữ "so sánh"
(comparative) với nội dung đối chiếu. Từ năm 1960 trở về đây, thuật ngữ "ngôn ngữ
học đối chiếu" (contrastive linguistics) bắt đầu được sử dụng phổ biến, dần dần thay thế
cho thuật ngữ "so sánh" (comparative). Tuy nhiên, trong ngôn ngữ học Anh, các thuật
ngữ truyền thống được dùng tương đối lâu dài. Ví du, trong các công trình của Haliday,
1/7

Phân tích đối chiếu ngôn ngữ trong việc dạy và học tiếng

Mackintơn, Tơrevưn và một số tác giả khác, thuật ngữ "so sánh" (comparative) vẫn được
sử dụng đến năm 1961, còn Elie đã dùng thuật ngữ "comparative" với nghĩa đối chiếu
cho đến năm 1966.
Theo từ điển nhiều tập Oxford (1933), tính từ "comparative" được định nghĩa căn cứ
vào cách dùng của từ này khoảng cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Nội dung nghĩa...
Phân tích đối chiếu ngôn ngữ
trong việc dạy và học tiếng
Bởi:
TS Đào Hồng Thu
Dẫn nhập
Theo các nghiên cứu ban đầu của chúng tôi, cần thiết phải các tài liệu ngữ pháp đối
với các văn bản mang đặc tính chuyên ngành dưới dạng đối chiếu giữa tiếng mẹ đẻ
ngoại ngữ được học hoặc nghiên cứu nhằm giúp người học hoặc nghiên cứu tiếp nhận
một cách nhanh chóng các kiến thức tiên tiến bằng ngoại ngữ. Hơn thế nữa, trên sở
ngữ pháp được học, người học thể nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn bằng
chính tiếng mẹ đẻ của mình và làm phong phú thêm ngôn ngữ dân tộc.
Thực tế lịch sử phát triển của tri thức khoa học thể hiện một quá trình liên tục và có tính
kế thừa. Nội dung của các thuật ngữ về nghiên cứu đối chiếu cũng được xác định trong
quá trình phát triển biện chứng lịch sử đó.
Thuật ngữ "đối chiếu" thường được dùng để chỉ phương pháp hoặc phân ngành nghiên
cứu lấy đối tượng chủ yếu hai hay nhiều ngôn ngữ. Mục đích của nghiên cứu đối
chiếu ngôn ngữ là làm sáng tỏ những nét tương đồng và không tương đồng hoặc chỉ làm
sáng tỏ những nét không tương đồng của hai hay nhiều ngôn ngữ. Nguyên tắc nghiên
cứu chủ yếu của đối chiếu ngôn ngữ là nguyên tắc đồng đại.
Trong các tài liệu bằng tiếng Nga, thuật ngữ "đối chiếu ngôn ngữ" (phương pháp đối
chiếu, ngôn ngữ học đối chiếu) được đưa vào sử dụng khá sớm bởi các nhà ngôn ngữ học
như E.D.Polivanov (1933), V.D.Arakin (1946), V.H.Jaxeva (1960), V.G.Gak (1961),
N.P.Fedorov (1961), O.C.Akanova (1966) v.v. Từ 1970 đến nay, trong ngôn ngữ học
hiện đại, thuật ngữ được sử dụng nhiều hơn cả là "ngôn ngữ học đối chiếu" (contrastive
linguistics.
Trong các tài liệu bằng tiếng Anh, lúc đầu được phổ biến thuật ngữ "so sánh"
(comparative) với nội dung đối chiếu. Từ năm 1960 trở về đây, thuật ngữ "ngôn ngữ
học đối chiếu" (contrastive linguistics) bắt đầu được sử dụng phổ biến, dần dần thay thế
cho thuật ngữ "so sánh" (comparative). Tuy nhiên, trong ngôn ngữ học Anh, các thuật
ngữ truyền thống được dùng tương đối lâu dài. Ví du, trong các công trình của Haliday,
Phân tích đối chiếu ngôn ngữ trong việc dạy và học tiếng
1/7
Phân tích đối chiếu ngôn ngữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích đối chiếu ngôn ngữ - Người đăng: Jack Logan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phân tích đối chiếu ngôn ngữ 9 10 856