Ktl-icon-tai-lieu

PHIÊN ÂM

Được đăng lên bởi Thắng Nestle Sumo
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 590 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Consonants – Phụ âm
NGHĨA
VÍ DỤ
p - đọc như chữ p của tiếng Việt
+ pen, copy, happen
b – đọc như chữ b của tiếng Việt
+ back, bubble, job
t – đọc như chữ t của tiếng Việt
+ tea, tight, button
d – đọc như chữ d của tiếng Việt
+day, ladder, odd
K – đọc như chữ C của tiếng Việt
+Key /ki:/, cock, school /sku:l/
g – đọc như chữ g của tiếng Việt
+get, giggle, ghost
ʧ – đọc như chữ ch của tiếng Việt
+Church /ʧɜːʧ/, match, nature
ʤ – phát thành âm jơ (uốn lưỡi)
+judge, age /eiʤ/, soldier
f – đọc như chữ f của tiếng Việt
+fat, coffee, rough, physics
v – đọc như chữ v của tiếng Việt
+view, heavy, move
θ – đọc như chữ th của tiếng Việt
+thing /θɪn/, author, path
ð – đọc như chữ đ của tiếng Việt
+this /ðɪs/, other, smooth
s – đọc như chữ s của tiếng Việt
+soon, cease, sister
z – đọc như chữ zờ của tiếng Việt
+zero, zone, roses, buzz
ʃ – đọc như s (uốn lưỡi) của tiếng Việt
+ ship, sure /ʃɔː(r)/, station
ʒ – đọc như r(uốn lưỡi) của t.V
+ pleasure /’pleʒə(r), vision
h – đọc như h của t.V
+ hot, whole, behind
m – đọc như m của t.V
+ more, hammer, sum
n – đọc như n của t.V
+ nice, know, funny, sun
ŋ – Vai trò như vần ng (chỉ đứng cuối từ)
+ ring /riŋ/, long, thanks,
l – đọc như chữ L của tiếng Việt
+ light, valley, feel
r – đọc như chữ r của tiếng Việt
+ right, sorry, arrange
j – đọc như chữ z (nhấn mạnh) – hoặc kết hợp với chữ u → ju – đọc iu
+ use /ju:z/, beauty
w – wờ wet, one /wʌn/, when, queen

Vowels – Nguyên âm
NGHĨA

VÍ DỤ

ɪ – đọc i như trong t.V
e – đọc e như trong t.V
æ – e (kéo dài, âm hơi pha A)
ɒ – đọc o như trong t.V
ʌ – đọc â như trong t.V
ʊ – đọc như u (tròn môi – kéo dài) trong t.V
iː – đọc i (kéo dài) như trong t.V
eɪ – đọc như vần ây trong t.V
aɪ – đọc như âm ai trong t.V
ɔɪ – đọc như âm oi trong t.V
uː – đọc như u (kéo dài) trong t.V
əʊ – đọc như âm âu trong t.V
aʊ – đọc như âm ao trong t.V
ɪə – đọc như âm ia trong t.V
eə – đọc như âm ue trong t.V
ɑː – đọc như a (kéo dài) trong t.V
ɒː – đọc như âm o (kéo dài) trong t.V
ɔː – đọc như âm o trong t.V
ʊə – đọc như âm ua trong t.V
ɜː – đọc như ơ (kéo dài) trong t.V
i – đọc như âm i trong t.V
ə – đọc như ơ trong t.V
u – đọc như u trong t.V
ʌl – đọc như âm âu trong t.V

kit /kɪt/, bid, hymn
dress /dres/, bed
trap, bad /bæd/
lot /lɒt/, odd, wash
strut, bud, love /lʌv/
foot, good, put /pʊt/
fleece, sea /siː/
face, day /deɪ/, steak
price, high, try /traɪ/
choice, boy /bɔɪ/
choose, two, blue/bluː/
goat, show /ʃəʊ/, no
mouth/maʊθ/, now
near /nɪə(r)/, here
square /skweə(r)/, fair
start, father /’fɑːðə(r)/
thought, ...
Consonants – Phụ âm
NGHĨA VÍ DỤ
p - đọc như chữ p của tiếng Việt + pen, copy, happen
b – đọc như chữ b của tiếng Việt + back, bubble, job
t – đọc như chữ t của tiếng Việt + tea, tight, button
d – đọc như chữ d của tiếng Việt +day, ladder, odd
K – đọc như chữ C của tiếng Việt +Key /ki:/, cock, school /sku:l/
g – đọc như chữ g của tiếng Việt +get, giggle, ghost
ʧ – đọc như chữ ch của tiếng Việt +Church /ʧɜːʧ/, match, nature
ʤ – phát thành âm jơ (uốn lưỡi) +judge, age /eiʤ/, soldier
f – đọc như chữ f của tiếng Việt +fat, coffee, rough, physics
v – đọc như chữ v của tiếng Việt +view, heavy, move
θ – đọc như chữ th của tiếng Việt +thing /θɪn/, author, path
ð – đọc như chữ đ của tiếng Việt +this /ðɪs/, other, smooth
s – đọc như chữ s của tiếng Việt +soon, cease, sister
z – đọc như chữ zờ của tiếng Việt +zero, zone, roses, buzz
ʃ – đọc như s (uốn lưỡi) của tiếng Việt + ship, sure /ʃɔː(r)/, station
ʒ – đọc như r(uốn lưỡi) của t.V + pleasure /’pleʒə(r), vision
h – đọc như h của t.V + hot, whole, behind
m – đọc như m của t.V + more, hammer, sum
n – đọc như n của t.V + nice, know, funny, sun
ŋ – Vai trò như vần ng (chỉ đứng cuối từ) + ring /riŋ/, long, thanks,
l – đọc như chữ L của tiếng Việt + light, valley, feel
r – đọc như chữ r của tiếng Việt + right, sorry, arrange
j – đọc như chữ z (nhấn mạnh) – hoặc kết hợp với chữ u → ju – đọc iu
+ use /ju:z/, beauty
w – wờ wet, one /wʌn/, when, queen
Vowels – Nguyên âm
NGHĨA VÍ DỤ
PHIÊN ÂM - Trang 2
PHIÊN ÂM - Người đăng: Thắng Nestle Sumo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
PHIÊN ÂM 9 10 527