Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp học từ vựng tiếng Ý

Được đăng lên bởi Sayuri Huỳnh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 562 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP HỌC TỪ VỰNG TRONG TIẾNG ITALIA
Nhóm thực hiện: Nguyễn Thu Trang
Nguyễn Quỳnh Nga
Lớp:
1I-07
Giáo viên hướng dẫn: Phạm Bích Ngọc

Ngày nay, Việt Nam đang trên đà hội nhập giao lưu kinh tế, văn hoá. Vì vậy, ngôn
ngữ đã trở thành một công cụ thiết yếu trong giao tiếp, nó ngày càng có vị trí quan trọng
trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Từ đó, nảy sinh ra một vấn đề là làm thế nào để học
ngoại ngữ một cách hiệu quả nhất. Vậy, ngay từ khi mới học cũng như trong suốt quá
trình học, ta cần phải xác định cho mình một phương pháp học khoa học và phù hợp với
khả năng của bản thân. Chúng tôi ngay từ khi bắt đầu học tiếng Ý đã gặp không ít khó
khăn trong việc học ngữ pháp, cách phát âm… nhưng khó khăn nhất đối với chúng tôi
chính là từ vựng.
Ngay khi bắt đầu học một ngôn ngữ mới nào đó, chúng ta nên cố gắng rèn luyện cả
bốn kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết mà không nên chỉ thiên về bất cứ một kĩ năng nào. Và để
làm được điều đó, người học phải tích luỹ được vốn từ vựng đáng kể. Theo như ý kiến
của nhiều người học ngoại ngữ nói chung, một trong những trở ngại lớn trong việc học
ngoại ngữ là vốn từ vựng quá ít để có thể giao tiếp một cách trôi chảy. Muốn thành công,
trước hết ta cần phải xác định rõ những “khó khăn” và”thuận lợi” để từ đó tìm ra được
cách khắc phục cũng như cách học sao cho hiệu quả nhất.
Bản báo cáo của chúng tôi gồm hai phần chính:
-

Phần I: Những khó khăn và thuận lợi trong việc học từ vựng tiếng Italia
Phần II: Phương pháp học từ vựng trong tiếng Italia

Phần một:
Những khó khăn và thuận lợi trong việc học từ vựng tiếng Italia
1.

Thuận lợi

Thuận lợi thứ nhất: Nếu bạn là sinh viên khoa tiếng Trung, Nhật hay Hàn... (những
ngôn ngữ tượng hình) thì hẳn trở ngại đầu tiên chính là phải nhớ “bảng chữ cái”. Nhưng
tiếng Italia sử dụng hệ thống bảng chữ cái Latinh giống với Tiếng Việt. Đó là thuận lợi
lớn nhất của người Việt khi học tiếng Italia. Chúng ta chỉ cần lưu ý rằng trong bảng chữ
cái tiếng Italia không có một số chữ cái sau: k, j, w, x, y
Thuận lợi thứ hai: Trong tiếng Italia, thường có một số quy tắc phát âm như sau:
Phụ âm”c”: + khi đứng trước nguyên âm a, o, u và phụ âm sẽ phát âm thành /k/
Ví dụ: cuore (trái tim), come (như là), carina (dễ thương)
+ khi đứng trước nguyên âm e, i sẽ phát âm thành /ʧ/
Ví dụ: cento (100), città (thành phố)
Phụ âm “g”: + khi đứng trước nguyên âm a, o, u và phụ âm sẽ phát âm thành /g/
1

Ví dụ: gatto (con mèo), gonna (cái váy), guerra (chiến tranh)
+ khi đứng trước nguyên âm e, i sẽ phát âm thành /
Ví dụ: ...
1
PHƯƠNG PHÁP HC T VNG TRONG TING ITALIA
Nhóm thc hin: Nguyn Thu Trang
Nguyn Qunh Nga
Lp: 1I-07
Giáo viên hưng dn: Phm Bích Ngc
Ngày nay, Vit Nam đang trên đà hi nhp giao lưu kinh tế, văn hoá. vy, ngôn
ng đã tr thành mt công c thiết yếu trong giao tiếp, ngày càng v trí quan trng
trong mi lĩnh vc ca cuc sng. T đó, ny sinh ra mt vn đề là m thế o đ hc
ngoi ng mt cách hiu qu nht. Vy, ngay t khi mi hc cũng như trong sut quá
trình hc, ta cn phi xác định cho mình mt phương pháp hc khoa hc php vi
kh năng ca bn thân. Chúng tôi ngay t khi bt đu hc tiếng Ý đã gp không ít khó
khăn trong vic hc ng pháp, ch phát âm… nhưng khó khăn nht đi vi chúng tôi
chính là t vng.
Ngay khi bt đầu hc mt ngôn ng mi nào đó, chúng ta nên c gng rèn luyn c
bn kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết mà không nên ch thiên v bt c mt kĩ năng nào. Và để
làm được điu đó, người hc phi tích lu được vn t vng đáng k. Theo như ý kiến
ca nhiu người hc ngoi ng nói chung, mt trong nhng tr ngi ln trong vic hc
ngoi ng vn t vng quá ít để th giao tiếp mt cách trôi chy. Mun thành công,
trước hết ta cn phi xác định nhng “khó khăn” và”thun li” đ t đó tìm ra đưc
cách khc phc cũng như cách hc sao cho hiu qu nht.
Bn báo cáo ca chúng tôi gm hai phn chính:
- Phn I: Nhng khó khăn và thun li trong vic hc t vng tiếng Italia
- Phn II: Phương pháp hc t vng trong tiếng Italia
Phn mt:
Nhng khó khăn và thun li trong vic hc t vng tiếng Italia
1. Thun li
Thun li th nht: Nếu bn là sinh viên khoa tiếng Trung, Nht hay Hàn... (nhng
ngôn ng tưng hình) thì hn tr ngi đầu tiên chính phi nh “bng ch cái”. Nhưng
tiếng Italia s dng h thng bng ch cái Latinh ging vi Tiếng Vit. Đó thun li
ln nht ca người Vit khi hc tiếng Italia. Chúng ta ch cn lưu ý rng trong bng ch
cái tiếng Italia không có mt s ch cái sau: k, j, w, x, y
Thun li th hai: Trong tiếng Italia, thường có mt s quy tc phát âm như sau:
Ph âm”c”: + khi đứng trước nguyên âm a, o, u và ph âm s phát âm thành /k/
Ví d: cuore (trái tim), come (như là), carina (d thương)
+ khi đứng trưc nguyên âm e, i s phát âm thành /
ʧ
/
Ví d: cento (100), città (thành ph)
Ph âm “g”: + khi đứng trước nguyên âm a, o, u và ph âm s phát âm thành /
g
/
Phương pháp học từ vựng tiếng Ý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp học từ vựng tiếng Ý - Người đăng: Sayuri Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phương pháp học từ vựng tiếng Ý 9 10 590