Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp dạy từ vựng Tiếng Anh

Được đăng lên bởi SHED
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 5671 lần   |   Lượt tải: 13 lần
SKKN E – CÁCH DẠY TỪ VỰNG TRONG E

A-Lý do chọn đề tài
Nh chúng ta đã biết ,năm học 2007-2008 là năm học thứ hai toàn nghành giáo dục ta
thực hiện cuộc vận động “ hai không” với bốn nội dung ,nhằm nâng cao chất lợng giáo dục. Đổi
mới sách giáo khoa , giảm tải chơng trình, đổi mới phơng pháp dạy , trên cơ sở toàn diện để
phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo , tính tích cực của học sinh, lấy học sinh làm trung
tâm.
Làm thế nào để học sinh hiểu bài , tiếp thu bài nhanh nhất, có những giờ học sôi động ,
thu hút đợc học sinh , có những phơng pháp dạy hay để hocj sinh dễ nắm bắt đợc bài ngay tại
lớp luôn là những trăn trở đối với mỗi ngời dạy tiếng Anh nh chúng tôi.
Để có thành công trong mỗi giờ dạy tiếng Anh ngời giáo viên luôn phải đổi mới đồng bộ
phơng pháp dạy. Ví dụ: đổi mới phơng pháp dạy từ vựng, ngữ pháp cấu trúc câu và các kỹ năng
dạy (nghe , nói , đọc , viết).
Đối với các em học sinh , việc học từ vựng và nhớ chúng càng nhiều càng tốt là rất hữu
ích và cần thiết.Bởi vì có nhớ đợc từ thì các em mới có thể hiểu đợc ngay thầy cô nói gì từ đó
các em dễ dàng trả lời các câu hỏi của thầy cô giáo.
Với khả năng cho phép sau đây tôi xin trình bày sáng kiến kinh nghiêm về : “ Các kỹ
năng dạy từ mới môn tiếng Anh ở trờng TH”

SKKN E – CÁCH DẠY TỪ VỰNG TRONG E

B- Quá trình thực hiện đề tài
Nh chúng ta đã biết , trớc đây theo phơng pháp dạy học cũ, thầy giáo đóng vai trò trung
tâm là ngời truyền đạt kiến thức còn học sinh là đối tợng tiếp nhận kiến thức một cách thụ
dộng .Phơng pháp này ít mang lại hiệu quả giáo dục , nó không phù hợp với tình hình phát triển
của nớc ta hiện nay .Bây giờ việc đổi mới phơng pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của
học sinh yêu cầu học sinh phải biết tự giác , chủ động sáng tạo , chiếm lĩnh làm chủ kiến thức.
Thực hiện đợc yêu cầu này , giáo viên phải là ngời có vai trò hớng dẫn , điều khiển , tổ chức
học sinh hoạt động . Do vậy việc tìm tòi và vận dụng các phơng pháp mới luôn luôn đòi hỏi
mỗi giáo viên phải có.
Hơn thế nữa , ngoại ngữ là một môn học đòi hỏi học sinh phải có tính chăm chỉ , học thờng xuyên , ở mọi lúc mọi nơi thì mới phát triển đợc vốn từ vựng . Có vốn từ khá thì học sinh
mới vận dụng các kiến thức của mình vào các bài học. Bên cạnh đó , việc phỏng đoán nội dung
chính trong một tiết học cũng không thể thiếu đợc .
Trớc đây , theo phơng pháp cũ , giáo viên thờng đề cập ngay vào bài mới, không kích
thích đợc khả năng t duy của học sinh nên các em thờng rất thụ động , do đó hiệu quả của các
giờ học không cao ....
SKKN E – CÁCH DẠY TỪ VỰNG TRONG E
A-Lý do chän ®Ò tµi
Nh chóng ta ®· biÕt ,n¨m häc 2007-2008 n¨m häc thø hai toµn nghµnh gi¸o dôc ta
thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “ hai kh«ng” víi bèn néi dung ,nh»m n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc. §æi
míi s¸ch gi¸o khoa , gi¶m i ch¬ng tr×nh, ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y , trªn c¬ së toµn diÖn ®Ó
ph¸t huy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng s¸ng t¹o , tÝnh tÝch cùc cña häc sinh, lÊy häc sinh m trung
t©m.
Lµm thÕ nµo ®Ó häc sinh hiÓu bµi , tiÕp thu bµi nhanh nhÊt, cã nh÷ng giê häc s«i ®éng ,
thu hót ®îc häc sinh , nh÷ng ph¬ng ph¸p d¹y hay ®Ó hocj sinh n¾m b¾t ®îc bµi ngay t¹i
líp lu«n lµ nh÷ng tr¨n trë ®èi víi mçi ngêi d¹y tiÕng Anh nh chóng t«i.
§Ó cã thµnh c«ng trong mçi giê d¹y tiÕng Anh ngêi gi¸o viªn lu«n ph¶i ®æi míi ®ång
ph¬ng ph¸p d¹y. VÝ dô: ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y tõ vùng, ng÷ ph¸p cÊu tróc c©u vµ c¸c kü n¨ng
d¹y (nghe , nãi , ®äc , viÕt).
§èi víi c¸c em häc sinh , viÖc häcvùngn chóng cµng nhiÒu cµng tèt rÊt h÷u
Ých cÇn thiÕt.Bëi nhí ®îc th× c¸c em míi thÓ hiÓu ®îc ngay thÇy nãi g× ®ã
c¸c em dÔ dµng tr¶ lêi c¸c c©u hái cña thÇy c« gi¸o.
Víi kh n¨ng cho phÐp sau ®©y t«i xin tr×nh bµy s¸ng kiÕn kinh nghiªm vÒ : C¸c kü
n¨ng d¹y tõ míi m«n tiÕng Anh ë trêng TH
Phương pháp dạy từ vựng Tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp dạy từ vựng Tiếng Anh - Người đăng: SHED
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Phương pháp dạy từ vựng Tiếng Anh 9 10 567